Wonen, ruimtelijke ordening en milieu

D66 hecht veel waarde aan zo compleet mogelijke voorzieningen in de nabijheid van inwoners. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het niet mogelijk is om elke kern van een complete set voorzieningen te voorzien. Daarom gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen. Van kwantiteit naar kwaliteit. Maatwerk is vereist. De werkelijkheid is dat er vrijwel alleen in de stad Hulst en in een enkele andere grotere kern voorzieningen als een bibliotheek, een school, een winkelcentrum of een fysiotherapiepraktijk overblijven. De gemeente heeft de opdracht het voor inwoners van andere kernen mogelijk te maken om die voorzieningen te kunnen gebruiken. Hulst doet dat in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Wijk- en dorpsraden maken van hun gebied een scan van de behoeften en haalbare initiatieven worden ondersteund door de gemeente . Ook hier vertrouwen we op de eigen kracht van inwoners en de functie van de wijk- en dorpsraden. De gemeente stimuleert en faciliteert dit proces.
 
In dorpen waar door terugloop van het aantal inwoners leegstand ontstaat, mogen van D66 huizen die nog in goede staat verkeren recreatief worden gebruikt. Daarbij speelt D66 in op een nieuwe wooneconomie met tijdelijke bewoning door mensen die hier enkele maanden willen verblijven (het zgn. deeltijd-wonen). D66 wil bovenal leegstand voorkomen. Beter vier maanden per jaar bewoond dan een jaar lang verpauperd. Verkoop van woningen voor toeristisch gebruik of tweede woning moet mogelijk zijn. 
 
Net als in de rest van Nederland kampt ook Hulst met scheefgroei op de woningmarkt. Voor starters is het bijna onmogelijk een geschikte en betaalbare woning te vinden. D66 zet in op hoogwaardige, vraaggerichte nieuwbouw en stimulering van levensloopbestendig bouwen. De demografische ontwikkelingen (vergrijzing) vragen ons tot de realisatie van woningen en appartementen voor senioren. Waar nodig en mogelijk gekoppeld aan toegankelijke zorg. Hierbij ligt de focus wat D66 betreft op de verbetering van de leefomgeving. We willen het bouwen van nieuwe en betaalbare woningen versnellen.  
 
D66 vindt een gezonde agrarische sector van vitaal belang voor de kwaliteit van het buitengebied. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede balans tussen de behoefte aan schaalvergroting in de landbouw en de instandhouding van waardevolle landschapselementen. Nationaal en provinciaal is er steeds meer aandacht voor waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Water en de daaraan gekoppelde natuur zijn daarbinnen belangrijk. Net als waardevolle, cultuurhistorische, agrarische bebouwing. Inclusief de bijbehorende oude erven en andere elementen. D66 wil het streekeigen karakter van openbaar en privaat groen bevorderen. Publiek-private samenwerking is daarbij gewenst. Samenhang tussen visies en plannen van de verschillende eigenaren en beheerders zal leiden tot een aantrekkelijk en herkenbaar gebied. Desgewenst tot uitdrukking gebracht in het bestemmingsplan voor het buitengebied.
 
De natuur is een ecosysteem dat zorgt voor de productie van zuurstof, afbraak van biologisch materiaal, bestuiving van planten, waterzuivering en het beheersen van plagen. D66 zet zich daarom in voor het behoud van een grote biodiversiteit. Reden om bij iedere ingrijpende beslissing af te wegen of dit onherstelbare schade aan natuur of milieu zal toebrengen. Natuurgebieden willen we natuurbewust openstellen in plaats van afzetten met draad.
 
D66 ziet landbouw, recreatie en natuur als complementair. Belangen lijken soms  tegengesteld, maar met een zorgvuldig proces zoeken naar breed gedragen oplossingen moet de uitdaging zijn. D66 wil met inwoners en belanghebbenden overleggen over de inrichting van het landschap. Het stimuleren van kleinschalige projecten in het buitengebied past daarbij en kansrijke initiatieven belonen met premies en subsidies.
 
Helder communiceren en informeren over ontwikkelingen, projecten en besluiten helpt. Inwoners en andere belanghebbenden hebben in toenemende mate het gevoel hebben onvoldoende bij politieke besluitvorming te worden betrokken. Deze kloof willen we verkleinen. Daarbij zullen we gevestigde belangen en voorkeuren afwegen tegen nieuwe ontwikkelingen. Voorgenomen dan wel lopende grote projecten, o.a. Perkpolder, dienen duurzaam en transparant gerealiseerd te worden. 
 
D66 wil: 
Voorzieningen moeten toegankelijk blijven voor alle inwoners. 
Verkoop van oudere panden aan deeltijdbewoners of verblijfsrecreanten toestaan. 
Geen nieuwbouw in het buitengebied, maar inbreiding in de kernen.
Duurzaam bouwen belonen met lagere bouwleges.
 
Vergrijzing
Het wegtrekken van jonge mensen tast de vitaliteit van de regio aan. D66 zet mede daarom in op de komst van mensen van buiten Zeeuws-Vlaanderen. Steeds meer Vlamingen komen in Zeeuws-Vlaanderen wonen. Deze nieuwkomers willen we stimuleren om zo snel mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer in onze regio. Zowel de gemeente als het bedrijfsleven en organisaties zetten actief in op het verwelkomen van Belgen en andere nieuwkomers. Allemaal bedoeld om hen zo snel mogelijk in de Nederlandse samenleving op te nemen.


Eén loket
Inwoners in Hulst hebben regelmatig te maken met ‘grenskwesties’. Ze wonen bijvoorbeeld aan de ene kant van de grens en werken, ondernemen of leren aan de andere kant van de grens. Deze situatie biedt heel veel mogelijkheden en is een bijzonder kenmerk van Zeeuws-Vlaanderen, maar het betekent ook dat er veel vragen zijn over praktische en fiscale zaken. Voldoende informatie over beide landen kan leiden tot makkelijkere keuzes. Zo zijn er veel gerichte samenwerkingsprojecten en infoportalen. Denk hierbij aan de Scheldemondraad, Zeeuws & Vlaanderen, Grensinfopunt, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Bureau Belgische Zaken, UWV, VDAB en het ‘grensoverschrijdende spreekuur’. Ook de gemeente kan hierin  een belangrijke rol hebben. 

Statushouders
Hulst neemt verantwoordelijkheid en neemt waar mogelijk asielzoekers op. Maar de opvang moet effectief, eerlijk en menselijk zijn. Statushouders zijn gebaat bij menswaardige opvang, hulp en integratie. Voor D66 is het belangrijk dat statushouders in onze omgeving zo snel mogelijk inburgeren en integreren. 

De aansluiting met Vlaanderen benaderen als een kans. 
Nieuwe inwoners ontvangen een welkomstcadeau en kortingsvouchers om hen op lokale ondernemers, verenigingen, stichtingen en evenementen te wijzen. 
Er komt één digitaal en één fysiek loket waar Belgen en Nederlanders voor informatie en hulp terecht kunnen.
Statushouders krijgen gerichte hulp.