PIP GOL

Integrale aanpak Provinciale Inpassingsplannen (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Voorzitter,

Voor ons ligt het besluit tot het gewijzigd vaststellen van de integrale aanpak Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, oftewel de PIP GOL.

In juli 2020 hebben we als Staten de vorige PIP GOL vastgesteld. Dit leidde tot bezwaren met een uitspraak door de Raad van State als gevolg. Zeventien van de bezwaren zijn ongegrond verklaard en een drietal bezwaren betreffende stikstof zijn gegrond verklaard.
Nu wordt ons gevraagd om een besluit te nemen over de reparatie van dit plan.

Compleet beeld Vlijmense Gemeint na uitwerking GOL plannen Beeld: GOL

Duidelijkheid Raad van State over stikstof

De eerdere voorstellen over de PIP GOL heeft D66 gesteund. Dit omdat deze gebiedsontwikkeling bijdraagt aan de gestelde doelen op het gebied van natuur, leefbaarheid en waterbeheersing rondom Den Bosch en omgeving.

Met de reparatie van dit plan, en daarmee de goedkeuring van de Raad van State, kunnen we eind dit jaar in principe overgaan naar de volgende stap in dit al lang durende proces.

Maar, aan dit vervolg kleven veel onzekerheden. Zo zijn de laatste jaren de regels rondom de uitstoot van stikstof behoorlijk aan verandering onderhevig. Daarom moeten we eerst een duidelijke positieve uitspraak van de Raad van State hierover ontvangen.

Duidelijkheid over kostenstijgingen

En zelfs dan staat de toekomst nog niet vast. Volgens Gedeputeerde Staten kunnen en zullen de kosten van het gehele plan sterk oplopen. Kostenstijgingen waar we allemaal in de laatste maanden mee geconfronteerd worden en waarvan niemand weet hoe dat zich gaat ontwikkelen.

Dit brengt ons tot de cruciale vraag wat de totale kosten zullen gaan worden. Daar maken we ons echt zorgen om. Door een integraal plan van aanpak voor de PIP GOL kun je samenhang creëren. Een nadeel hiervan is dat wanneer de kosten de pan uitrijzen, het een bijna onmogelijke puzzel wordt welke plannen wel en niet aangepakt moeten worden om de meeste meerwaarde te bereiken.

Duidelijkheid over alle scenario’s en consequenties

De Gedeputeerde heeft aangegeven eind dit jaar met een voorstel te komen over de financiering, zodat we inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden en dus scenario’s. Wij vragen de Gedeputeerde daarom om in de scenario’s niet alleen de kosten helder neer te zetten, maar ook de consequenties van de mogelijke keuzes en afwegingen. Wat ons betreft hoort hier ook een tijdspad bij van de verschillende scenario’s.

Daarna dient er ook nog een uitvoeringsplan opgesteld te worden, waar met name de omgeving bij betrokken wordt. Graag hoor ik van de Gedeputeerde of hij al enig idee heeft hoe dat er uit gaat zien en wat dit voor de totale planning betekent. Concreet wil ik weten wanneer we van planfase overgaan tot de uiteindelijke uitvoering.

Duidelijkheid over besluitvorming door andere overheden

Verder staan we als provincie niet alleen in dit traject. Ook andere overheden hebben hierin een rol en dienen nog tot de nodige besluitvorming te komen. Daarom vraag ik de Gedeputeerde om ook dit besluitvormingstraject en eventuele risico’s voor ons te verduidelijken.

Kortom Voorzitter,

We zijn akkoord met voorliggend besluit, maar hebben nog geen zonnig beeld van de het verdere traject. Maar misschien kan de Gedeputeerde ons beeld nog wat opvrolijken!