Betrouwbaar besturen

De inwoner staat centraal in alles wat we doen. Daar doen we het voor en dat staat voor D66 voorop. De Provincie heeft als middenbestuur met name kerntaken op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, milieu, water en landschap, verkeer en vervoer, regionale economie en toezicht op gemeenten en waterschappen. Bij de uitvoering van deze taken werkt de Provincie voornamelijk samen met andere overheden, bedrijven, natuurbeheerders en maatschappelijke organisaties en niet direct met inwoners. Dat
betekent dat hier extra aandacht voor nodig is.

D66 gaat voor:

  • Participatie aan het begin van processen die de inwoner raken.
  • Het monitoren van het effect van besturen aan de hand van data.
  • Het rechtstreeks kiezen van de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten.
  • Bestuurskrachtige gemeenten met goede dienstverlening voor de inwoner.
  • Europese samenwerking in de regio.
  • Divers, inclusief en integer bestuur.

Participatie van Noord-Hollanders

Gedegen burgerparticipatie vergoot de democratische legitimiteit van door de Provincie genomen besluiten. Daarom speelt burgerparticipatie een belangrijke rol om het vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen. D66 is voor een breed instrumentarium, zoals burgerfora en burgerberaden en referenda. Hierbij moet voor burgers duidelijkheid zijn wat betreft de reikwijdte en het doel van de inzet. En ook jongeren moeten daar uitdrukkelijk bij worden betrokken. Het onderwerp zou daarbij leidend moeten zijn, niet de leeftijdsgrens voor stemgerechtigheid.

D66 wil bredere participatie in de gebiedsgerichte aanpak. De aanpak gaat immers direct over de leefomgeving van alle bewoners. Hierin moet hun stem worden meegenomen. Bovendien wil D66 dat de Provincie bij de omgevingsverordening niet alleen kaders en randvoorwaarden stelt voor de inhoud, maar juist ook eisen stelt aan het proces, de participatie en de kwaliteit van de besluitvorming.

Tot slot is D66 voorstander van zoveel mogelijk burgerinput tijdens de totstandkoming van besluiten, in plaats van achteraf. Door meer input in de processen, hoeft de burger minder achteraf te corrigeren.

Bestuurlijke verantwoording & monitoring effecten

D66 koestert het dualisme in de bestuurscultuur. Op dit punt valt nog veel te winnen. Bij goed besturen hoort naast een goede participatie aan de voorkant, ook het afleggen van verantwoording na de besluitvorming. De Provincie legt daarom verantwoording af over de besluiten die zij neemt en communiceert daar actief over.
D66 wil dat de Provincie de jaarlijkse monitoring verder verfijnt en verslag doet van welvaart, welzijn en duurzaamheid met specifieke aandacht voor luchtkwaliteit en gezondheid in de regio’s waar deze onder druk staan. De brede basismonitor is een sturingsinstrument om te beoordelen of beoogde doelstellingen en effecten worden behaald. Data science moet hier een belangrijke rol in spelen.input in de processen, hoeft de burger minder achteraf te corrigeren.

Rechtstreeks kiezen

De Commissaris van de Koning speelt een steeds grotere rol in de regionale en lokale democratie. Dit maakt een sterke democratische legitimatie belangrijk. D66 wil dat de belangrijkste bestuurders – waaronder ook de Commissaris van de Koning, als voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten – direct door de bevolking worden gekozen. Daarbij hoort voor D66 ook dat de Commissaris van de Koning een passendere functienaam krijgt, die recht doet aan diens daadwerkelijke rol in de Provinciale Staten en democratische legitimiteit.

Voorbeeldfunctie

De Provincie geeft via haar inkoop- en aanbestedingsbeleid het goede voorbeeld. Daar waar de Provincie partij is, neemt zij in haar aanbestedingsbeleid op dat de CAO wordt toegepast (fairplay) en dat ruimte wordt geboden aan innovatieve en duurzame oplossingen.
Bij het vinden van oplossingen moet de Provincie zich niet slechts baseren op rapporten van bekende consultancykantoren, maar ook te rade gaan bij kennisorganisaties in het veld. De Provincie moet de aanbesteding voor onderzoeken hierop afstemmen. Daarnaast zou de Provincie (mogelijk per project) een platform moeten ontwikkelen waar experts of maatschappelijke organisaties zich kunnen inschrijven en input kunnen geven.

