Wonen

Ruimtelijke ordening (omgevingsvisie)
| Toekomstgericht en gezond (energietransitie, milieu en natuur) | Wonen | Mobiliteit | Veiligheid | Openbaar gebied
| Buitengebied  | Afval |

D66 staat voor een gezonde en bruisende gemeente. Een gemeente waar veel activiteiten zijn op gebied van sport, cultuur en recreatie, als onderlegger voor een preventief gezondheidsbeleid. D66 staat voor een sterke positie voor onze vrijwilligers en ons verenigingsleven in al zijn vormen. Moerdijk moet bruisen van activiteit waar iedereen kan meedoen.

Omgevingsvisie

Door de nieuwe Omgevingswet ontwikkelt de gemeente Moerdijk één omgevingsvisie die de gewenste ontwikkeling van buitengebied, bedrijventerreinen en het bebouwde gebied beschrijft. Een omgevingsvisie geeft antwoord op vragen zoals: “waar komt industrie, waar landbouw of b.v. windmolens of zonneparken”, “welke functie zien we voor de verschillende kernen” en daarmee samenhangend “hoe groot zien we de verschillende kernen worden”?
Die visie moeten we met de inwoners in de gemeente bespreken voordat de visie in omgevingsplannen uitgewerkt wordt. Op die manier betrekken we de inwoners bij de lange termijn ontwikkelingen in de gemeente en de kern waarin ze wonen.
D66 vindt dat de bestemmingsplannen kaders met veel ruimte moeten krijgen, zodat het mogelijk blijft om ruimte te bieden aan nieuwe ideeën en innovatie.
In de omgevingsvisie en bestemmingsplannen moet voldoende aandacht zijn voor groen in en buiten de bebouwde kom. Een groene omgeving maakt wonen en verblijven gezonder en maakt mensen ook gelukkiger. Bestaand groen mag versterkt worden en parken zouden een sterke verblijfsfunctie mogen hebben met respect voor het groen. Dit betekent versterken van groen in bestaande delen van de gemeente en inzetten op een groene omgeving in de nog nieuw te bouwen wijken. Binnen dit groen moet voldoende uitdaging liggen voor speel- en sportruimte die uitdaagt tot bewegen en ontwikkelen. Bij het uitwerken van deze vergroeningstaak zien we een belangrijke taak voor de Stads- en Dorpstafels.
Een goed openbaar gebied, dat goed onderhouden is, verhoogt de gezonde woonomgeving.
Daar waar mogelijk worden delen van (nieuwe) wijken autoluw of autovrij. Dat kan natuurlijk alleen met goede parkeervoorzieningen aan de randen van de wijken.

Woningbouw

Er zullen in de komende jaren voldoende woningen moeten worden gebouwd om mensen aan een woning te helpen. D66 is daarbij van mening dat de leidraad daarbij moet zijn, om te bouwen naar behoefte en vraag en niet het vasthouden aan harde percentages of de inkomsten van de grondverkoop.
Er moet ruimte zijn voor voldoende aanbod van sociale huur, middel dure huur en goedkope koopwoningen. Daarvoor bouwen we in de verschillende kernen volgens de kaders zoals beschreven in de omgevingsvisie. We denken hierbij aan herontwikkeling van bestaande slechte woningen, herontwikkeling van leegstaande kantoren en detailhandel panden en nieuwe oplossingen zoals het opdelen van bestaande grote woningen. Hierbij hoort ook ruimte voor nieuwe woonvormen, zowel voor senioren als voor jongeren. Maar ook voor gezamenlijke toekomstgerichte woonvormen waarbij zelfvoorziening of mantelzorg een uitgangspunt is.
D66 vindt dat de gemeente lef moet tonen. Als projectontwikkelaars niet naar behoefte bouwen (alleen voor het geld) moet de gemeente zelf actie ondernemen. Op die manier moeten starters en senioren op zoek naar een passende woning tegemoetgekomen worden.
Daarbij moeten de nieuwbouwwoningen niet in handen kunnen vallen van beleggers. We willen graag dat woningen worden gebouwd om in te wonen en als dat nodig is moet een zelfbewoningsplicht worden ingevoerd. Voor de middel dure huur moeten voorwaarden gesteld worden aan de maximale hoogte en groei van de huur in de komende jaren.
D66 is voorstander van ruimte voor vernieuwende ideeën op woongebied. Denk daarbij aan de inzet van tijdelijke of verplaatsbare woningbouw om de wachtlijsten voor een huurwoning sneller kleiner te maken en mogelijkheden te hebben voor crisisopvang.
Omdat D66 wonen in een groene omgeving belangrijk vindt, is ruimte bieden aan hoogbouw, passend in de omgeving en op een juiste wijze vormgegeven, geen bezwaar.
We bouwen toekomstgericht, klaar voor de komende jaren. Dat betekent energiezuinig maar ook circulair, zodat in een later stadium de materialen van die huizen goed opnieuw ingezet kunnen worden. Deze toekomstgerichte visie zorgt ervoor dat huizen voorbereid zijn op een klimaatverandering en bijdragen aan een gezonde woonomgeving.
D66 is ook van mening dat vaart gemaakt moet worden met goede woonvormen voor tijdelijke arbeidsmigranten, zodat er geen groter beslag op de bestaande woningmarkt wordt gedaan. Dit moeten veilige en humane vormen van grootschaligere opvang zijn. Alle delen van de gemeente moeten, waar dit past, deelnemen in het invullen van deze taak.

