Sneller en meer bouwen van betaalbare woningen in groene wijken en de binnenstad

Onze stad groeit en bloeit, maar daarmee wordt het woningtekort ook groter. D66 wil dat we meer en sneller betaalbare woningen bouwen voor studenten, ouderen en lage- en middeninkomens. De wijken willen we groener en met voldoende ruimte om te bewegen en spelen. In de binnenstad willen we meer diversiteit met woongelegenheid in hoogbouw, passend bij de locatie. We willen meer leven op de begane grond met wonen, winkels, horeca, ateliers en cultureel-maatschappelijke instellingen in de plinten.

Meer en sneller bouwen van betaalbare woningen

Eindhoven is een aantrekkelijke stad om in te wonen. In de Brainport regio is de economische ontwikkeling goed en de werkgelegenheid groot. De schaduwzijde daarvan is dat er niet genoeg woningen zijn en dat wonen duur is, zowel in koop als huur. Er wordt niet voldoende gebouwd. Er is niet voldoende doorstroming van grote woningen naar kleinere woningen of appartementen.
En we bouwen nog niet goed voor de veranderende woonwensen. Voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, voor ouderen die kleiner of verzorgd willen wonen, voor gezinnen die betaalbare woonruimte zoeken: er is veel te weinig betaalbaar aanbod.
 
D66 wil dat er aanzienlijk meer gebouwd gaat worden, voor studenten, voor ouderen en voor lage- en middeninkomens. Zorgen voor meer doorstroming van sociale huur naar midden koop en van grote woning naar kleiner appartement achten wij daarbij belangrijk. We realiseren ons dat bouwplannen een lange doorlooptijd hebben. Soms onnodig lang. Daar kunnen we wat aan doen. Inspraakmogelijkheden moeten echter wel voldoende blijven bestaan. Soms zal echter het algemene belang moeten voorgaan. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan.
 
In de plannen van D66 gaat de gemeente zich actiever inzetten voor de ontwikkeling van bouwactiviteiten, voor de broodnodige versnelling. De gemeente kan belemmeringen in de vergunning- verlening wegnemen en waar nodig bemiddelend optreden. Bestemmingsplannen kunnen worden aangepast om wonen in winkelpanden mogelijk te maken. Woningcorporaties krijgen de ruimte om hun kennis en kunde in te zetten voor de bouw van woningen en appartementen voor lage- en middeninkomens. Ook zien wij mogelijkheden om meer begeleid-wonen projecten met onze woning- corporaties op te zetten. De gemeente organiseert overleggen waarbij alle partijen die (kunnen) bouwen, aanschuiven om samen het woningtekort te verminderen. Niet om het samen te doen, maar om gezamenlijk te kijken waar de kansen liggen. En waar de gemeente kan helpen om bouwplannen mogelijk te maken. We kijken naar de mogelijkheden voor wisselwoningen: woningen waar mensen na een scheiding of faillissement tijdelijk kunnen wonen en tot rust kunnen komen.

De gemeente neemt het op zich om particuliere kamerverhuur en inwoning te bevorderen en eventuele belemmeringen weg te nemen. We doen er alles aan om mensen niet op straat te laten komen. Indien mogelijk bestrijdt de gemeente grondspeculatie.
 
D66 zet vol in op duurzaam bouwen, minimaal 3000 woningen per jaar. Een divers aanbod, en passend bij de maatschappelijke woonbehoefte. D66 is voorstander van een norm van 30% voor sociale woningbouw bij bouwontwikkelingen.
 
In de kanaalzone wil D66 kleinschalige bedrijvigheid, woningbouw , recreatie en horeca. We maken er een aantrekkelijke en groene omgeving van, gebruikmakend van het kanaal als trekpleister. De kanaalzone leent zich volgens D66 voor snelle ontwikkeling.
 
In de wijken onderzoekt de gemeente samen met ontwikkelaars, zorginstellingen en woningcorporaties hoe er seniorenwoningen en woonzorgwoningen bij kunnen worden gebouwd, zodat mensen kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, ook als ze ouder worden. Voor jonge- ren en studenten willen we meer goedkope huurappartementen in de wijken. D66 wil ook graag wooncomplexen waar ouderen en jongeren gezamenlijk wonen. Door de menging kunnen jonge- ren klussen doen voor ouderen, en daarvoor in ruil huurkorting krijgen.
 
Zware industrie in de nabijheid van woonwijken wordt uitgefaseerd, dit geldt ook voor industrie die slecht is voor de leefomgeving en stank/geuroverlast veroorzaakt. D66 wil zware industrie op de Hurk uitfaseren en in dit gebied meer ruimte creëren voor woningbouw. Voor bedrijven die geen negatief effect hebben op de leefomgeving, blijft ruimte op de Hurk.
 
Bewoners in de wijk kunnen samen en op democratische wijze een buurtbudget uitgeven aan zaken die zij in hun buurt en/of wijk belangrijk vinden. De gemeenteraad faciliteert dit en werkt hier aan mee vanuit vertrouwen.

Beeld: D66 Eindhoven

Ontwikkeling winkelcentra

Kleine winkelcentra zoals bijvoorbeeld Cassandraplein, Franz Leharplein en Kastelenplein zijn belangrijk voor de leefbaarheid van wijken. Door te zorgen voor goed bereikbare afhaallocaties voor internetaankopen bij deze centra, zorgen we voor minder verkeersbewegingen in de wijken. Ook hier moet er voldoende gelegenheid zijn voor het parkeren van de fiets en scooter.
 
Woensel XL wordt een levendige en groene plek waar wonen, werken, recreëren, winkelen en horeca samenkomen. Enkel en alleen inzetten op winkelvoorzieningen is niet meer van deze tijd. Ook hier vinden we een beschikbaar openbaar toilet belangrijk. Bij Woensel XL ziet D66 mogelijkheid voor hoogbouw.

Onze wijken willen we groen

Onze wijken willen we groen, met voldoende recreatiemogelijkheden, openbare beweegvoorzieningen en verblijfsplekken in elke wijk.

De Genneper Parken moet een prachtig park blijven om in te wandelen, te recreëren en te sporten met een mooi historisch park, boerderij en dahliapark. Drukte door meer bebouwing en verkeer vermijden we hier. De uitbreiding van het Prehistorisch Dorp (VONK) is voor D66 onder voorwaarden toegestaan, mits er meer kwalitatief groen voor terugkomt op het versteende terrein van de rijschool.
 
We onderzoeken de mogelijkheden voor een watertappunt in elk park. Daarmee verkleinen we de overlast van plastic flesjes en maken we het sporten aantrekkelijk.

Beeld: Yvonne van Otterdijk