Duurzaamheid en klimaatverandering

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Ook in Hulst merken we dat de temperaturen verder oplopen, warmterecords worden aan de lopende band gebroken, we hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme waterval. Droogte maakt de landbouw en natuur steeds kwetsbaarder. En door de stijging van de zeespiegel kan ons leefgebied in gevaar komen. Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties om hier iets aan te doen.   
 
We staan samen aan de vooravond van een grote verbouwing. Nederland stopt met de gaswinning in Groningen en onze huizen gaan van het aardgas af. Dat betekent dat we huizen beter moeten isoleren en op een andere manier gaan koken en stoken. Dit vergt een enorme inzet van iedereen. Waarbij kosteneffectiviteit voorop moet staan.     
 
De warmteplannen van de gemeente Hulst vragen om duidelijkheid en helderheid. Inwoners moeten actief ondersteund en geïnformeerd worden over technische oplossingen, subsidies en leningen uit het Warmtefonds. De gemeente moet duidelijke plannen maken en een redelijke termijn stellen waarop de gaskraan dichtgaat. 
 
Uitgangspunt zal steeds zijn dat we minder energie (warmte, elektriciteit en brandstof) moeten gebruiken en de energie die we gebruiken, duurzaam opwekken. In het Klimaatakkoord is landelijk afgesproken dat in 2050 alle energie uit duurzame bronnen komt. Hulst heeft hierin nog een lange weg te gaan. Van alle Zeeuwse gemeenten wekt Hulst per inwoner de minste hernieuwbare energie op (bron: Klimaatmonitor). Dat is niet iets om trots op te zijn. D66 wil dat de gemeente een actieve en zichtbare rol gaat spelen in de klimaatdiscussie. 
Ook moet er een aanvalsplan komen om de gebouwde omgeving zo veel mogelijk energieneutraal te maken. De gemeente moet hierin een actieve en faciliterende rol spelen. Zowel informatie als subsidies moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn. En regels die tijdig investeren in de energietransitie hinderen, verdienen aanpassing. 
  
De beperkte netcapaciteit wordt nu vaak als argument gebruikt om op de handen te zitten, maar ontwikkelingen en innovaties bieden juist ruimte creatiever en oplossingsgericht naar dit probleem te kijken. Bijvoorbeeld door de inrichting van slimme en lokale netoplossingen, opslag in batterijen etc. Technische ontwikkelingen op energiegebied gaan snel, deze moeten nauwlettend gevolgd worden om kansen te benutten en ambities te realiseren. 

D66 zet zich in voor een energierevolutie. Wij willen dat inwoners en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. Dat kan individueel, maar ook collectief. D66 wil ruim baan geven aan de opwek van duurzame energie met zon- en windenergie. We zien hierin een belangrijke rol voor bijvoorbeeld energiecoöperaties en buurtwindmolens. Waarbij zorgvuldige en goede ruimtelijke ordening en natuurinclusieve ontwikkeling geborgd zijn. Omwonenden moeten kunnen profiteren; niet alleen de lasten, maar ook de lusten. Maar schone energie is te belangrijk om met strenge regels te verhinderen. De recente forse stijging van de energieprijzen onderstreept dit.
 
Op alle terreinen zal ‘duurzaamheid’ de toon zetten. Voorgenomen gebiedsontwikkelingen, ruimtelijke ordening, woningbouw, agrarische en recreatieve ontwikkelingen vragen om een structurele toetsing op duurzaamheid. Dat geldt ook voor functies als zorg, mobiliteit en onderwijs. Dit kan alleen als er voldoende draagvlak voor noodzakelijke veranderingen is. Daarbij neemt de gemeente in houding en gedrag een belangrijke positie in. Onze gemeente zal in elk opzicht een voorbeeld voor betrokken partijen zijn. In alle gevallen neemt de gemeente, zo nodig vanuit de rol van regisseur, een actieve positie in. Dit moet geen vrijblijvend streven zijn, maar is een harde voorwaarde.

  • Brede informatievoorziening over energietransitie
  • SVN duurzaamheidslening 
  • Gemeentelijke voorstellen voorzien van duurzaamheidsparagraaf
Geitenhok met zonnepaneel

Op elk dak een zonnepaneel Beeld: Pieter de Bruijn

Er zijn in Hulst nog daken genoeg waar zonnepanelen op kunnen!