Economie en toerisme

Economische structuur en toerisme

D66 wil de komende periode een flinke impuls geven aan de economische ontwikkeling. Op basis van een duidelijke visie en doelgericht beleid zetten we in op het versterken van het ondernemersklimaat in onze gemeente.
Het midden- en kleinbedrijf is de motor achter onze lokale en regionale banenmarkt en daarmee belangrijk voor de groei van onze economie. D66 is van mening dat we het MKB moeten koesteren door meer ruimte te geven aan ondernemers en een gunstig klimaat te scheppen voor bedrijven om zich in Hulst te vestigen, te starten of te groeien. Dit is mogelijk door te investeren in tijdelijke lastenverlaging voor startende bedrijven. Daarnaast moeten de regels om een bedrijf te starten of uit te breiden eenvoudig, begrijpelijk en toepasbaar zijn. Denk hierbij aan bestemmingsplannen die vestigingen van voor de hand liggende bedrijven en particuliere initiatieven net niet mogelijk maken. Of het blokkeren van logische functieveranderingen die uit moderne (markt)ontwikkelingen voortvloeien. Dit alles met respect voor de rechtszekerheid van anderen.

Tijdens de coronapandemie heeft thuiswerken een enorme vlucht genomen. Maar in Hulst zijn vrijwel geen flexibele werkplekken beschikbaar. De verwachting is dat de toename van thuiswerken een blijvend positief effect van de coronacrisis zal zijn. Dat vraagt wellicht om een andere inrichting van kantoorpanden en een grotere behoefte aan flexplekken waar thuiswerkers buitenshuis een aangename werkplek kunnen vinden en andere thuiswerkers kunnen ontmoeten. Om te onderzoeken welke behoeften de groeiende groep thuiswerkers heeft, wil D66 dat de gemeente dit onderzoekt en met een plan komt om hierop te anticiperen. 

In overleg met ondernemersorganisaties willen we de regeldruk voor ondernemers verminderen. Wij zijn van mening dat we meer moeten vertrouwen in ondernemers en het ondernemerschap. De gemeente moet zaken los durven laten. Bijvoorbeeld door te werken met algemeen geldende regels. Hierdoor kunnen vergunningen deels worden vervangen door meldingen. Een win-win situatie voor alle betrokkenen. De administratieve last van de gemeente wordt teruggebracht en bedrijven kunnen zich meer richten op ondernemen. Naast het vereenvoudigen van de regels zijn ondernemers ook gebaat bij een vlotte afhandeling van hun vragen. D66 pleit daarom voor het inrichten van een Ondernemersloket.     
D66 zet in op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Daar hoort een beloning bij. Bijvoorbeeld lagere bouwleges. D66 gaat duurzaam ondernemen en het duurzaam bouwen van bedrijfspanden en -woningen actief stimuleren.
 
Goed opgeleide werknemers zijn van groot belang voor onze economie. Onderwijsinstellingen, ondernemers en arbeidsmarktorganisaties moeten is nauwe samenwerking zorgen voor een goede afstemming van het onderwijs op de behoeften van onze lokale en regionale arbeidsmarkt. D66 wil dat de gemeente haar regierol oppakt door leerwerktrajecten te organiseren. Hier ligt ook een grote kans voor de investering in de groene banen van de toekomst. De energietransitie zal leiden tot een verlies van fossiele banen, maar brengt een enorm potentieel aan nieuwe groenen banen met zich mee. Denk aan technici als monteurs, installateurs, bouwkundigen en elektriciens. Goed opgeleide vakmensen zijn cruciaal voor een geslaagde energietransitie. 
 
We zijn van mening dat de gemeente hierin een belangrijke voorbeeldfunctie kan hebben door in aanbestedingen een paragraaf ‘social return’ op te nemen, waarbij de uiteindelijke opdrachtnemer de verplichting heeft om invulling te geven aan leerwerktrajecten binnen de gemeente.
 
Toerisme
Ook voor de versterking van het toerisme ziet D66 volop kansen in het bieden van ruimte aan ondernemers. Het realiseren van aantrekkelijke condities voor het starten van nieuwe, of uitbreiden van bestaande ondernemingen, moet bijdragen aan de uitbreiding en versteviging van het winkelaanbod, de horeca en de verblijfsvoorzieningen in onze gemeente. Hierbij richten we ons op toerisme uit Nederland, maar vooral ook op toeristen uit België.  
We mogen trots zijn op al wat Hulst te bieden heeft. Historische monumenten, fiets- en wandelroutes, bos en natuurgebieden, kreken en plassen, het strand aan de Westerschelde, rust en ruimte. 
Versterken van het voorzieningenaanbod zal het voor onze bezoekers aantrekkelijk maken om langer in Hulst te verblijven of terug te komen. De investeringen die we voorstaan vergroten niet alleen de toeristische aantrekkingskracht, maar geven vooral ook een kwaliteitsimpuls aan onze woonomgeving. 
 
De vestingwallen en de Liniedijk zijn unieke objecten die cultuurhistorisch, landschappelijk en recreatief waardevol zijn. We willen graag een plan opstellen hoe we deze elementen kunnen versterken en aan kunnen laten sluiten op andere groenverbindingen in de omgeving. Het beheer van de taluds van de vestingwallen kan op kansrijke plekken (zuid- en oost taluds) natuurvriendelijker door ecologisch beheer. Zo ontstaan hier weer bloemrijke vegetaties waar bestuivende insecten van kunnen profiteren. Door het treffen van gerichte biodiversiteitsmaatregelen kunnen onder andere amfibieën en vlinders worden geholpen.
 
Het centrum van Hulst en bijvoorbeeld de Grote Markt kunnen een impuls goed gebruiken. Een levendig stadcentrum met goede, gevarieerde horeca en ruime terrassen verhogen de aantrekkelijkheid. Niet alleen voor de eigen inwoners, maar vooral ook voor toeristen. D66 zou graag zien dat de gemeente ondernemers hierin laagdrempelig faciliteert. 
 
Met de realisering van grenspark Groot Saeftinghe hebben we in onze gemeente ‘goud’ in handen. Het grenspark biedt veel mogelijkheden voor landbouw, recreatie en natuur. De Scheldekust wordt aantrekkelijker. Toeristen ontdekken het gebied, zonder dat het massatoerisme wordt. Hier liggen interessante kansen voor ondernemers. 
Door het versterken en aaneensluiten van natuurgebieden ontstaat er een robuuster systeem. In de landbouw kunnen innovatieve methodes worden uitgetest. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzame landbouw en de lokale economie. We willen dit project in samenwerking met onze buurgemeenten omarmen en verder uitbouwen.
 
Hulst heeft alles in huis om actief gepromoot te worden. En de gemeente speelt hierin een belangrijke rol door bezoekers enthousiast te maken en te informeren over onze mooie en veelzijdige omgeving.

  • D66 wil (startende) MKB-bedrijven optimaal faciliteren.
  • Vereenvoudigen regelgeving voor het bedrijfsleven.
  • Vergunningen zijn alleen nodig als meldingen niet volstaan. 
  • Bedrijven stimuleren om maatschappelijk en duurzaam te ondernemen.
  • Een Bedrijfsloket om ondernemers snel en doelgericht te helpen.
  • Aantrekkelijker maken binnenstad.  
  • Versterken van cultuurhistorische objecten en natuurgebieden.
  • Ruiterroutes voor veilige mooie buitenritten.
  • Uitbreiden fiets- en wandelroutes