Energietransitie

D66 Moerdijk steunt de inzet van de gemeente in de Regionale Energie Strategie maar vindt dat er nu meer actie nodig is. Van het maken van plannen moeten we naar uitvoeren.
Dat uitvoeren moet in goed overleg met de betrokken inwoners plaats vinden. Het betrekken van de inwoners bij het A16 windmolen project geldt hierbij als voorbeeld van hoe het moet. Natuurlijk steunt D66 het uitgangspunt van de gemeente dat minstens 25% van de opbrengst van een project terugvloeit naar de gemeenschap.
De gemeente moet nu zo snel mogelijk de eerste straten aangeven waar men “van het gas” wil, de inwoners verdienen duidelijkheid. Bij de keuzes voor oplossingen kiest D66 voor kleine stappen. Dat biedt ruimte voor het inpassen van toekomstige ontwikkelingen en voorkomt drama’s met grote oplossingen als de Amer Biomassa Centrale. Die grote oplossingen ziet D66 Moerdijk niet als echte oplossingen maar eerder als een methode om actie uit te stellen.

Mobiliteit

Om de gemeente gezond en leefbaar te houden, is het van belang doorgaand verkeer zo veel mogelijk buiten de bebouwde kom van de woonkernen om te leiden. Met name voor Klundert en Fijnaart zal daar goed naar gekeken moeten worden. Daarnaast moet in de hele gemeente aandacht blijven voor het bestrijden van sluipverkeer.
Voetgangers en fietsers moeten de ruimte krijgen binnen de steden en dorpen. Ze krijgen voorrang op de belangrijke oversteken en hiervoor zijn goed onderhouden fiets- en voetpaden belangrijk. Ook moet Moerdijk in samenwerking met omliggende gemeenten en de provincie inzetten op een snelfietspaden stelsel waardoor de fiets een goed alternatief wordt voor vervoer met de auto en waar woon/werk- en recreatief fietsverkeer gestimuleerd wordt.

Goed gefaciliteerde en veilige wandel- en fietsroutes 

Hardlopen, wandelen en fietsen zijn belangrijke pijlers onder onze gezondheid. Dat betekent, dat een goed gefaciliteerd wandelnetwerk met voldoende banken om even te rusten, mogelijk en herkenbaar moeten zijn. Dat geldt ook voor een veilig en verbindend fietsnetwerk binnen Moerdijk met laadpunten voor elektrische fietsen en stallingsvoorzieningen op centrale plekken zoals bij sportparken en winkels.

Toekomstgerichte mobiliteit

D66 vindt dat Moerdijk moet inzetten op toekomstgerichte, energiezuinige mobiliteit. Een goed stelsel van oplaadpunten voor zowel de auto als de elektrische scooter en fiets is daarbij een goed uitgangspunt.
Naast elektrisch moet ook gekeken worden naar stimuleren van andere innovatieve mobiliteitsoplossingen en een goede ov-verbinding tussen de industrieterreinen, dorpen en steden. De (schone) buurtbus dragen we wat dat betreft een warm hart toe.
Slimme oplossingen zoals bezorghubs (schoon transport van rand naar binnen) aan de rand van de kernen en (elektrische) leenauto’s, -scooters of -fietsen voor de kernen die onvoldoende OV hebben, krijgen wat ons betreft de ruimte en worden gestimuleerd.

