Bouwstenen voor nieuwe voedsel- en landbouwthema’s in omgevingsbeleid

De provincie geeft met een handreiking voor gemeenten invulling aan het aanpassen van omgevingsvisies aan de doelen van de voedselvisie. Hiermee kunnen stappen worden gezet

Uitvoering voedselvisie

Om de doelen van de Voedselvisie 2021-2022 te bereiken staat in de uitvoeringsagenda dat de provincie wil samenwerken met gemeenten en Omgevingsdiensten voor het ontwikkelen van bouwstenen voor gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen. Met de handreiking ‘Bouwstenen voor nieuwe voedsel- en landbouwthema’s’ wordt hieraan invulling en uitvoering gegeven.
Ook worden workshops aangeboden en aanbevelingen gedaan voor mogelijke aanpassingen in de Omgevingsvisie NH2050 ten behoeve van de Voedselvisiedoelen.

Voedselvisie

De provincie Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor ons als mens en dier, het klimaat, bodem, water en biodiversiteit. 

De landbouw staat voor grote transitieopgaven. Vanuit de Voedselvisie 2020-2030 zijn er de volgende nieuwe opgaven: natuurinclusief, kringlooplandbouw, voedsel, biodiversiteit, klimaat, korte keten en nieuwe agrarische verdienmodellen.
Door de urgentie van nieuwe landbouwvragen, is de verwachting dat op deze thema’s het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen toeneemt. Gemeenten zijn in de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2023 in werking treedt, het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Daarom heeft de provincie in samenwerking met een aantal koploper-gemeenten ter inspiratie bouwstenen opgesteld.

Boer & Business in balans

Op het platform ‘Boer & Business in Balans’ staan inspirerende projecten en activiteiten die laten zien wat er al gebeurt in de richting van een duurzaam voedselsysteem.