Mensen
(en bestuur)

Sterke betrokkenheid van inwoners en goed bestuur.

Voor D66 staat de mens voorop. D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. We bieden ondersteuning aan de meest kwetsbare groepen in onze gemeente. Bij het invullen van de ondersteuning wordt goed gekeken naar de behoefte, maar ook naar wat mensen zelf nog kunnen. Hierbij staat de behoefte en de wensen van de persoon centraal en worden bij meerdere voorzieningen deze met elkaar verbonden (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). Zo ontstaat integrale ondersteuning en maatwerk.
Voor D66 is iedereen gelijkwaardig ongeacht sekse, geaardheid, geloof, afkomst, lichamelijke- of geestelijke beperking. D66 zet dat krachtig neer in beleid. We geloven in mogelijkheden en niet in beperkingen. We bouwen aan een gemeente waar iedereen mee kan doen.
D66 vindt een prettig sociaal leven voor iedere inwoner erg belangrijk. Daarom zijn wij voor versterking van het verenigingsleven op alle niveaus en het ondersteunen van wijk- en buurtwerk, ouderenwerk en jongerenwerk. 
Hierbij meer ruimte geven voor inwonersinitiatieven en nieuwe oplossingen die onze gemeente socialer en hechter maken, vindt D66 erg belangrijk.
Investeren in onze inwoners betekent ook, voldoende woningen waar vraag naar is, voldoende mogelijkheden om aan het werk te gaan, goed onderwijs, genoeg keuze in sport, recreatie en ontspanning. Maar ook investeren in een preventief beleid op gebied van gezondheid en veiligheid, zo houden we onze gemeente leefbaar en gezond. Waar dat nodig is moet de gemeente (financiële) belemmeringen voor het deelnemen aan sport- en recreatie activiteiten wegnemen.

Goed bestuur en betrokkenheid van inwoners (burgerparticipatie) zijn cruciaal

Om alle uitdagingen goed aan te kunnen pakken, is het belangrijk dat de gemeente Moerdijk de komende jaren goed wordt bestuurd. D66 wil daaraan bijdragen. Wij zetten in op transparantie; heldere procedures met minder regels. D66 wil constructief samenwerken aan een sociaal-liberaal beleid; concrete duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen in samenspraak met onze inwoners.
D66 is voor het sterk betrekken van onze inwoners bij het bestuur en maatschappelijk leven. Dat betekent dat het bestuur open staat voor ideeën van inwoners, ondernemers en verenigingen. Een gemeente die communiceert met haar inwoners. Met heldere taal en met het opzoeken van inwoners. En door de inwoners te betrekken vóór in plaats van ná besluitvorming bij belangrijke voorstellen en ontwikkelingen.
De betrokkenheid van inwoners (participatie) moet een belangrijker onderdeel van het beleid worden. Minder regels, meer maatwerk, meer naar de inwoners toe in plaats van de inwoners het zelf uit laten zoeken. De basisopstelling van de gemeente moet zijn “Ja, tenzij” en niet “Nee, mits”. Betere persoonlijke begeleiding langs de verschillende loketten. Betere communicatie. De gemeente is er voor de inwoner en dat moet overal in uitstralen.
D66 is voor goede samenwerking op uitvoeringsniveau (zoals de samenwerking binnen de D6-gemeenten: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert). D66 is voorstander van samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de samenleving. Wel moeten we kritisch zijn op deze gemeenschappelijke regelingen, waarbij niet de kosten maar het resultaat voor de samenleving bepalend moet zijn. Belangrijk is ook dat de komende jaren de betrokkenheid en de kader stellende rol van de gemeenteraad bij deze samenwerkingsverbanden wordt versterkt.