Perspectief Villapark Panjevaart

Op de raadsvergadering van 26 oktober 2023 werd het burgerinitiatief ‘dubbelbestemming voor villapark Panjevaart’  behandeld. Tijdens deze raadsvergadering heeft D66 Halderberge twee moties ingediend: Perspectief voor villapark Panjevaart en Handhavingsbeleid recreatieparken. Onderstaand onze inbreng tijdens de raadsvergadering.

Er zijn al heel wat jaren voorbij gegaan zonder dat er opgetreden is tegen het strijdig gebruik van de recreatiewoningen op villapark Panjevaart en volgens D66 Halderberge meer in zijn algemeenheid tegen strijdig gebruik van recreatieaccommodaties in heel Halderberge. We (de raad, het college) wisten er van en hebben het laten gebeuren. Dat in 2021 door de raad het besluit is genomen dat villapark Panjevaart weer recreatief gebruikt moet gaan worden, is ook goed en daar staan wij voor 100% achter. Toen dit besluit werd genomen zou de raad binnen een jaar een plan gepresenteerd krijgen hoe dit te realiseren. Op basis van het ZKA rapport uit 2020 was duidelijk dat dit mogelijk was, maar ook dat er flink wat werk aan de winkel is om het een vitaal recreatiepark te maken en dit niet alleen voor het park zelf geldt, maar ook voor het hele gebied. Kortom een integrale aanpak is noodzakelijk.

We zijn nu bijna 3 jaar verder en er ligt geen plan. Als we luisteren naar de insprekers en wethouder dan komen we tot de conclusie dat er een impasse is ontstaan en hebben we de indruk, zonder met de vinger te wijzen, dat de verschillende betrokken partijen hier ook niet uit lijken te willen komen en vooral de confrontatie met elkaar opzoeken. Is dit hoe we met elkaar omgaan? Waar is de menselijke maat?

Perspectief
We vinden het teleurstellend dat het zo ver heeft moeten komen en zijn van mening dat er eerst een plan moet liggen. Een toekomstbestendig plan voor villapark Panjevaart. Verschillende belanghebbenden zijn van mening dat het niet voor de hand ligt om het bestaande aanbod weer toeristisch-recreatief te gaan exploiteren. Ook wij hebben zo onze twijfels. Als er een duidelijk plan van aanpak ligt, wordt ook duidelijk of dit haalbaar is en hoeveel dit de gemeente Halderberge gaat kosten.

Indien een vitaal recreatiepark niet haalbaar is, moet er wat ons betreft naar alternatieve oplossingen gezocht worden die mogelijk wel perspectief bieden, zoals bijvoorbeeld dubbelbestemming, regionale ketensamenwerking wonen en zorg en ruimte voor tiny houses. We willen samen met de raad, het college en de bewoners naar een toekomstbestendige oplossing zoeken. Vandaar onze motie ‘Perspectief voor Villapark Panjevaart’.

Handhaven
De menselijke maat is hierbij belangrijk. Er is jarenlang niet opgetreden tegen permanente bewoning. Dit heeft een aantrekkende werking gehad. Sommige inwoners zullen onevenredig hard getroffen worden en zullen worden aangetast in hun bestaanszekerheid. Slechts circa 10% van de vakantiehuisjes wordt permanent bewoond. We willen niemand laten vallen en zijn van mening dat er beleid opgesteld moet worden dat uit gaat van vertrouwen en de menselijke maat.

Het mag overigens ook niet zo zijn dat eigenaren van vakantiehuisjes een groot financieel gewin halen uit een mogelijke oplossing.

Het feit dat met het afketsen van het plan het college heeft besloten om dan maar gelijk te gaan handhaven is een forse koerswijziging. De raad had immers in 2021 het college gevraagd om met een plan te komen.

Handhaven is geen doel, maar een middel. Een middel om de recreatieve horizon te bereiken. Handhaven is een kostbare en intensieve klus, het moet immers structureel gebeuren. Het is echter essentieel om de recreatieve wensen van de gemeente Halderberge te realiseren. Bijkomend voordeel is dat als er goed gehandhaafd wordt, het vaak leidt tot ontmoediging en zeker nieuwe bewoners eieren voor hun geld kiezen. Andersom werkt het op dezelfde manier, als men weet dat er weinig gedaan wordt tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen, het aantal inwoners in de praktijk vaak snel toeneemt.

Het is daarom van belang dat er een duidelijk handhavingsbeleid voor recreatieparken wordt opgesteld dat geldt voor het gehele gebied, maar ook voor de rest van de gemeente Halderberge om een waterbedeffect te voorkomen. Daarom dienen wij de motie ‘Handhavingsbeleid recreatieparken’ in.

Omdat we geen inwoners laten vallen, de menselijke maat belangrijk is voor ons en slechts een klein deel van de vakantiehuisjes permanent worden bewoond door inwoners die ingeschreven staan bij de gemeente, pleiten we voor een persoonsgebonden woonontheffing of gedoogbeschikking voor deze specifieke groep. Ook al wisten deze mensen dat dit niet toegestaan was, maar doordat er niet gehandhaafd werd er van uit zijn gegaan dat het gedoogd werd.

Als we nu gelijk gaan handhaven en niet eerst een plan uit werken om tot een oplossing te komen, zijn er wat ons betreft alleen maar verliezers.

Nogmaals, we hebben dit als gemeente laten gebeuren en zijn hier als gemeente niet duidelijk in geweest. Vanaf het eerste moment dat villapark Panjevaart opgeleverd is, zijn er mensen gaan wonen. Laten we daar de hand in eigen boezem steken. Laten we samen tot een oplossing komen en niet elkaar de maat nemen.

Daarom heeft D66 Halderberge de volgende moties ingediend:

Motie Perspectief voor Villapark Panjevaart
Motie Handhavingsbeleid recreatieparken

Helaas konden beide moties niet rekenen op een meerderheid in de raad. Er zijn volgens D66 Halderberge nu alleen maar verliezers. Er komt geen plan voor villapark Panjevaart en er komt geen beleid over het inzetten van handhaving.

We blijven we ons inzetten en zijn we vastbesloten om samen te werken aan een positieve toekomst voor villapark Panjevaart.