Leven

Gezondheid | Sociale Zaken |WMO | Jeugd- en Jongerenwerk | Ouderenbeleid | Vrijwilligersbeleid | Sport | Cultuur |Recreatie | Een sterk verenigingsleven |

Een gezonde
bruisende
gemeente

D66 staat voor een gezonde en bruisende gemeente. Een gemeente waar veel activiteiten zijn op gebied van sport, cultuur en recreatie, als onderlegger voor een preventief gezondheidsbeleid. D66 staat voor een sterke positie voor onze vrijwilligers en ons verenigingsleven in al zijn vormen. Moerdijk moet bruisen van activiteit waar iedereen kan meedoen.  

Gemeentelijk
zorgbeleid
blijvend
verbeteren

D66 wil dat in de toekomst de inzet van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) efficiënt blijft en het beleid leidt tot maatwerk. D66 onderschrijft de uitgangspunten die door de gemeente zijn vastgelegd in de “Scan Mens en Maatschappij”. Daarbij zal D66 er actief op toezien dat bij het vaststellen wat nodig en/of mogelijk is, de menselijke maat niet uit het oog verloren wordt. 
De decentralisatie van de jeugdhulp heeft nauwelijks tot besparingen en verbetering van de zorg geleid. D66 vindt dat de gemeenten niet langer zelf de budgetproblemen moeten oplossen, maar dat de lobby moet worden doorgezet om te bewerkstelligen dat het rijk hiervoor garant staat. 

Bredere inzet
regelingen voor armoedebestrijding
en mantelzorg 

De gemeente kan meer inzetten op goede instrumenten voor armoedebestrijding en hulp bij mantelzorg. Hier kunnen de vertrouwenspersonen een rol spelen, zoals ook door de Nationale Ombudsman wordt voorgesteld. De gemeente is hier de verbinder tussen consultatiebureaus, verloskundigen, huisartsen, thuiszorg, scholen en sportverenigingen. Vaak is er slechts een ad hoc- of korte termijn vraag, die snel en zonder veel bureaucratie kan worden opgelost. D66 wil kansen bieden om zo niet langdurig in regelingen te hoeven blijven hangen. 
Mantelzorgers zijn ontzettend waardevol en belangrijk. Hen waarderen en ondersteunen is essentieel. Hier moet meer op in worden gezet in samenspraak met de mantelzorgers.

Aandacht voor
kwetsbare
groepen 

We staan voor een verdere implementatie van het Verenigde Naties-verdrag voor mensen met een beperking, in de vergunningverlening, aanbestedingen en wijzigingen van bestemmingsplannen. 
D66 wil het beleid rondom laaggeletterdheid verbeteren. In dat kader wordt ingezet op het actief benaderen van bedrijven en organisaties en die te betrekken bij het in beeld brengen van laaggeletterdheid. Naast de traditionele laaggeletterdheid moet er ook aandacht voor digitale geletterdheid komen. De toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie moet doorlopend verbeteren. 
De gemeente stuurt aan op een actief beleid om Wajongers, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een toekomst te bieden. Bedrijven die een voortrekkersrol vervullen worden door de gemeente gestimuleerd en ondersteund om andere bedrijven hierin te betrekken. 

Gezondheidsbeleid betekent
ook preventie 

Geen gezondheidsbeleid zonder preventie want voorkomen is beter dan genezen. Preventie staat dan ook op plaats één. 
D66 streeft naar een actieve ondersteuning van preventiebeleid door de gemeente, zoals vroeg signalering en een programma Kansrijke start. Daar past een eigen gezondheidsbeleid in, met focus op de jeugdgezondheidszorg. De gemeente moet haar rol proactief oppakken en er zorg voor dragen dat inwoners kunnen beschikken over begrijpelijke en objectieve informatie over gezonde leefstijlen, de mogelijkheden hiervoor en de beschikbare ondersteuning. 
Een voorbeeld is het tegengaan van ongewenste eenzaamheid en vervreemding, maar ook het ondersteunen bij lichte opvoedvraagstukken en het voorkomen van schulden met name bij jongeren. Vanuit positieve gezondheid wordt gewerkt aan eigen kracht, competenties en zelfvertrouwen. 

