Culturele uitvoeringen en evenementen voor alle inwoners, Eindhoven leeft design

Het bezoeken van een muziekuitvoering of concert, museum, evenement, musical of toneelvoorstelling inspireert, biedt andere inzichten of perspectieven, en laat ons genieten. Cultuur verrijkt. Het zelf maken, creëren, zingen, rappen, dansen of optreden, vergroot het zelfbewustzijn, geeft identiteit en verbindt. Dit is waarom D66 cultuur belangrijk vindt. D66 wil dat Eindhoven een bruisende stad is, met een divers aanbod aan cultuur, sport en evenementen. Design is verweven in de stad.

Beeld: D66 Eindhoven

De stad Eindhoven groeit qua inwonertal en heeft in toenemende mate een internationaal karakter met een Brabants hart. D66 wil dat de culturele en sportvoorzieningen die onze inwoners ter beschikking staan zowel qua niveau als omvang en diversiteit meegroeien met de samenstelling en omvang van de bevolking. D66 vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook met een kleine beurs of met een beperking moet het mogelijk zijn om te genieten van cultuur en design.

Een toegankelijk en transparant subsidieloket

D66 wil dat culturele ondernemers en organisaties gebruik kunnen maken van een toegankelijk en transparant subsidieloket. Naast het belang van het ondersteunen van grote instellingen zoals het Parktheater, de Bibliotheek, het Muziekgebouw, CKE, POPEI en Natlab, is het ook belangrijk om kleinere instellingen en nieuwe ideeën de kans te geven. Dit geeft meer diversiteit in het culturele landschap en geeft nieuw talent de kans zich te ontwikkelen.

Stichting Cultuur Eindhoven

D66 wil dat de Stichting Cultuur Eindhoven haar activiteiten uitbreidt en de netwerkfunctie intensiveert. We verwachten dat de Stichting de gemeente kan adviseren over noodzakelijke maatregelen om een bruisende cultuursector te behouden en te laten meegroeien met de groei en grotere diversiteit van ons inwonertal. De Cultuurraad zorgt dat haar deskundigheid op alle terreinen goed is, een deskundigheid zonder belangenverstrengeling. We willen dat de Cultuurraad werkt met toetsbare kwaliteitscriteria en haar advies over subsidietoekenning opstelt in dialoog met de indieners. De Cultuurraad krijgt als taak te adviseren over een groter gedeelte van het culturele veld en krijgt ook een verruiming van het toe te kennen budget. De Gemeenteraad stelt daarbij kaders en geeft prioriteiten aan. D66 wil geen discussies in de gemeenteraad over specifieke toekenningen aan specifieke instellingen. Wel keurt de gemeenteraad het totaaladvies van de Cultuurraad (ingediend via Stichting Cultuur Eindhoven) goed, na een globale toets op de gestelde kaders.

Een actief atelierbeleid

Er is al een atelierbeleid vastgesteld in de gemeenteraad. D66 vindt dat een goede zaak. Dit atelierbeleid intensiveren we: de gemeente zorgt voor betaalbare atelierruimtes voor jonge makers en gearriveerde kunstenaars. Design willen we aanwezig zien in de stad en rondom het centrum. Daarvoor richten we een geïntegreerde makersspace en expositieruimte in rondom of in het centrum. We tonen dat we de designhoofdstad van Nederland zijn. We creëren meer expositieruimtes voor professionele kunstenaars en zorgen voor kunst op straat. D66 vindt het belangrijk dat het leegstaande gemeentelijke vastgoed zoveel mogelijk wordt ingezet voor maatschappelijke doelen, specifiek het atelierbeleid.

D66 is voorstander van het ontwikkelen en realiseren van het ‘Next Nature Futurelab”, dat uitstekend gehuisvest kan worden in het Evoluon. Daarnaast wil D66 het herontwerpen van ‘content’ voor een gerevitaliseerd “DesignHuis” stimuleren. Dit instituut dient dan het hele jaar door bezoekers aan te trekken en te ontvangen en hen kennis te laten maken met de inspirerende kracht van creativiteit. Zowel op cultureel, als ook op technologisch en sociaal vlak. Hiermee creëren we in Eindhoven een extra publiekstrekker.

