Onderwijs en kinderopvang


Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten en de vrijheid je eigen plek te vinden in de maatschappij. Gelijke kansen voor iedereen zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en van persoonlijke ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op een rijke schooldag, met goed onderwijs, aandacht voor kunst, sport en muziek. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en netwerken. Het leidt tot mondige en goed geïnformeerde inwoners en het bevordert verbinding en dialoog. Daarom maakt D66 zich ook in Hulst hard voor het beste onderwijs; eerlijke kansen voor iedereen.

De afname van het aantal kinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren voor de nodige veranderingen in het onderwijslandschap gezorgd. Ook voor de komende periode verwachten we de nodige uitdagingen m.b.t. de organisatie van het onderwijs en de onderwijshuisvesting in onze gemeente.
Hoewel D66 inzet op het behoud van alle lokale onderwijsvoorzieningen, sluiten we het concentreren van basisscholen in de toekomst niet al bij voorbaat uit. Elke situatie vraagt om maatwerk, waarbij we steeds zorgvuldig zullen afwegen wat nodig is voor het behouden en/of realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Wanneer D66 kiest voor het concentreren van basisscholen zal het vervoer naar die scholen goed geregeld moeten zijn. De wijze waarop dit vervoer plaatsvindt, is gebaseerd op een gezamenlijke inspanning van de gemeente, het overkoepelende bestuur van basisscholen en de ouders.
 
Ongeveer 10% van de Zeeuws-Vlaamse kinderen tussen de 5 en 17 jaar volgt onderwijs in België. De uitstroom van leerlingen naar scholen in België zorgt voor grote druk op de onderwijsvoorzieningen in onze gemeente.
In antwoord op de ‘weglek’ van leerlingen zijn in de grensdorpen startgroepen opgericht. Kinderen van twee tot vier jaar kunnen daar vijf dagdelen in de week terecht, waarvan drie gratis. Dit initiatief heeft een kentering teweeg gebracht. De bestuurders van onderwijskoepel Elevantio en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen zien de uitstroom van leerlingen naar België afnemen. Aanbieden van gratis kinderopvang draagt bij aan het verminderen van de uitstroom van leerlingen naar België. D66 steunt de pilot die momenteel op drie locaties in Zeeuws-Vlaanderen loopt waar gratis kinderopvang wordt aangeboden.
 
Toegankelijke en gratis kinderopvang
Gratis kinderopvang zal ervoor zorgen dat meer Zeeuws-Vlaamse leerlingen in de Nederlandse onderwijsketen blijven en daarmee de leefbaarheid in onze regio borgen en mogelijk versterken.
Ondanks de afspraken in het regeerakkoord dat kinderopvang in 2025 voor 95% gratis zal worden blijven we aandacht vragen voor dit onderwerp. Als we namelijk de gehele onderwijsketen van kinderopvang tot en met mbo willen behouden, zijn initiatieven op dit terrein zoals de continuering van de startgroepen en de pilot gratis opvang onontbeerlijk. Kinderopvang is dan alleen toegankelijk voor werkende ouders en niet voor ouders die wegens omstandigheden niet in staat zijn om te werken. Dit
staat haaks op de gedachte voor kansengelijkheid voor ieder kind. Wij staan voor Kansen voor ieder kind. 
 
D66 is voorstander van integrale kindcentra. Deze centra bieden ruimte aan basisonderwijs,  kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, zorgvoorzieningen en sport en cultuur. De integrale kindcentra (IKC’s) worden aangestuurd door één leidinggevende. De intensieve samenwerking van verschillende voorzieningen maakt het mogelijk om optimaal af te stemmen op individuele ontwikkelingsbehoeften, het stimuleren van talenten en het signaleren van mogelijke ontwikkelingsachterstanden. Hierdoor dragen ze bij aan het voorkomen van (complexe) zorgvragen van kinderen en hun ouders, wat een positief effect heeft op het beheersbaar houden van de uitgaven op jeugdzorg.

Ook voor het voortgezet onderwijs zien we grote meerwaarde in de aansluiting met bestaande accommodaties en (zorg)voorzieningen. De huisvestingsplannen van het Reynaertcollege bieden volop kansen en mogelijkheden om onderwijs, welzijn, zorg en sport en cultuur met elkaar in verbinding te brengen. 
Ook basis- en voortgezet onderwijs is de trend al ingezet; scholen moeten verder verduurzamen en een gezonde leefstijl stimuleren. Hulp van de gemeente bij bijvoorbeeld het vergroenen van het schoolplein is daarbij essentieel. Denk aan voedselbossen, watertappunten en aandacht voor gezonde voeding. 
D66 wil dat Hulst zich aansluit bij JOGG, een netwerk voor gemeenten dat zich inzet voor het gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren. 
D66 gaat voor:
Basisscholen: kwaliteit boven kwantiteit. 
Integrale kindcentra.  
Intensievere samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs.
Gratis kinderopvang voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar.
Investeren in preventieve maatregelen.
Groene, uitdagende schoolpleinen.