Klimaat op 1

Beeld: ConnyvS

Veel Noord-Hollanders maken zich terecht zorgen over de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals droogte, extreem weer, mislukte oogsten, ondergelopen straten en de dreiging van de stijgende zeespiegel in onze kustprovincie. Samen met al deze Noord-Hollanders gaat D66 de strijd aan tegen klimaatverandering.

D66 Noord-Holland wil de aarde en provincie leefbaar houden voor de volgende generatie. De IPCC rapporten zijn duidelijk: als we nu niets doen, is Noord-Holland in de toekomst onbewoonbaar. We hebben nog maar een paar jaar om onomkeerbare schade aan onze planeet te voorkomen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Op het moment van de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2023, zijn er nog maar 7 jaren om afspraken na te komen die we in het kader van het verdrag van Parijs hebben gemaakt, namelijk 50% CO2 reductie in 2030. Daarom staat klimaat voor D66 op één!

Dit gaat D66 doen

  • We hebben alle duurzaam opgewekte energie nodig en kiezen daarom voor een brede mix van onder andere zon, aqua- en geothermie, wind op zee én wind op land.
  • Het Noordzeekanaalgebied en Den Helder worden dé waterstofhub van Europa waarmee de industrie radicaal kan verduurzamen.
  • We zetten nog ambitieuzer in op besparing van energie en handhaven de afspraken om energie te besparen.
  • We zetten in op een verbetering van de infrastructuur voor vervoer van energie, zodat netcongestie geen belemmering vormt in Noord-Holland. Vergunningsprocedures voor energie-infrastructuur moeten sneller.
  • We helpen bedrijven met duurzame oplossingen en zorgen dat de Provinciale regelgeving hierbij niet in de weg staat.
  • In ons economisch beleid staat klimaat op één.

We zetten dus in op een ambitieus klimaatbeleid in Noord-Holland, waarin we geen enkele mogelijkheid tot verduurzaming laten liggen. Noord-Holland biedt volop kansen voor de opwekking van duurzame energie uit wind, water en zon. Per regio gaan we op zoek naar de beste manieren om energie op te wekken én te besparen. Zo pakt Noord-Holland een voorbeeldrol in de energietransitie en houden we de Noord-Hollandse energierekeningen betaalbaar.

Windenergie

Voor de kust van Noord-Holland is veel ruimte voor wind op zee. Er wordt in Noord-Holland bovendien goede voortgang gemaakt met het winnen van schone energie door middel van wind op land. Windmolens blijven noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. D66 ziet de zoekgebieden die voortkomen uit het Regionale Energie Strategie (RES) proces als leidend voor de plekken waar duurzame energie opgewekt kan worden.
D66 staat positief tegenover lokaal bezit van windmolens en gaat in gesprek met gemeenten om het doel van 50% lokaal eigendom van windmolens te halen. Verder wil D66 omwonenden daar zo vroeg mogelijk bij betrekken, met inspraak. Bij plaatsing van windmolens wordt onder andere rekening gehouden met landschappelijke en ecologische waarden. D66 is zeer terughoudend met windmolens in natuurgebieden en
UNESCO werelderfgoed. Weidevogelleefgebieden kunnen eventueel wel verplaatst worden, mits er een ecologische en landschappelijke onderbouwing is.
Verder zijn er steeds meer innovaties, bijvoorbeeld met kleine, maar effectieve windmolens, zoals onlangs nog geplaatst op het dak van het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem. De Provincie stimuleert de aanschaf van dergelijke nieuwe technieken voor energieopwekking bij maatschappelijke locaties zoals sportclubs en dorpshuizen.