Goed bestuur, veilige werkomgeving

Geweld in de politiek tast de democratie ernstig aan. Bedreigingen van politici, via sociale media maar ook in het echt (denk aan de boeren die voor het huis van minister Van der Wal stonden, of ‘de man met de fakkel’ voor het huis van minister Kaag), hebben consequenties voor het uitoefenen van het politieke werk. D66 wil dat er voor alle politici de mogelijkheid is om zich te melden bij een vertrouwenspersoon, waar ze terecht kunnen met hun ervaringen. Verder wil D66 het mogelijk maken om binnen collectieve netwerken (zoals het Els Borst netwerk of De Rode Vrouwen) en bewegingen (zoals #meetoo of Emancipator) politici de kans te geven geweld te bespreken. Ook blijven we aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen door mee te doen aan de jaarlijkse Orange the World campagne.

Collectieve netwerken zijn van groot belang, ook om van elkaar te leren. Nazorg na bedreiging, nu nauwelijks aanwezig, moet onderdeel van een steunpakket voor politici worden. Laten wij geweld en bedreigingen naar politici toe een halt toe roepen! Voor een gezonde democratie!

Toezicht op en dialoog met gemeenten

Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de inwoner. De Provincie houdt financieel toezicht op de gemeenten. D66 wil een permanente dialoog tussen Provincie en gemeenten, op gelijkwaardige basis, over de bestuurskracht van gemeenten, uitdagingen in de toekomst en de eventueel faciliterende rol van de Provincie daarbij. Op deze manier borgen we dat elke inwoner van Noord-Holland kan rekenen op een gemeente met goede dienstverlening.

Draagvlak en bestuurskracht zijn belangrijke basisvoorwaarden voor samenwerking en fusies tussen gemeenten. D66 werkt mee aan gemeentelijke herindelingen, wanneer dit noodzakelijk is voor een gedegen bestuurskracht. Hierbij staat D66 ook positief tegenover andere vormen van democratische integratie. D66 is géén voorstander van gemeentelijke fusies die zich beperken tot het ambtelijke niveau. Bij schaalvergroting moet er veel aandacht zijn voor inwonersbetrokkenheid bij het bestuur op wijk- en dorpsniveau. D66 hecht aan een zorgvuldige voorbereiding, zeker wanneer dat kostbare tussenstappen kan voorkomen en een realistisch tijdspad kan bieden betroffen inwoners. Ook in meerkernige gemeentes is het mogelijk de identiteit te behouden en te zorgen voor een effectieve democratie binnen die kernen. We streven naar sterke bestuurskracht van regionale overheden. Hierbij is D66 voor nieuwe vormen van samenwerking, zoals federatiegemeenten met kernenbeleid. We moeten gemeenten ondersteunen in het versterken van de bestuurskracht. Hier moeten ook voldoende financiële middelen voor zijn.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Mede dankzij D66 is de samenwerking van Provinciale Staten met de MRA in de afgelopen periode significant verbeterd. D66 blijft zich inzetten op het borgen van democratische legitimiteit van de MRA, door evaluatie en aanscherping van de huidige werkwijze. De Provincie zorgt ervoor dat gemeenten, bestuurders en raden goed aangesloten zijn en een evenwichtige vertegenwoordiging hebben. Voorts ziet D66 dat er meer samenwerking met de MRA noodzakelijk is op de het gebied van ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en economie, om de grote uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden.

Diversiteit & inclusie

D66 gelooft in de kracht van diversiteit en we staan voor een open en inclusieve samenleving. D66 vindt daarom dat de Provincie een divers personeelsbeleid moet voeren, met gelijkwaardigheid op de werkvloer. Het is bovendien een recht om jezelf te zijn binnen onze regenboogprovincie en lief te hebben wie je wenst. De Provincie blijft daar jaarlijks aandacht voor vragen door deelname aan Canal Parades.

