Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Verkeer en vervoer
Mobiliteit is een grondrecht voor iedereen. Gemeente- en landsgrenzen mogen geen belemmering vormen als we ons verplaatsen. De gemeente zorgt daarom voor goed onderhouden wegen, straten, pleinen en paden. Waar nodig in samenspraak met andere overheden.

Met de verbreding van de N61 richting Sluis, de realisatie van de Sluiskiltunnel, de ombouw van de Tractaatweg tot autoweg is de infrastructuur en bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen aanzienlijk verbeterd. Wat voor onze gemeente ontbreekt is een goede aansluiting op de Expressweg. Dit zal, naast het verbeteren van de bereikbaarheid van Hulst, ook een positieve impuls geven aan onze economie.
Daarnaast is D66 van mening dat tolheffing voor de Westerscheldetunnel zeer onwenselijk is. Er moet maximaal worden ingezet op de lobby van de gemeente om dit te bewerkstelligen. Daarnaast kan de gemeente de lobby starten om ook de Liefkenshoektunnel eerder tolvrij te krijgen.

Een groot deel van onze inwoners is, en blijft, aangewezen op het openbaar vervoer. Voor een goed vervoersnet werkt Hulst samen met de provincie. Daar waar de gemeente wegbeheerder is, is Hulst ook verantwoordelijk voor de bushaltes en busstations. Hoewel goede stappen zijn gezet in het toegankelijk maken van de opstapplaatsen in onze gemeente, wordt op veel plaatsen nog niet voldaan aan de redelijke eisen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. D66 wil de gemeentelijke bushaltes zo snel mogelijk (rolstoel)toegankelijk maken. 
Naast het bestaande openbaar vervoer wil D66 zich richten op het versterken en uitbreiden van maatwerkvervoer zoals de buurtbus.
De komende raadsperiode wil D66 ook aandacht voor afstemming van het busvervoer van De Lijn in Vlaanderen en de buslijnen in Zeeuws-Vlaanderen. In overleg met de bestaande vervoersbedrijven moeten we komen tot optimale vervoersverbindingen tussen Hulst, Antwerpen en Sint Niklaas. Wij moedigen alternatieve en duurzame initiatieven aan. Het bestaansrecht van Lijn 19 staat voor ons niet ter discussie. De Bredabus moet te allen tijde blijven bestaan.

Openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte loopt niet in de pas met huidige vervoersontwikkelingen. Het aantal elektrische auto’s in ons straatbeeld neemt fors toe en zal alleen maar verder groeien. Het aantal beschikbare laadpalen blijft op dit moment ver achter. In heel Zeeuws-Vlaanderen is op dit moment nog geen snellader. Dat moet snel veranderen. D66 wil een dekkingsplan voor snellaadpunten voor elektrische auto’s. Waarbij afstemming voor behoeften van ondernemers om hun wagenpark te elektrificeren essentieel is. Actief zoeken naar slimme, gezamenlijke oplossingen, in samenwerking met bijvoorbeeld de provincie is urgent. Hulst mag hierin niet (verder) achterop raken.

D66 wil dat de gemeente het gebruik van deelauto’s actief stimuleert. En zelf het goede voorbeeld geeft. Zo is de gemeente Heerlen erin geslaagd om het gebruik van eigen vervoer door werknemers volledig uit te bannen en deelt de gemeente Gulpen (ca. 15 duizend inwoners) elektrische auto’s uit het gemeentelijk wagenpark ’s avonds en in het weekend met inwoners. Dit zijn voorbeelden die ook in Hulst navolging kunnen krijgen. 

Wat de openbare ruimte betreft wil D66 de komende periode vooral inzetten op de kwaliteit van onze leefomgeving door het realiseren van meer groen. 
 
Door warmere zomers neemt de hittestress in bebouwde gebieden toe. Door de gerichte aanplant van bomen en struiken in bebouwd gebied, parkeerplaatsen, bedrijventerreinen etc. ontstaat er minder hitte. Beplanting zorgt voor de bedding van regenwater. Als de gemeente beplanting rooit, plant de gemeente daar minimaal een zelfde hoeveelheid terug.
 
Door hevige regenval ontstaat er steeds vaker wateroverlast. Daarnaast zijn er ook meer periodes met langdurige droogte. Door het water te bufferen en te laten infiltreren in de bodem benutten we dit kostbare water en het beperkt overlast bij zware regenval. Dit heeft met name effect in bebouwde gebieden, ook bij grote parkeerplaatsen en bedrijventerreinen en in agrarische gebieden. Lager gelegen terreinen kunnen hiervoor worden ingezet en ingericht.
 
In dorpen en steden leven naast mensen ook dieren. Deze dieren krijgen steeds minder ruimte omdat in de huidige nieuwbouw onvoldoende nest- en schuilplaatsen zijn. Ook door isolatie van bestaande huizen gaan veel mogelijkheden voor dieren verloren. We willen in nieuwbouw faunavoorzieningen stimuleren. Zo kunnen dieren ons blijven helpen de leefomgeving gezond te houden en plaaginsecten helpen bestrijden. Bij de bouw van nieuwe projecten en bij renovatieprojecten wordt actief rekening gehouden met de leefgebieden van dieren in en rondom de gebouwen.
 
Nabij bebouwing is een groene omgeving een must. We kunnen hier sporten en recreëren. Het is daarom belangrijk om bij de aanleg van nieuwbouw ook voldoende ruimte in te richten voor groen. 
Samen met de landbouwers willen we rondom bebouwd gebied overgangsgebieden maken waar dorp of stad geleidelijk overgaat in landbouwgebied. Hier kunnen we het landschap versterken. Landbouwers kunnen hier op vrijwillige basis aan deelnemen en krijgen voor hun inspanningen een gepaste vergoeding. Tijdens de coronapandemie is gebleken dat natuurgebieden een waardevolle bijdrage leveren aan de broodnodige ontspanning. De druk op deze gebieden was enorm. Door deze te vergroten kunnen we ook in de toekomst fijn recreëren en blijft er ook voldoende ruimte voor dieren en planten.
 
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is één van de maatregelen het aanplanten van meer bos. Ook in Zeeland willen we dit. Op het dekzandgebied komt van oudsher bos voor. We willen dit versterken. Deze bossen sluiten bovendien aan op bosgebieden in onze Belgische buurgemeenten. We willen daarom meewerken aan het realiseren van meer bosgebieden in de grensstreek. Zo dragen we bij aan een beter klimaat en kunnen we door samen te werken met de zuiderburen grensoverschrijdende wandel- en fietsroutes maken.
D66 gaat voor:

  • Een Zeeuws-Vlaams dekkingsplan voor (snel)laadpunten elektrische auto’s. 
  • Goede aansluiting op de Expressweg.
  • Uitbreiding van het openbaar vervoer. Bredabus blijft.
  • Toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.
  • Tolvrije Westerscheldetunnel.
  • Stimuleren van het gebruik van deelauto’s.
  • Uitbreiden van groen(voorzieningen).
Bredabus

Pieter de Bruijn - De Bredabus moet te allen tijde blijven bestaan. Beeld: Wendy Peereboom fotografie