Zonne-energie

Na jaren van stimulering, wil D66 doorpakken met zonne energie. Daarom wil D66 dat de Provincie gaat onderzoeken hoe zonnepanelen op daken vereist kunnen worden op daken van nieuwbouw van woningen en bedrijfshallen. Ook ziet D66 kansen voor zonnepanelen op daken van bestaande gebouwen. Vooral met zonnepanelen op daken van woningen, bedrijfspanden, stallen en havenloodsen valt nog steeds winst te behalen. De Provincie gaat in gesprek met gemeenten en corporaties om hiervoor een versnelde aanpak te vinden. Om dit voor elkaar te krijgen, stelt de Provincie een subsidieregeling in. Om de gewonnen energie op te slaan, stimuleert de Provincie ‘buurtbatterijen’.
De provincie stimuleert innovaties bij bedrijven, sportlocaties en andere maatschappelijke locaties. D66 ziet dat de verduurzaming van deze maatschappelijke locaties essentieel is voor het voortbestaan van (sport)clubs en andere verenigingen. Hier wordt de komende periode extra geld voor vrijgemaakt door renteloze leningen te verstrekken aan clubs en verenigingen.
Zonneweides geven vrijwel geen overlast en zijn op verschillende plekken goed in het landschap in te passen. Liefst met een dubbelfunctie, zoals bijvoorbeeld piekwaterberging, begrazing of natuur.
D66 wil dat de Provincie versneld zoekt naar land met lage economische, agrarische of publieke waarde om te reserveren voor zonne- en windenergie, land dat verder onbruikbaar is door bijvoorbeeld geluidsoverlast van Schiphol, of bijvoorbeeld deel uitmaakt van Provinciale infrastructuur of onbruikbare landbouwgrond. Waar mogelijk, maken de uitkomsten van dit onderzoek deel uit van het Provinciale grondbeleidVoor de kust van Noord-Holland is veel ruimte voor wind op zee. Er wordt in Noord-Holland bovendien goede voortgang gemaakt met het winnen van schone energie door middel van wind op land. Windmolens blijven noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. D66 ziet de zoekgebieden die voortkomen uit het Regionale Energie Strategie (RES) proces als leidend voor de plekken waar duurzame energie opgewekt kan worden.
D66 staat positief tegenover lokaal bezit van windmolens en gaat in gesprek met gemeenten om het doel van 50% lokaal eigendom van windmolens te halen. Verder wil D66 omwonenden daar zo vroeg mogelijk bij betrekken, met inspraak. Bij plaatsing van windmolens wordt onder andere rekening gehouden met landschappelijke en ecologische waarden. D66 is zeer terughoudend met windmolens in natuurgebieden en
UNESCO werelderfgoed. Weidevogelleefgebieden kunnen eventueel wel verplaatst worden, mits er een ecologische en landschappelijke onderbouwing is.
Verder zijn er steeds meer innovaties, bijvoorbeeld met kleine, maar effectieve windmolens, zoals onlangs nog geplaatst op het dak van het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem. De Provincie stimuleert de aanschaf van dergelijke nieuwe technieken voor energieopwekking bij maatschappelijke locaties zoals sportclubs en dorpshuizen.

Geothermie, aquathermie en restwarmte

Geothermie, aquathermie, en restwarmte zijn ontwikkelingen die verdere investeringen en onderzoeken verdienen. D66 wil dat de Provincie een ambitieuze visie presenteert waarin duidelijk wordt welke rol deze bijna oneindig beschikbare energiebronnen kunnen spelen in de energietransitie.

Biomassa

Biomassacentrales hebben aangetoond geen bruikbare energiebron van de toekomst te zijn. Wat D66 betreft komen er daarom geen nieuwe grootschalige centrales en worden de huidige uit gefaseerd.

Waterstof

Waterstof biedt veel toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor de opwekking van hoge temperaturen (bij de productie van staal) en als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld synthetisch gas, ammoniak, mierenzuur en vooral kunstmest. Waterstof kan in sommige bestaande gebouwen op termijn aardgas vervangen en het aardgasnetwerk een nieuwe bestemming geven. Maar het belangrijkste voordeel van waterstof is dat het de elektriciteit opgewekt via wind en zon grootschalig en op termijn efficiënt kan opslaan.
Het Noordzeekanaalgebied en Den Helder kunnen de waterstofhub van Europa worden. Het is daarvoor noodzakelijk dat er tempo wordt gemaakt met de noodzakelijke infrastructuur om waterstof te produceren, op te slaan en te transporteren. Dit biedt ook een kans voor de scheepvaart en de marine om stookolie en diesel te vervangen door waterstof. D66 wil dat de Provincie, in samenspraak met het rijk en gemeenten, hier ruimte voor reserveert. D66 wil zo snel mogelijk naar groene waterstof (geproduceerd met elektriciteit uit zonne en windenergie) en zo snel mogelijk af van grijze waterstof (gemaakt uit fossiele brandstoffen). Dit moet gebeuren met zo min mogelijk tussenstappen.

Besparen en handhaven

De beste manier om te verduurzamen, is door simpelweg minder energie te gebruiken. De temperatuur in het provinciehuis kan een paar graden lager en de deuren houden we dicht, ook gedurende openingstijden. Tekorten vanwege de Russische agressie en de hoge energieprijzen, hebben de urgentie nog vergroot. Daarom zet D66 stevig in op energiebesparing in de bebouwde kom én in de industrie. De Provincie werkt toe naar een situatie waarin energielabel B of hoger de norm is en geen enkele woning in de Provincie energielabels F of G heeft.
De controle door de omgevingsdiensten op de energiebesparingsplicht van bedrijven wordt geïntensiveerd. D66 ziet kansen om een grote slag te gaan door de 100 grootste bedrijven de komende periode strenger te controleren. Hiervoor zetten we in op een grotere capaciteit van de omgevingsdiensten.

