Banen van de toekomst


D66 vindt dat economische groei belangrijk is, maar wel binnen de grenzen van de planeet. De Provincie stimuleert daarom innovatief, duurzaam en circulair ondernemerschap. In het economisch beleid leggen wij met nadruk een verband met andere opgaven, zoals klimaat, stikstof en de transitie van de landbouw.

Economie en arbeidsmarkt

Noord-Holland heeft onder meer door de goede bereikbaarheid, aanwezigheid van havens, luchthaven, veel kennis-, onderwijs en cultuurinstellingen een goed vestigingsklimaat. Sectoren als life science & health, cultuur, energy en agri & food zijn sterk vertegenwoordigd in onze Provincie. Daarnaast hebben we veel innovatieve MKB’ers. Ondernemers zijn belangrijk voor de economie en werkgelegenheid, maar vervullen ook een sleutelrol bij maatschappelijke veranderingen als de energietransitie, de woningbouwopgave, de verandering van het voedselsysteem en de omslag naar een circulaire economie. Duurzaam ondernemerschap moeten we daarom koesteren en stimuleren. In een economie die vervuilt investeert de Provincie niet!

Door de huidige manier waarop wij goederen en voedsel produceren, consumeren en vervolgens vaak weer vernietigen raken grondstoffen op en belasten wij het milieu en klimaat. Dit is niet langer houdbaar. D66 streeft naar een circulaire economie; een economie waarin geen grondstoffen worden verspild. Het afval van een ondernemer kan de grondstof van een ander zijn. Ons doel is dat de hele Noord-Hollandse economie in 2050 circulair is. Een circulaire economie is goed voor het klimaat, de natuur, biodiversiteit en de leefomgeving, maar ook voor de ondernemers en aandeelhouders. Het is niet alleen noodzaak, maar biedt ook kansen. D66 zorgt ervoor dat Noord-Hollandse ondernemers deze kansen kunnen grijpen.  
Naast het bieden van een lange termijnvisie is de Provincie een kennismakelaar en verbinder. Samenwerking tussen bedrijven wordt tot stand gebracht en de Provincie deelt haar kennis met gemeenten, bewoners en bedrijven, zodat deze verleid worden circulaire keuzes te maken. De Provincie levert ook een financiële bijdrage door middel van de duurzaamheidsfondsen. Door de inzet van Europese middelen kan een zelfversterkend effect ontstaan. D66 wil dat de Provincie gemeenten faciliteert in hun ambitie om hun activiteiten circulair te maken.

Dit gaat D66 doen

 • In 2050 is de gehele Noord-Hollandse economie circulair.
 • Er komt voldoende fysieke ruimte voor (circulair) ondernemerschap in de Provincie.
 • Er moet een ondernemersloket komen voor het beter benutten van fondsen om circulair te worden.
 • De MKB-instrumenten worden voortgezet, zoals PIM NH en GO NH! en de regionale ontwikkelingsmaatschappij ROMInwest.
 • Werklocaties worden verduurzaamd.
 • Sociaal ondernemerschap wordt gestimuleerd.
 • De havens worden vergroend.
 • Ondernemers worden bij verduurzamingsvraagstukken ondersteund.
 • Er komt een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.
 • Problemen op het elektriciteitsnetwerk worden opgelost.
 • Samen met onze partners gaan we werken aan een vitale arbeidsmarkt.
 • Campusvorming wordt bevorderd.

Op dit moment wordt de (groene) groei van de economie belemmerd door netcongestie en door een ernstig tekort op de arbeidsmarkt. Ook aan die opgaven werkt de Provincie.

MKB instrumenten

Veel duurzame en circulaire ondernemers hebben moeite met het vinden van de juiste financiering. In de afgelopen 3 jaar heeft PIM (een initiatief van Provincie Noord-Holland uitgevoerd door het samenwerkingsverband KplusV, Innovate Today en ACE) 385 ondernemers geholpen met financieringsvraagstukken. D66 wil dat dit programma in de komende vier jaar wordt voortgezet. Met de in oktober 2021 opgerichte regionale ontwikkelingsmaatschappij ROMINwest, met een fonds van 160 miljoen, doen we ook (samen met gemeenten en het ministerie van EZK) investeringen in innovatief, duurzaam en circulair ondernemerschap. Voor circulair ondernemerschap willen wij dat GO!-NH (een serie groeiversnellingsprogramma’s van de Provincie dat startups en MKB’ers ondersteunt bij het op de markt brengen en opschalen van innovatieve producten en diensten op het gebied van duurzaamheid) wordt voortgezet.

Naast innovatie en verduurzaming is het belangrijk dat ondernemers gestimuleerd worden op een sociale wijze te innoveren, bijvoorbeeld door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of nieuwkomers aan het werk te helpen. D66 wil daarom kijken of er een speciaal programma kan komen voor sociaal ondernemerschap, binnen de bestaande regelingen of daarbuiten.

