Werken

Economie | Iedereen een baan | Ruimte
voor Innovatie |Ondernemen|

Werkgelegenheid

Meedoen in onze maatschappij betekent ook banen en mogelijkheden tot ontwikkeling. D66 vindt dat nieuwe bedrijven die zich in Moerdijk willen vestigen een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van banen. Na de realisatie van Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet de nadruk liggen op kleinere groeibedrijven in plaats van grote logistiek bedrijven. Ook vernieuwende, toekomstgerichte chemie moet onder strikte voorwaarden een plaats kunnen krijgen op industrieterrein Moerdijk.
Werkgelegenheid betekent ook dat de juiste mensen aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden en elkaar stimuleren om de juiste mensen op te leiden en kansen op een goede toekomst te bieden.
Ook mensen met een beperking en met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten begeleid worden naar betaalde banen zodat ook zij gewoon mee kunnen doen in onze samenleving. De gemeente moet initiatieven op dit gebied stimuleren en waar mogelijk ook een voorbeeldrol vervullen.
Ruimte voor beginnende bedrijven en ondersteuning van die bedrijven waar nodig kan bijdragen tot diverse bedrijventerreinen, waar dromen waargemaakt kunnen worden.

Innovatie

Wil Moerdijk zich blijven onderscheiden in West-Brabant dan is het inzetten op innovatie en het aantrekkelijk zijn voor innovatieve bedrijven van belang. Initiatieven moeten worden ondersteund waardoor ook een aantrekkingskracht op andere bedrijven ontstaan.
Ook innovatie op het gebied van energiebeheersing en energieopwekking op de bedrijventerreinen moet gestimuleerd worden. Goede voorbeelden moeten worden gebruikt om anderen over de streep te zetten.

Groen bedrijventerrein

Nieuwe bedrijven vestigen zich graag op goed onderhouden en groene bedrijventerreinen. Maatschappelijk ondernemen en een duurzame footprint houdt tenslotte niet op bij de muren van het bedrijf.
Ook een goede bereikbaarheid, ook met het OV, is van groot belang om bedrijven en arbeidskrachten aan te trekken. Samen moet gekeken worden naar de goede oplossingen waar ook weer innovatie voorop staat.

Detailhandel en horeca

De inrichting van het winkelhart in Zevenbergen laat zien dat voor de horeca en de detailhandel een gezellig stads- of dorpscentrum van het grootste belang is. We moeten de positie van detailhandel en horeca in alle kernen waar maar mogelijk is versterken. 
Het project Vitale kernen moet met kracht en ambitie voortgezet worden. Daarbij zet D66 in op het maken van gezellige kernen waar de inwoners naar toe willen gaan en elkaar ontmoeten
Samen met de ondernemers moet gekeken worden hoe de centra sterk en aantrekkelijk te maken en te houden.

Een belangrijke ondersteuning voor beleving in onze kernen is de plaatselijk horeca. In goede samenspraak moet gewerkt worden aan een toekomstbestendig plan, waarbij de kernen ook aantrekkelijker worden als uitgaansgebied. Ruimte voor initiatieven, ruimte voor terrassen in alle seizoenen en mogelijkheden voor (kleinere) evenementen zijn van belang om de kernen voor jong en oud aantrekkelijk te houden. Versterking van de beleving in de kernen door de horeca kan hier een goede bijdrage voor zijn. Dit heeft ook effect op versterken van belangrijke tradities zoals carnaval en de activiteiten als de vestingloop, Klundert bij kaarslicht, de Fendertse week en de wielerrondes in de kernen van de gemeente.

Toerisme en recreatie

D66 vindt dat het ook voor de plaatselijke ondernemers van belang is het toerisme en de recreatie te versterken. Bestaande trekkers zoals de stelling van Willemstad en de Zuiderwater linie route moeten daar goed bij betrokken worden. Waar dat kan is verbinden en samenwerken om mensen naar Moerdijk te trekken van belang. 
Dat geldt ook voor de aantrekkingskracht van de natuurwaarden in ons buitengebied. Deze moeten behouden en versterkt worden en recreatief gebruik (fiets en wandelroutes) moeten in samenwerking verder ontwikkeld worden.
Om toerisme en recreatie verder te versterken en daarmee bekendheid te krijgen voor en gebruik van onze overnachtingen en verblijfsmogelijkheden zoals hotels, campings, jachthavens etc. is een goed beleidsplan nodig. De diverse kernen van de gemeente Moerdijk en de regio hebben veel te bieden, dit moet benadrukt blijven worden en de ondernemers binnen de gemeente moeten de ruimte krijgen om dit verder uit te bouwen.

Agrarische sector

D66 zet graag in op een innovatief duurzaam beleid ten aanzien van landbouw en veeteelt. Ruimte voor innovatie, circulaire, natuur inclusieve en duurzame agrarische ondernemers. Op die wijze kan in samenspraak met de sector gewerkt worden aan een gezonde bedrijfsvoering en een gezond beleid voor de gemeente. De gemeente moet ook hier goede initiatieven en familiebedrijven helpen zich te ontwikkelen. Het buitengebied moet in de toekomst een sterk gevarieerd landschap zijn, waar agrarische ondernemers en natuur elkaar versterken.
Gezien de stikstofproblematiek ziet D66 geen mogelijkheden voor uitbreiding van de aanwezige intensieve veeteelt.
Voor vrijkomende agrarische bestemmingen moeten goede plannen gemaakt worden. Zoals eerder aangegeven, liggen hier kansen voor kleinschalige recreatieve bestemmingen, die een bijdrage kunnen leveren aan een gezond en aantrekkelijke toeristische gemeente. Maar ook ruimte voor innovatieve oplossingen, bijzondere woonvormen en kleinschalige bedrijvigheid passend in het buitengebied, moeten de ruimte krijgen en regels mogen daarin geen belemmering zijn.