Bestuur en veiligheid

Bestuur en veiligheid

Bestuur

D66 Hulst gelooft in de eigen kracht van mensen en de wil om te participeren. Ook als het gaat om het besturen van de gemeente waarin je leeft, werkt of leert. Daarom wil D66 Hulst dat inwoners zo vroeg mogelijk de kans krijgen om mee te denken en mee te werken aan plannen die invloed hebben op hun leefomgeving. Zo ontstaat niet alleen draagvlak, maar door gebruik te maken van kennis, ervaring, talenten en betrokkenheid van je eigen inwoners, ontstaan vaak ook betere plannen. 
 
Dorps- en wijkraden zijn de ogen en oren van de gemeente. Zij weten wat de leefbaarheid van dorpen en wijken nodig heeft. D66 Hulst wil hen volop ruimte bieden om samen met de gemeente hun dorp of wijk verder te ontwikkelen en te verduurzamen.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat (niet-)stemgerechtigde jeugd bij de politiek wordt betrokken. Het beeld dat jongeren geen interesse hebben in de politiek betekent niet dat ze geen mening hebben en een waardevolle bijdrage kunnen leveren over de maatschappelijke vraagstukken die hen aangaan. D66 Hulst wil het podium waar jongeren hun visie kunnen delen en hun mening kunnen uiten uitbouwen en versterken. Bijvoorbeeld door het instellen van een jongerenberaad. Zodat voorzieningen voor de jeugd aansluiten bij hun behoeften. 
  
D66 Hulst zet in op het investeren in de kwaliteit van het lokale bestuur en de bijbehorende organisatie(s) om de transparantie en het vertrouwen in de politiek te bevorderen en te bestendigen. Integriteit is hier onlosmakelijk aan verbonden en behelst meer dan je aan de regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van mogelijke belangenconflicten en alle schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren.
 
Veiligheid
D66 Hulst wil voor iedereen een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Een veilige omgeving ontstaat niet vanzelf. De gemeente dient hierin het voortouw te nemen door actieve samenwerking tussen wijk- en dorpsraden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, de politie, het onderwijs en andere belanghebbende organisaties te stimuleren en te faciliteren. Volgens D66 Hulst is daarbij een duidelijke rol weggelegd voor de wijk- en dorpsraden.
Ook zijn we van mening dat de inwoners van onze gemeente de kwaliteit van hun leefomgeving pas goed kunnen waarderen als veiligheid in alle aspecten duidelijk zichtbaar is, door iedereen wordt ervaren en door de gemeente wordt gegarandeerd. Geen drugs- en alcoholoverlast in de straat, de wijk of de kern. Geen vandalisme. Een veilig ingerichte woon- en speelomgeving, waaronder goede openbare LED verlichting en veilige fiets- en wandelpaden. Waarbij de gemeente sociale cohesie en burencontacten stimuleert en faciliteert.
Daarnaast moeten alle inwoners erop kunnen vertrouwen dat de verschillende hulpdiensten alert en adequaat reageren, handelend optreden en handhaven. Maar ook preventief door het geven voorlichting. En de samenwerking met de Belgische hulpdiensten verder uit te breiden en te intensiveren.   
 
D66 gaat voor:

 • Inwoners en ondernemers zo vroeg mogelijk betrekken bij plan- en beleidsvorming. 
 • Spilfunctie wijk- en dorpsraden bevorderen en faciliteren. 
 • Jongeren raadplegen. 
 • Duidelijk integriteitsbeleid en instelling commissie die toeziet op naleving. 
 • Actief en dienstbaar veiligheidsbeleid ook in samenwerking met Belgische hulpdiensten.   
 • Meer en intensieve handhaving op top drie van ergernissen: overlast, zwerfafval en hondenpoep.
 • Verhogen van de verkeersveiligheid. 
 • Intensiveren voorlichting over veiligheidsrisico’s aan particulieren, scholen en bedrijven..
 • Het huidige netwerk van AED’s actualiseren en uitbreiden. 
 • Verbeteren van de aanrijtijden van ambulance en brandweer en het optimaliseren van de samenwerking met Belgische hulpdiensten.
 • Alle openbare verlichting zo snel mogelijk verduurzamen en vervangen door slimme LED verlichting.

Pieter de Bruijn - Beeld: Wendy Peereboom fotografie

Zwerfafval pakken we ook aan.