Elektriciteitsnetwerk

Netcongestie speelt een steeds grotere en beperkendere rol in Noord-Holland. Om verder te kunnen werken aan de energietransitie, is het noodzakelijk dat ons elektriciteitsnetwerk op orde is. D66 wil prioriteit geven aan een goede infrastructuur. Hier moet rekening worden gehouden in de ruimtelijke ordening en de vergunningverlening.
Bedrijven kunnen mee helpen om netcongestie te voorkomen, bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken, energie op te slaan, of door tijdelijk minder energie te gebruiken. D66 wil dat de provincie deze ‘flex’ oplossingen stimuleert, bijvoorbeeld met subsidies.
De invloed van de Provincie als aandeelhouder van netwerkbeheerder Liander moet ingezet worden om projecten te versnellen. Zolang het nodig is, is D66 voor een voorkeursbeleid bij aansluiting op het net, zodat projecten met groot maatschappelijk nut, als ziekenhuizen, eerder aangesloten kunnen worden. Dit moet wel een tijdelijke maatregel zijn. Willen we kunnen genieten van een nieuwe groene economie, dan is het essentieel dat iedereen kan worden aangesloten.

Slim en snel opladen

De provincie blijft snellaadstations bevorderen langs provinciale wegen om zo te bouwen aan de elektrificatie van Noord-Holland. Snelladen langs de provinciale wegen wordt niet alleen overgelaten aan gevestigde tankstations, maar ook aan innovatieve groene startups.

Energie coöperaties

Energie Coöperaties vervullen een belangrijke taak in het mogelijk maken van de energietransitie. D66 wil extra steun voor deze vrijwilligersorganisaties.

Servicepunt duurzame energie

Het servicepunt duurzame energie blijft een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen van gemeenten bij hun duurzaamheidsambities. De taken van het Servicepunt moeten worden gehandhaafd, zodat gemeenten advies kunnen ontvangen over onder meer circulaire economie, klimaatbestendigheid en warmtenetten.

Havens

De energietransitie biedt grote kansen voor de havens van IJmuiden en Den Helder.
In de toekomst zijn de havens het aanlandingspunt waar elektriciteit (van wind op zee) wordt omgezet in groene waterstof. Er moet daarom worden gewerkt aan ruimte voor waterstofproductie, opslag en netwerken om elektriciteit en waterstof te transporteren naar andere gebieden. Dit biedt kans om binnen Europa een leidende rol te pakken.
De Provincie heeft als ruimtelijke regisseur een belangrijke regierol in de toekomstige ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied. D66 wil dat de Provincie actief de belangen van de energietransitie in dit gebied bewaakt.

Verantwoordelijkheid bedrijven

Noord-Holland kent enkele grote energie-intensieve bedrijven die een bijdrage aan de energietransitie dienen te leveren. Schiphol en Tata steel zijn hier voorbeelden van, deze bedrijven hebben ook een belang bij de energietransitie. Zonder verduurzaming en het
anders inrichten van hun bedrijfsproces kunnen ze geen omzet meer realiseren in de groene economie die D66 voorstaat. Tata Steel geldt als een grote werkgever in het
Noordzeekanaalgebied en heeft ambities om een volledige overgang te maken naar de productie van groen staal, op basis van waterstof. D66 wil dat de provincie hierin faciliteert door de vergunningen procedures te versnellen. Daarnaast staat de gezondheid van inwoners in de IJmond voor D66 op één en daarom vinden wij dat de provincie een handhavingsstrategie moet opstellen om te kunnen handhaven op overtredingen van de
vergunningen.
 
Ook Schiphol moet verduurzamen. Dit gaat wat D66 betreft nog niet snel genoeg. Naast de uitstoot van CO2 worden nog steeds de geluidsnormen overtreden. De provincie moet Schiphol aanspreken op hun rol in de energietransitie. Het gaat hierbij om een integrale verduurzaming die niet alleen leidt tot een vermindering en uitfasering van het gebruik van
fossiele brandstoffen, maar ook een zo groot mogelijke vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen en minimalisering van de overlast ten opzichte van de omgeving.

Arbeidsmarkt

In Noord-Holland zijn duizenden banen nodig om alle ambities voor de energietransitie te realiseren. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt deze arbeidskrachten niet kan leveren. D66 wil daarom investeren in de arbeidsmarkt, om de klimaatdoelen te halen. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Economie en arbeidsmarkt’.

RES

De regionale energiestrategieën gaan op dit moment niet snel genoeg. De Provincie zal meer moeten sturen en leiden om de transitie te versnellen. We moeten intensiever op windenergie inzetten. Voor D66 staat het vast dat minimaal de doelen die zijn gesteld in de RES 1.0 moeten worden gehaald.
Het opwekken van energie kan zorgen voor een verandering in de leefomgeving van inwoners van Noord-Holland. D66 vindt het daarom belangrijk inwoners vroeg in het proces te betrekken. Bij de ruimtelijke inpassing van duurzame energie houdt D66 vast aan de wetenschappelijke kennis opgedaan door onderzoek van onder andere het RIVM.
D66 wil één loket bij de Provincie waar integraal alle provinciale regels en beleid die voor de betreffende RES gelden, snel in beeld gebracht kunnen worden (incl. planning voor vergunningsaanvraag). Doel: het stimuleren van de ontwikkeling van zoekgebieden naar concrete vergunningsaanvragen.