Verder gaat D66 door met haar werk voor een inclusieve Provincie. We voeren antidiscriminatiebeleid, richten ons sportbeleid op inclusie en we besteden aandacht aan kansengelijkheid. Daarbij verliezen wij ook lage inkomensgroepen niet uit het oog. Ook zorgen we ervoor dat de communicatie uitingen (o.a. social media, Provinciale Statenvergaderingen, de website en beleidsstukken) van de provincie voor o.a. laaggeletterden, slechtzienden en slechthorenden goed te volgen zijn. Verder blijven wij ons bewust van ons verleden en doen hier recht aan; we zetten de onderzoeken naar ons slavernijverleden en de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli (Keti Koti) op het Provinciehuis daarom voort.

De opgaven waar Noord-Holland voor staat, houden niet op bij de grenzen van de Provincie. Ook in andere regio’s in Europa werkt men hard om de natuur te herstellen, de regio op een duurzame manier bereikbaar te houden en de CO2-uitstoot fors te reduceren. Veel wetten en regels waar de Provincie aan gebonden is, vinden haar oorsprong zelfs in de Europese Unie. D66 wil daarom een sterke wisselwerking tussen Europa en Noord-Holland. Zo versterken we de Noord-Hollandse regionale economie, leren we van andere regio’s om uitdagingen nog slimmer aan te pakken en kan men in andere regio’s weer leren van Noord-Hollandse oplossingen.

D66 gaat daarom:

  • Samenwerking tussen de Europese Unie en regio’s als Noord-Holland versterken
  • Onze Europastrategie handhaven, voortzetten en intensiveren
  • In het Brusselse Comité van de Regio’s volop inzetten op onze speerpunten in dit verkiezingsprogramma.
  • De EU naar de Provincie halen door te lobbyen voor meer cofinanciering.

Provinciale en Europese samenwerking

De opgave om de natuur te herstellen volgt rechtstreeks uit de Europese ambities om de natuur en biodiversiteit in Europa te herstellen via de Natura2000 gebieden. Ook de uitdagingen met betrekking tot het klimaat en de noodzaak om onze energievoorziening te herzien worden in Europa opgepakt, door middel van de Fitfor55 en RePowerEurope pakketten. Bij deze grensoverschrijdende onderwerpen wil D66 samenwerken. Daarom zal de provincie nog actiever de samenwerking met andere Europese regio’s opzoeken. Bestaande samenwerkingsverbanden worden geïntensiveerd.

De Europa-strategie

Noord-Holland heeft een progressieve Europa-strategie. D66 wil dat deze strategie de komende periode wordt gehandhaafd en waar mogelijk wordt geïntensiveerd. Essentieel is daarom dat er een gedeputeerde ‘Europa’ in het college aanwezig blijft.

Comité van de regio’s

De Nederlandse provincies zijn vertegenwoordigd in het comité van de regio’s. In dit adviserende orgaan delen en leren de verschillende Europese regio’s van elkaars uitdagingen én oplossingen. De afgelopen periode heeft D66 gedeputeerde Ilse Zaal Noord-Holland en de andere provincies vertegenwoordigd. D66 wil dat onze provincie de Noord-Hollandse invloed inzet om een progressief geluid in dit comité te laten horen.

Cofinanciering

De Europese Unie speelt ook een belangrijke rol door de cofinanciering bij vele onderwerpen. D66 wil dat de Provincie meer investeert om haar diplomatieke activiteiten in Brussel te intensiveren. Immers, met meer Europese fondsen en financieringen kunnen de Noord-Hollandse uitdagingen voortvarender worden aangepakt. D66 zorgt ervoor dat er de hele volgende periode voldoende cofinanciering beschikbaar is voor fondsen op het gebied van innovatie, verduurzaming van de landbouw, klimaat en biodiversiteit.
Daarnaast wil D66 dat de Provincie actiever het belang van de Europese Unie in Noord-Holland onderstreept. Daarom moet er een programma komen dat ondernemers in duurzame projecten ondersteunt om Europese financiering te verkrijgen.