Inleiding

D66 Moerdijk staat voor een bruisende gemeente waar iedereen graag woont, werkt en winkelt. Een gemeente waar jong en oud zich thuis voelt, op ieder moment van het jaar. Waar volop cultuur en verenigingen te vinden zijn.
D66 staat voor vernieuwing en toekomst. In Moerdijk zijn ondernemers meer dan welkom. Want vernieuwing is de regel en de wet is daarin ondersteunend. Waar de gemeente nog meer samenwerkt met ondernemers en het onderwijs. En waar de gemeente wonen en werken bij elkaar brengt. 
D66 staat voor een gemeente die klaar is voor de toekomst: energiezuinig, groen, leefbaar en schoon. Een gemeente waar doorgaand verkeer in steden, dorpen en wijken geweerd wordt. Een gemeente waar nieuwbouwwijken met veel groen, zo mogelijk autoluw en/of autovrij worden gebouwd. En een gemeente met veel ruimte voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen.
D66 zet zich in om de inwoners, verenigingen, ondernemers, onderwijs en andere overheden te verbinden. Door als gemeente open te staan voor hun ideeën. En door bij nieuwe plannen inwoners te betrekken bij het uitwerken van die plannen en daarmee bij het bestuur van de gemeente. In Moerdijk moet ruimte zijn voor creativiteit en moeten ideeën uit de samenleving alle ruimte krijgen. Zo bouwen we samen aan een fijne woon-, werk- en belevingsomgeving. We werken elkaar niet tegen, maar we werken samen, dat is ook nieuw leiderschap.
D66 zet in op voldoende woningbouw voor Moerdijk en regio. We bouwen wat nodig is zowel in aantal als in soort woning, voor alle doelgroepen. Er moet voorrang komen voor betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. We bouwen toekomstgericht, dus woningen die weinig energie gebruiken, met optimaal grondgebruik. Er is voor ons geen blokkade voor hoogbouw waar dat past, zodat er voldoende groen en speelruimte in de wijken en dorpen overblijft. Ook hierbij staan we open voor creatieve oplossingen voor bijvoorbeeld mantelzorg, of het splitsen van woningen.
D66 staat voor een gezonde gemeente, waar iedereen mee kan doen. We laten iedereen vrij om zijn mogelijkheden te gebruiken, maar laten hen die hulp nodig hebben niet vallen. 
Een gezonde gemeente betekent een goed preventiebeleid zowel op gebied van gezondheid als ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. Een kansrijke start en preventief jeugdbeleid zijn hier een belangrijk onderdeel van. Het lokale preventie-akkoord met veel plaatselijke partners is een begin om hierin verdere stappen te gaan zetten.
Gezond leven houdt ook in, bewegen voor jong en oud. Zo stimuleren we onder andere de sportverenigingen om dat mogelijk te maken, zowel in breedtesport als topsport.
We stimuleren wandelen en fietsen binnen en buiten de bebouwde kom. En we geven ruimte aan cultuur en kunst(educatie).
Deze D66 inzet hebben we verder uitgewerkt in de volgende vier hoofdstukken: Mensen (en bestuur), Wonen, Leven en Werken.