Aanvullend krediet leerdeel Doorwerth

Klaslokaal - Beeld: Fedor Cuppen

Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo) heeft
de gemeente Renkum een zorgplicht voor het bekostigen
van vervangende nieuwbouw voor bestaande scholen.
In Doorwerth gaat de gemeente nieuwbouw realiseren voor
basisschool de Dorendal, basisschool De Atlas en de
kindpartners Peuterplein en de Speelboerderij.
Deze nieuwbouw wordt het ‘leerdeel’ van het Leer- en Ontmoetingscentrum Doorwerth genoemd. Het college van Burgemeester en wethouders vroeg de raad aanvullend krediet om de realisatie van dit leerdeel mogelijk te maken. Die aanvulling is nodig vanwege het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) waarmee de normvergoedingen zijn verhoogd.

D66 Renkum heeft in de raadsvergadering van januari ingestemd met het aanvullend krediet en met het feit dat de gemeente voor het totaal benodigde krediet een lening aangaat. Ook toonden de fractie begrip voor het feit, dat de toegezegde bijdrage van meer dan 200.000 euro vanuit de schoolbesturen mogelijk op losse schroeven kan komen te staan. Elke extra bijdrage die scholen in de toekomst van het Rijk ontvangen willen zij immers niet in stenen stoppen, maar rechtstreeks ten goede laten komen aan de leerlingen en hun leerproces.

De gemeente heeft aangegeven alles in het werk te stellen om te komen tot een sober en doelmatig gebouw, dat volledig voldoet aan nationale wetgeving en onze gemeentelijke regelgeving. Namens D66 Renkum stelde Daniëlle Bondt in de commissievergadering van 12 januari de vraag wat nu, midden in een pandemie, ‘sober en doelmatig’ nog inhoudt. D66 Renkum denkt dat die term in de toekomst een andere, nieuwe betekenis zal moeten krijgen omdat dat dit begrip mogelijk achterhaald is. De vroegere eisen in het kader van Frisse Scholen zijn bijvoorbeeld niet meer toereikend voor een goed geventileerd binnenklimaat in klassen. Corona heeft het belang van goed geventileerde klaslokalen benadrukt en scholen krijgen inmiddels in elk klaslokaal een CO2-meter.