Bewoners betrekken
bij realiseren
positieve
gezondheid
via het lokale
preventie akkoord, samenwerken

D66 wil inwoners betrekken bij de ontwikkeling van gezondheidsbeleid. Gezonde leefstijl gaat naast bewegen ook over gezond eten, sociale contacten en zingeving. Daarom is het goed om samen met lokale professionals de krachten te bundelen en zo te verbinden wat al in Moerdijk aanwezig is en elkaars activiteiten te versterken. Door de bril van positieve gezondheid op te zetten kunnen we samen met inwoners werken aan welzijn en geluk en daardoor een gezonder leven leiden. 

Gezonde zorg 

Door de decentralisatie van zorgtaken in 2015 speelt de gemeente een belangrijke rol op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze lokale zorgtaken worden in de gemeente over het algemeen goed uitgevoerd, maar de wachtlijsten en beheersing van kosten blijven een uitdaging, met name voor de jeugdzorg. 
Wat is onze ambitie? 
D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. We bieden zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare groepen in onze gemeente. Daarbij is het van groot belang dat bij het invullen van zorg goed wordt gekeken naar de behoefte en wat mensen zelf (nog) kunnen. Op die manier is maatwerk mogelijk, wat niet alleen leidt tot adequate zorg, maar ook tot een efficiënte uitvoering. 

Gezonde leefstijl

Gezondheid, zeker in deze tijd, is een groot goed. Gezondheid is echter meer dan het uitblijven van ziekte. Het bevorderen van gezondheid vraagt om een gezonde leefstijl. Bewegen en sport dragen hier veel aan bij. We hebben in Moerdijk veel in huis, maar het optimaal benutten van de bestaande faciliteiten blijkt vaak een uitdaging. D66 wil meer samenhang tussen de initiatieven en faciliteiten samen met het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid. Het gestarte lokale preventie akkoord is een goede eerste stap. Nu hierop doorpakken, dit actief houden/ stimuleren, groter maken en resultaten hiermee halen. Dit preventie akkoord maakt de nodige verbinding tussen gemeente, (sport)verenigingen, bedrijven, scholen, ondernemers, GGD en eerstelijns zorgprofessionals (huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, verloskundigen, diëtisten, etc.)

D66 wil het sportbeleid koppelen aan gezondheidsbeleid, waarbij het doel is dat we zo veel mogelijk gezonde en gelukkige inwoners hebben. Hiermee sluiten we aan de ene kant aan bij de visie van de GGD die onder andere werkt vanuit de opvattingen van Positieve Gezondheid. 
Aan de andere kant is D66 voor het actief stimuleren van sporten. Dit door het beschikbaar maken van goede en betaalbare sportvoorzieningen binnen redelijke afstand van de woonplek.
Promotie van sport deelname kan in samenwerking met de lokale sportverenigingen vormgegeven worden.

Inzetten op zorg preventie 

D66 wil dat structureel een deel van het budget wordt ingezet op preventie en positieve gezondheid, want de focus ligt nu vooral op het oplossen van problematiek. We willen concrete programma’s ontwikkelen en we gaan meer en eerder aansluiten bij landelijke initiatieven. Hierin investeren we om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden. Ook in het woonbeleid houden we hier rekening mee. 

Ondersteuning
vrijwilligers 

Moerdijk heeft een levendig vrijwilligersnetwerk, ook als het gaat om zorgtaken. De gemeente hanteert het subsidiebeleid om dit te stimuleren. Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan gekeken worden naar een bijdrage in het dagelijks leven middels vrijwilligerswerk. Dit kan via bestaande organisaties maar ook door nieuwe initiatieven. Hierin creatief zijn en initiatieven de ruimte geven, gaat nog meer resultaat geven.

Gezond verenigingsleven
en cultuur

Het actieve verenigingsleven, lokale kunst en cultuur geeft veel verbondenheid in Moerdijk. D66 wil hierin blijven investeren. Binnen een gezonde gemeentebegroting worden hierin voldoende middelen vrijgemaakt, want D66 investeert liever in mensen dan in asfalt en stenen.
Geef verenigingen en clubs de ruimte om meer zelfvoorzienend te zijn, geef ruimte voor multifunctioneel gebruik van (sport) accommodaties. Wees een partner en daag uit!
Vele verenigingen zien kansen in samenwerken en verbreden, ruimte voor die kansen moeten door de gemeente geboden worden. De bestaande multifunctionele centra moeten gestimuleerd worden hun rol goed op te pakken als plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Waar ruimte is voor activiteiten. Maar ook ruimte voor opvang waar nodig. De gemeente moet waar nodig dit ondersteunen, maar ook de ruimte bieden dat men op eigen benen kan staan.

