Financiën

Financiën 


D66 gaat behoedzaam om met de financiën van de gemeente. Wij zijn zuinig met de belastingopbrengsten, omdat wij ons realiseren dat onze inwoners hard voor dit geld hebben gewerkt.
Tegelijkertijd is er het besef dat we allemaal gebruik willen maken van voorzieningen die de gemeente voor ons regelt. Van zorg tot sport en van kunst tot economie. Een zorgvuldige afweging tussen de belastingdruk en de kosten van die voorzieningen staat voorop. D66 kiest daarbij voor een oplossingsgerichte en solide begroting. De continuïteit en de weerbaarheid van de financiën zullen we waarborgen. Zo schuift D66 geen schulden door naar onze kinderen en kleinkinderen. Vanuit onze waarden staan we op het punt van maatschappelijke en economische voorzieningen voor het belang van (publieke) investeringen die ook op de lange termijn profijt opleveren. Daarom is D66 enerzijds voor lage lokale lasten, maar wil anderzijds (extra) middelen beschikbaar maken voor belangrijke voorzieningen.
De gemeentelijke dienstverlening kost geld. Een deel van deze kosten willen we doorberekenen. D66 is daarom voor kostendekkende leges en heffingen. Denk aan een omgevingsvergunning of aan trouwen en begraven. De tarieven van gemeentelijke leges en heffingen worden afgeleid van de daadwerkelijk gemaakte kosten. D66 wil niet dat de gemeente op deze diensten winst maakt. Bij de bepaling van de tarieven worden diensten zo efficiënt mogelijk opgezet om zo de kosten voor inwoners te beperken.

D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffen- en rioolheffing geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Hoe beter afval wordt gescheiden hoe lager de kosten van verwerking zijn. Dit leidt weer tot verlaging van de afvalstoffenheffing.
 
Voor een gevarieerd aanbod van sport- en culturele activiteiten is financiële ondersteuning via subsidies onontbeerlijk. Maar D66 wil dat dit beleid kritisch tegen het licht wordt gehouden. Ook hier geldt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Het subsidiebeleid moet hierop kritisch beoordeeld en afgestemd worden.  
D66 gaat voor:

  • Zo laag mogelijke lokale belastingen. Daarnaast moet er ruimte zijn voor extra investeringen in behoud en uitbreiding van maatschappelijke en economische voorzieningen. Mits goed onderbouwd mag dit (tijdelijk) tot een hogere belasting leiden.
  • Een oplossingsgerichte en solide begroting die de schulden niet doorschuift naar toekomstige generaties is noodzakelijk.
  • Schoon gedrag zal worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing en rioolheffing.
  • De opbrengst van de hondenbelasting wordt alleen gebruikt voor maatregelen die overlast beperken of wegnemen. Is dat niet het geval, dan de hondenbelasting afschaffen.
  • Tarieven gemeentelijke leges zijn kostendekkend.