De menselijke maat en effectieve hulp voor onze inwoners

D66 wil de mensen in de zorg weer centraal zetten, zowel de hulpvrager als de hulpverlener. Minder regels, meer vertrouwen. Kortere wachttijden en díe hulp bieden die noodzakelijk is voor het gezin en de hulpvrager. In de bijstand willen we de menselijke maat weer terug en vertrouwen als basis. Zonder naïef te zijn.

Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning

De jeugdzorg en WMO zijn er voor inwoners die hulp nodig hebben. Die hulp moet dan snel kunnen worden geboden, vakkundig en zonder teveel administratieve rompslomp. Niet de regels moeten de doorslag geven, maar de behoefte van de hulpvrager. En ja, geld is een issue, maar mag nooit doorslaggevend zijn. Het is aan het Rijk om gemeenten voldoende te financieren; het is aan ons om dat geld zo effectief mogelijk in te zetten voor onze inwoners.

Mensen in de zorg centraal stellen

D66 vindt het belangrijk dat we de mensen in de zorg weer centraal zetten. Zowel de zorgbehoevenden als de zorgverleners lopen op dit moment aan tegen een muur van bureaucratie. We willen minder regels zodat we meer mensen kunnen helpen. De gemeente kan daar aan bijdragen door in ieder geval zelf niet meer regels te stapelen die niet voor de kwaliteit van de zorg noodzakelijk zijn.

De wachttijden moeten korter om meer mensen te kunnen helpen. D66 constateert dat de effectiviteit van het Servicebureau niet is aangetoond, terwijl het voor de zorgvrager wel 5 weken extra wachttijd oplevert en het de gemeente 5 miljoen euro per jaar kost. D66 pleit daarom voor afschaffing van het Servicebureau.

Gezinnen raken verstrikt in verschillende administratieve processen. We willen dat er een casemanager/regiehouder komt per gezin. Er moet ook laagdrempelig toegang tot jeugdzorg komen. Zowel voor jeugdigen als ouders moet het makkelijker worden gemaakt om een hulpvraag te stellen.

Specialistische en crisis-gerichte hulpverlening

D66 wil zorgen voor genoeg specialistische en crisis-gerichte opvang en hulpverlening voor kinderen en jongeren. Vanwege de decentralisatie van zorg is het aanbod van jeugdhulp ontzettend gestegen. Dit aanbod is vooral voor jeugdigen met een lichte en middelzware hulpvraag. De psychiatrische en crisis-gerichte ondersteuning heeft het financieel steeds zwaarder en staat onder druk met lange wachtlijsten. D66 wil juist in deze organisaties investeren.

D66 wil een betere bereikbaarheid en acute inzet van jeugd-crisiszorg. Dit is te realiseren door een expertise crisisteam aan te stellen dat 24-uurs bereikbaarheid heeft. Hierbinnen wordt een actieve samenwerking gezocht met WIJ-Eindhoven en Veilig Thuis.

Thuishulp moet onze inwoners helpen die dat zelf niet meer kunnen. Hoewel het primair gaat om praktische hulp in het huishouden en bij de lichamelijke verzorging, hoort dat praatje er ook bij. Daarmee gaan we vereenzaming tegen en houden we voor sommige inwoners het leven draaglijker. Bovendien geeft het ruimte aan de thuishulp en plezier in het werk. Daar moet dus tijd voor blijven.

Armoedebeleid en de bijstand

D66 wil uitgaan van vertrouwen. Het aanvragen van een bijstands- uitkering moet gemakkelijker gaan en mensen moeten actief en positief worden begeleid naar een baan. Een grotere uitstroom van mensen uit de bijstand is een speerpunt voor D66. Dit zorgt voor een betere participatie in de samenleving, gelukkigere mensen en bovendien kunnen we het geld dat we daarmee besparen weer besteden aan het helpen van andere mensen. De begeleiding van mensen in de bijstand moet afgestemd zijn op hun situatie.

Jongvolwassenen die op hun 18e in de bijstand komen missen vaak een startkwalificatie. Zij moeten geholpen worden om een startkwalificatie te halen. We realiseren het Eindhovens Ontwikkelingsfonds dat het mogelijk maakt voor inwoners van Eindhoven in de bijstand om te investeren in de eigen toekomst. Door het volgen van trainingen of opleidingen die passen bij competenties en de vraag op de arbeidsmarkt, vergroot het fonds de kans van werkzoekenden om een baan te vinden. Zo zetten we in op zelfregie en eigenaarschap over de eigen ontwikkeling. Ook oudere werknemers die aan de kant komen te staan kunnen gebruik maken van dit fonds om weer aantrekkelijk te worden voor de arbeidsmarkt.

Vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. D66 vindt het belangrijk om te onderzoeken of zij op een andere manier begeleid moeten worden zodat zij makkelijker uit de bijstand kunnen komen.

D66 wil dat mensen die in de bijstand zitten, niet gekort worden op hun uitkering op het moment dat zij actief aan zichzelf willen werken. In beperkte mate bijverdienen moet mogelijk zijn.

De Meedoenbijdrage die in Eindhoven beschikbaar is voor mensen tot 120% van de bijstandsnorm moet versoepeld worden tot 130%. Hiermee zorgen we er voor dat ook kinderen van werkende ouders die net boven het sociaal minimum zitten, niet achtergesteld
worden.

Het hebben van schulden kan veel kapot maken. D66 wil dat de gemeente bekijkt in hoeverre schulden mede veroorzaakt zijn door de gemeente, en daar wat aan kan worden gedaan. We verwachten een actieve rol van onze ambtenaren om inwoners met schulden weer op het goede pad te krijgen door advies of actieve bemiddeling naar schuldhulpsanering.

Kansengelijkheid op scholen

We vinden het belangrijk dat jongerenwerkers meer participeren in scholen. In verschillende steden is gebleken dat meer betrokkenheid van jongerenwerkers er voor kan zorgen dat jongeren met problemen beter geholpen kunnen worden.

Scholen zijn een veilige haven voor kinderen met een slechte thuissituatie. Helaas sluiten de meeste scholen hun deuren rond 3 uur. We vinden dat alle kinderen van het voortgezet onderwijs tot minimaal 5 uur op school moeten kunnen blijven. Het faciliteren van gratis huiswerkklassen, sport en ontspanning draagt bij aan gelijke kansen voor iedereen waardoor kinderen minder snel op straat belanden.