Gezond onderwijs

Gezonde schoolgebouwen, verbeteren van gebruik locaties buiten school: maak de speelpleinen groen en uitdagend. Zorg dat scholen zich bezighouden met onderwijs en ontlast hen van het beheer van de gebouwen.
Draag bij en stimuleer een goede spreiding van onderwijsvormen in de regio zodat leerlingen op redelijke afstand passend onderwijs kunnen volgen. Denk daarbij aan pedagogische differentiatie en aan opvangmogelijkheden voor hoog begaafden en leerlingen die meer zorg nodig hebben. Goed en voldoende aanbod helpt onze jeugd in haar ontwikkeling.
 
D66 is voorstander om in kader van gezondheidsbeleid, bewegingsonderwijs te blijven stimuleren zoals ook het schoolzwemmen. D66 is verder voorstander om de scholen ook echt als middelpunt van de wijk te zien, dus nog meer multifunctioneel gebruik.
Extra aandacht voor ventilatie en binnenklimaat bij scholen is belangrijk dat heeft de coronacrisis ons ook geleerd. De gemeente zorgt samen met de besturen dat dit in orde is.
 
In goede samenwerking met alle partners moeten we inzetten om achterstanden tegen te gaan en in te halen. De gemeente kan hier samen met de partners een stimulerende rol oppakken en ook zorg dragen dat Voor- en Voorschoolse Educatie (VVE) goed geborgd is in onze gemeente.
 

Jeugd- en jongerenbeleid

D66 is voorstander van het actief betrekken van de jeugd bij de gemeentepolitiek. Dit kan bijvoorbeeld via een jeugd/jongerenraad die ons gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van advies kan voorzien.
 
Het jeugd- en jongerenwerk moet versterkt worden om jongeren te blijven betrekken bij de maatschappij. Hiermee moet ook meer preventief gewerkt worden waardoor minder jongeren in de zwaardere trajecten van het jeugdbeleid terecht komen. Goede samenwerking tussen jongerenwerkers, de jeugdprofessionals, onderwijs en de jeugd BOA en jeugd(wijk)agent dient verder uitgebouwd te worden.
Jongeren die dreigen buiten de boot te vallen moeten ondersteund worden.

Senioren- of ouderenbeleid

D66 vindt het belangrijk, dat net als bij jongeren ook aan de oudere doelgroep voldoende aandacht geschonken wordt. Ook hier geldt, dat preventie door het stimuleren van voldoende bewegen en een gezond eet- en leefpatroon bijdraagt aan gezonde senioren die kunnen genieten van het leven en ook een bijdrage kunnen blijven leveren aan onze samenleving.
Ontmoeten en samen activiteiten ondernemen vinden senioren belangrijk en daarvoor moet ruimte zijn in onze centra en bij ondersteuning van deze activiteiten. Samen met de ouderenorganisaties moet steeds gekeken worden welke wensen er leven en waar de gemeente kan helpen om samen die wensen waar te maken.
 
Zoals bij woningbouw al aangegeven is, is het de komende jaren belangrijk een voldoende aanbod van betaalbare levensloopbestendige huizen te bouwen en nul tredenwoningen. Hiermee wordt doorstroming naar een geschikte woning voor onze senioren gestimuleerd, waardoor ook weer woningen voor starters en startende gezinnen vrijkomen. 
Daarnaast is blijvende voorlichting en ondersteuning voor hen die graag in hun woning willen blijven wonen van belang, zodat men op tijd maatregelen kan nemen om ook als de mobiliteit afneemt men in de eigen woning kan blijven wonen.
In kader van de toekomstgerichtheid is het belangrijk ook de oudere inwoners mee te nemen in de duurzaamheidsopgaaf en zorg te dragen dat het ook voor hen uitvoerbaar is.