Bedrijventerreinen

Bij de bedrijventerreinen wordt de komende jaren ingezet op het vergroenen van de terreinen. In samenspraak met de gevestigde bedrijven wordt gewerkt aan een beleid waarbij leegstand wordt tegengegaan en ruimte geboden wordt aan zowel startende bedrijven als uitbreiding van de bestaande Moerdijkse bedrijven. Bij nieuwe vestiging moeten vooral nieuwe innovatieve bedrijven en bedrijven die extra werkgelegenheid met zich meebrengen de ruimte krijgen. 
De gemeente stimuleert en biedt een helpende hand voor het toekomstgericht maken van de bestaande bedrijfspanden. Stimulering van de aanleg van zonnedaken bijvoorbeeld in samenspraak met Energiek Moerdijk. Als er ruimte is voor particulieren om mee te doen moet hier actief op ingezet worden. Vanwege de energie transportproblemen op het elektriciteitsnet, wordt ingezet op het lokaal gebruiken van de opgewekte energie. Natuurlijk blijven toekomstgerichte oplossingen om minder energie te gebruiken of verspillen en stappen naar circulair gebruik van (bouw)materialen een prioriteit.

Buitengebied en agrarische bestemmingen

D66 vindt dat we ons buitengebied moeten versterken. We zijn voorstander van versterking van bestaande natuurgebieden en aanleg van nieuwe natuur waar agrarische gronden niet meer gebruikt worden. Door circulaire en toekomstgerichte natuur inclusieve agrarische bedrijven te ondersteunen, ontstaat een goede verhouding tussen de agrarische bedrijven en de natuur en maken we ook een stap naar een gezonde en toekomstgerichte bedrijfsvoering bij de veeteeltbedrijven. In goede samenspraak kunnen hierin stappen gemaakt worden.
D66 is voor meer ruimte voor recreatie in het buitengebied. Vrijkomende agrarische gebouwen kunnen omgezet worden naar recreatieve bestemmingen zoals mini campings, B&B etc. Ook andere nieuwe en passende bestemmingen zoals nieuwe woonvormen en huisvesting van arbeidsmigranten kunnen helpen een goede oplossing te vinden voor leegstand van agrarische gebouwen. Ruimte durf en lef op dit gebied is hard nodig.
D66 vindt ook dat het buitengebied op een goede wijze verbonden moet zijn met de bebouwde kom, zorg voor groene verbinding en leg samen met de inwoners in het buitengebied en de agrarische ondernemers leuke voet- en fietsmogelijkheden aan. Dat zal onze gemeente aantrekkelijk maken ook voor toerisme.

Afval

Een gezond woonklimaat wordt ook bereikt door een schone omgeving. Afval hoort niet in de natuur of de omgeving. D66 staat voor goede handhaving maar geeft de voorkeur aan het stimuleren van goed gedrag. D66 vindt dat er op meer plaatsen (zoals speelplaatsen en bij bankjes) afvalbakken moeten komen zodat jong en oud gestimuleerd wordt hun afval weg te gooien. Op enkele plekken kan ook geëxperimenteerd worden met gescheiden afvalbakken voor papier, plastic, glas, en restafval om scheiding van afval meer te stimuleren. Beloon vooral het goede gedrag. Projecten van zwerfafvalpakkers moeten meer gewaardeerd en ondersteund worden als ook het zoeken naar aanvullende nieuwe ideeën om vrijwilligers maar ook bijvoorbeeld jongeren die onder Halt vallen, in te zetten.
Goede voorlichting over wat bij welke afvalstroom hoort is nodig. Dit is een belangrijke opgave voor de gemeente. Te weinig is bekend over de gevolgen van verkeerde zaken toevoegen aan papier, plastic en gft.

Veiligheid

D66 staat voor een veilige woon- en werkomgeving. Veiligheid door veilige en schone verkeersoplossingen, waarbij snelverkeer en langzaam verkeer zoveel mogelijk gescheiden zijn. Onveilige verkeerssituaties moeten niet alleen in beeld gebracht worden, maar ook zo snel mogelijk verholpen worden. Veiligheid op straat is van groot belang. Daarom moet regelmatig gekeken worden naar de sociaal veilige omgeving door waar nodig goede slimme verlichting, of lagere beplanting.
Goede zichtbaarheid van onze ordehandhavers (BOA’s) en de wijkagenten helpen om het veiligheidsgevoel te vergroten. Er moet adequaat gereageerd worden op signalen uit de kernen en ingezet worden op preventie onder andere door samenwerking met jeugd- en jongerenwerkers. Zo kan er gezorgd worden dat jongeren op een veilige wijze zonder overlast elkaar kunnen ontmoeten. Preventie werkt beter dan ingrijpen achteraf.
Op plekken die potentieel onveilig zijn of waar veel overlast wordt ervaren, kan mobiele camerabewaking een middel zijn van preventief beleid, mits zaken als privacy gewaarborgd zijn.
D66 is en blijft voorstander van legalisering van softdrugs samen met een goed preventiebeleid. Daarnaast een harde en duidelijke aanpak van harddrugs. Overlast door lachgas dient snel en preventief aangepakt te worden. Goede voorlichting over die overlast maar ook de gezondheidsschade, naar scholen en ouders van leerlingen helpen hierbij.