Evenementen en horeca

Evenementen, groot en klein, brengen leven in de stad. Glow, de Dutch Design Week, de marathon van Eindhoven, de Lichtjesroute, carnaval en Ameezing Eindhoven, allen trekken ze hun eigen, soms internationale publiek. We bieden echter ook ruimte voor kleinere evenementen en festivals in de wijken en parken. Voor het aanvragen van een vergunning van een evenement willen we 1 loket: toegankelijk en snel. Ook voor kleine festivals en evenementen bieden we ruimte. De gemeente faciliteert initiatiefnemers zo veel mogelijk. Geen “ja maar”, maar “ja, tenzij”. Voor kleinere evenementen kan een melding volstaan. We gaan uit van vertrouwen naar inwoners en initiatiefnemers.

We verruimen de mogelijkheden voor het aanvragen van 24-uursvergunningen. Dit vult een behoefte in die leeft bij ondernemers en uitgaanspubliek, draagt bij aan het grootstedelijke karakter en imago van de stad, zorgt voor meer diversiteit in het nachtleven en voorkomt agressiviteit en overlast bij vertrek. We houden hierbij rekening met mogelijke overlast en eventuele valse concurrentie.

De Openbare Bibliotheek

De Openbare Bibliotheek Eindhoven krijgt meer financiële ruimte voor het uitvoeren van haar brede takenpakket. We zoeken naar mogelijkheden om de Bibliotheek beter toegankelijk te krijgen en uitstraling te vergroten. De Bibliotheek onderneemt activiteiten in samenwerking met buurthuizen/wijkverenigingen en jeugdwerk in wijken om laaggeletterdheid en digibetisme aan te pakken. We willen dat de Bibliotheek activiteiten in wijken onderneemt waarmee het bereik (uitlenen van boeken, cursussen, leesclubs, taallessen) onder volwassenen groeit. Gezien het brede takenpakket van de Bibliotheek zijn de wethouder Sociaal Domein en Onderwijs nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van onze Bibliotheek.

Beeld: D66 Eindhoven

Regionaal Historisch Centrum

Het Regionaal Historisch Centrum zal de komende jaren werk moeten maken van het digitaliseren en het via het internet beschikbaar maken van Eindhovens erfgoed. Dit om historisch onderzoek te bevorderen.

Cultuureducatie op scholen

Cultuureducatie op scholen vindt D66 belangrijk. Tekenonderwijs, muziekles, beeldende kunst, zowel het verwerven van vaardigheden en zelf doen als geschiedenis, oude en nieuwe vormen en technieken. Excursies naar het Van Abbemuseum, naar maak-ateliers, de muziekschool op locatie maken de lessen levendig en inspirerend. We zien graag Eindhovense kunstenaars een uitstapje maken naar de les. D66 wil dat er jaarlijks een prijs wordt toegekend voor de meest kindvriendelijke expositie. Cultuureducatie op scholen biedt een uitgelezen kans om ook cultuuruitingen van onze niet-Brabantse inwoners te leren kennen. Samenwerking met de diverse culturele verenigingen of het Expatcentrum ligt voor de hand. De gemeente kan hier in faciliteren.

Eén aanspreekpunt

D66 vindt het belangrijk dat ondernemers en organisaties terecht kunnen bij één loket en één aanspreekpunt hebben bij de gemeente. Om deze reden wil D66 dat elke organisatie of onderneming die een subsidierelatie heeft met de gemeente, één coördinerende wethouder heeft voor alle vragen en kwesties. De gemeente regelt haar zaakjes achter deze voordeur. Ook de inwoners moeten de gemeente kunnen bereiken via één loket voor al hun vragen over evenementen, culturele en sportactiviteiten, openingstijden en vergunningen. De gemeente zorgt achter deze voordeur voor een integrale beantwoording van alle vragen van de inwoners: zij staan centraal.

Sterke lokale media

Een gezonde politieke cultuur en burgers die goed op de hoogte zijn kunnen niet zonder sterke lokale media. Bovendien zijn deze onmisbaar voor een bruisend cultureel leven. Daarom staat D66 voor een sterk en voldoende onafhankelijk Studio 040. Ook zal er nagedacht moeten worden over het waarborgen van de toekomst van geschreven media. Daarbij moeten moderne vormen van (digitale) media eveneens ruimte krijgen om hun rol te pakken.