Binnen verschillende overheidslagen zijn de afgelopen jaren veel instrumenten, subsidies, programma’s en fondsen voor ondernemers ingesteld. D66 vindt het belangrijk dat deze instrumenten door alle ondernemers eenvoudig worden gevonden. Daarom zorgen wij dat er een (fysiek) loket komt waar alle ondernemers terecht kunnen met vragen over innovatie en verduurzaming, inclusief de financiering daarvan. Innovatieve startups en MKB’ers worden niet alleen geholpen bij het vinden van financiering, maar ook bijvoorbeeld bij het opbouwen van een organisatie.

Werklocaties

De druk op de ruimte is groot in Noord-Holland. Naast ruimte voor woningbouw en de energietransitie is het belangrijk dat er ruimte blijft bestaan voor bedrijven. Door multifunctioneel ruimtegebruik en gemengde woon-werk-milieus kan ruimte op een efficiënte manier worden gebruikt. Er moet echter ook voldoende ruimte zijn voor bedrijventerreinen in een hoge milieu-categorie, nu deze ruimte noodzakelijk is voor de circulaire economie en de energietransitie.

De provincie Noord-Hollland blijft wat D66 betreft ruimte bieden voor grootschalige vestigingen van bijvoorbeeld transportbedrijven, datacenters en glastuinbouw, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo worden clusters aangewezen waar zij zich kunnen vestigen, stellen wij eisen aan energie- en watergebruik en worden de gebouwen landschappelijk ingepast en multifunctioneel gebruikt.

Bedrijventerreinen vormen een groot deel van de gebouwde omgeving en ondernemers en werknemers besteden een groot deel van hun tijd op die werklocaties. Daarom is het belangrijk dat bedrijventerreinen duurzaam zijn en een prettige plek om te werken. Wij stimuleren daarom – ook financieel – verduurzamingsmaatregelen, oplossingen voor netcongestie en maatregelen ten behoeve van de verbetering van de biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Groene havens

De Noord-Hollandse havens worden getransformeerd van fossiele havens naar groene havens waarin duurzame energie wordt opgewekt en grondstoffen worden gerecycled. De havens van IJmuiden en Den Helder kunnen de waterstofhub van Europa worden. ‘In het maritiem cluster werken Koninklijke Marine, gemeente Den Helder en provincie samen aan gebiedsvisie. De provincie gaat hier een actieve trekkende rol spelen met als doel om jarenlang durende discussie te doorbreken. De circulaire economie biedt volop kansen voor de havengebieden aan het Noordzeekanaal om zich te ontwikkelen tot een grondstoffenknooppunt, tot het verduurzamen van de agrarische productie, de logistiek en de gebouwde omgeving en het uitbreiden en verknopen van warmte- en koudenetten en smart grids. Door clustering van bedrijven kunnen we de onvermijdelijke transportbewegingen beperken.

Dit proces genereert nieuwe duurzame bedrijvigheid. Een flink deel van de (industriële) bedrijvigheid zal veel energie stoppen in de omslag naar een circulaire economie. Waar bedrijven deze omslag niet kunnen maken, wordt hulp geboden bij herstructurering.

Arbeidsmarkt

Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. Alleen al voor de energietransitie zijn er duizenden mensen extra per jaar nodig in Noord-Holland. Vooral het vinden van technisch personeel is lastig, maar alle sectoren kampen met personeelsgebrek. D66 streeft naar een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt. De Provincie moet hier (gezamenlijk met gemeenten, UWV, werkgevers & werknemers en kennis- en onderwijsinstellingen) een regisserende rol pakken, maar wel gekoppeld aan de eigen doelen zoals de energietransitie en de woningbouwopgave.
D66 wil dat er structureel geld wordt vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid. Het Manifest Werken & Ontwikkelen biedt een goede basis en kan verder uitgevoerd worden. Bij de financiering van projecten op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs is het belangrijk dat meerdere onderwijsniveaus meedoen en bij voorkeur ook het bedrijfsleven.
D66 gaat zorgen voor voldoende technisch personeel. Daarbij richten we ons niet primair op diploma’s, maar op vaardigheden. Dit doen we onder andere door:

 • Techniekpromotie bij kinderen;
 • Het stimuleren van zij-instroom;
 • Het activeren van het onbenut arbeidspotentieel;
 • Samenwerking met andere Europese landen waar een hoog werkloosheidspercentage is;
 • Implementatie van de vaardighedenbenadering van House of Skills.

Voor iedereen die een baan in de techniek of energietransitie wil, moet er een loket in Noord-Holland zijn waar hij/zij zich kan melden. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten we betrekken en kansen geven. Ze zijn hard nodig.

Campusvorming

Op een campus werken kennis- en onderwijsinstellingen van verschillende niveaus (MBO, HBO en WO) samen met bedrijfsleven en overheden aan maatschappelijke opgaven. Voorbeelden van bestaande campussen zijn: Techport in de IJmond, Energy & Health Campus in Petten en Techlands in de Zaanstreek. De Provincie faciliteert een Provincie dekkend ecosysteem van campussen en subsidieert campusvorming. In de volgende periode komt er in ieder geval een Energie campus en een Voedselcampus bij. Ook de mediacampus in Hilversum heeft de steun van D66.