Financiën

De provincie heeft duidelijke kerntaken toebedeeld gekregen in het Huis van Thorbecke. Uit deze kerntaken volgen belangrijke opgaven voor de provincie, die gericht zijn op het herstel en beheer van de natuur, optreden als ruimtelijke regisseur van onze leefomgeving en het begeleiden van een transitie naar een duurzame Provincie. D66 wil dat de provincie focust op deze kerntaken en opgaven. Om deze doelen te bereiken wil D66 een gedegen financieel beleid voeren, volop ruimte creëren voor democratische vernieuwing en uitgaan van de kracht van de Noord-Hollandse inwoners.

D66 wil daarom:

  • Bestaande middelen en reserves zoveel mogelijk ombuigen en richten op het behalen van doelstellingen behorend bij de hiervoor genoemde kernopgaven.
  • Extra middelen vrijmaken, naast de bedragen die voor dit doel beschikbaar zijn in de lopende meerjarenbegroting. D66 maakt daarbij gebruik van de ruimte binnen het meerjarenperspectief als gevolg van de hogere bijdragen uit het provinciefonds (gevolg van aanhoudende economische groei) en de onderbesteding op kapitaalgoederen, diensten en lopende projecten.
  • Onderzoeken of middels een herziening van het risicomanagement op een verantwoorde manier vanuit de algemene reserve extra investeringen voor deze kernopgaven kunnen worden gedaan.
  • Provinciale wegen die slechts een lokale betekenis hebben, overdragen aan gemeenten.
  • Gebruik maken van Europese subsidies voor onder andere de landbouwtransitie en die maximaal benutten.

Kerntaken & opgaven provincie

D66 wil de financiële focus houden op de kerntaken van de Provincie. Die moeten zo goed en efficiënt mogelijk worden ingevuld en uitgevoerd. Voor D66 zijn deze opgaven, in het herstel en beheer van een robuuste natuur, de rol van de Provincie als de ruimtelijke regisseur van onze leefomgeving en de transitie naar een duurzame economie.

De opgaven op het gebied van het verduurzamen van infrastructuur en landbouw, het voltooien van de Natuurnetwerk Nederland, het herstel van de biodiversiteit en de grote woonopgave die binnenstedelijk gerealiseerd zal moeten worden, vragen om een verschuiving van financiële middelen. Bovendien vraagt de energietransitie, de circulaire en regionale kenniseconomie en de noodzaak om onze CO2-uitstoot fors te verminderen om investeringen. Voor D66 Noord-Holland staat hierbij wel centraal dat investeringen altijd voortvloeien vanuit een gedegen en verantwoord financieel beleid. Immers, de Covid-19 crisis en de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne tonen eens te meer dat een behoedzaam financieel beleid van overheden essentieel is.

Slim investeren

D66 wil investeringen in groen en natuur combineren met doelstellingen op het gebied van landbouw, recreatie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Middelen voor verkeer en infrastructuur worden altijd ingezet op zo’n manier, dat de CO2-uitstoot verminderd wordt en de ladder van duurzame mobiliteit wordt gevolgd. In haar eigen aanbestedingen, geeft de Provincie het goede voorbeeld door circulair, klimaatneutraal en milieuvriendelijk te investeren.

Provinciale inkomsten

Het belangrijkste deel van de inkomsten van de provincie bestaat momenteel uit het provinciefonds en de opcenten. De komende periode wil D66 dat de Noord-Hollandse provinciale opcenten op de wegenbelasting verhoogd worden, om de extra inkomsten te kunnen gebruiken om kernopgaven te realiseren. Verder willen we dat bij mogelijk nieuwe belastingen of heffingen het principe ‘de vervuiler betaalt’ centraal staat.

De provincies staan voor de grote uitdaging om het belastingsysteem van de provincies, de opcenten, te hervormen. D66 heeft in deze hervorming een voorkeur voor een ingezetenenbelasting, dat een stabiel en toekomstbestendig perspectief biedt.

Tata Steel:
gezondheid als hoofdzaak!

Tata Steel is een oud bedrijf (sinds 1918) dat werk geeft aan circa 9.000 mensen en waarvan veel andere bedrijven afhankelijk zijn. Het bedrijf is in de IJmond regio (150.000 inwoners) gesitueerd. Het evenwicht tussen de diverse belangen is zeer kwetsbaar; het is moeilijk om allen op dezelfde lijn te krijgen.

Tata Steel werkt in, voor een groot deel, slecht onderhouden gebouwen en met verouderde installaties. Het bedrijf is bezig met milieu- en toekomstbestendig ondernemen: door middel van nieuwbouw en Roadmap+ probeert het zo aan de nieuwe, vereiste milieunormen te voldoen. Echter wat D66 betreft wordt het tijd dat de gezondheid van zowel inwoners als van werknemers op één komt te staan! Dat is nu niet het geval: volgens het meeste recente gezondheidsrapport van het RVIM worden mensen in de regio opmerkelijk vaker ernstig ziek dan in andere regio’s in Nederland. D66 wil dat het bedrijf gehoor geeft aan de terechte zorg van de inwoners en van de IJmond gemeenten en dat het samen met de Provincie en het rijk gezondheid de eerste prioriteit geeft!