Zorg en Welzijn

Onze gezondheid is van het allergrootste belang. Daarvan is iedereen in deze tijd wel doordrongen. Goede zorg is niet alleen van onschatbare waarde, maar ook heel persoonlijk. Vandaar dat D66 mensen wil ondersteunen bij het zelf regie nemen over hun welzijn. Mede dankzij D66 is in Diemen de omslag naar decentrale zorg op gemeentelijk niveau goed geregeld. Met name de uitvoering van taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet erop gericht zijn dat mensen zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat.

Kunst Oost-westas

Kunstwerk Rustpunt XXL op de Oost-Westas, ontworpen door Maree Blok en Bas Lugthart (2020) Beeld: Marc Lammerts

Corona

De voortdurende coronapandemie trekt een zware wissel op iedereen in de samenleving. Zieken en nabestaanden, kwetsbare groepen, zorgverleners, ondernemers, jongeren, gezinnen en ouderen. De gemeente heeft een rol in het handhaven van de maatregelen, het versterken van preventie en het ondersteunen van ondernemers en kwetsbaren.

Corona zorgt ook voor een toenemende polarisatie in de maatschappij. D66 staat voor een aanpak van de coronacrisis die is gebaseerd op wetenschap en gezond verstand. Tegelijkertijd respecteren we de vrijheid van meningsuiting van andersdenkenden. Hoe erg we het ook met elkaar oneens zijn, we blijven met elkaar in gesprek. Op die manier willen we verdere polarisatie tegengaan.

Preventie

D66 vindt preventie van levensbelang. Alleen op die manier kunnen we de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk tegengaan en ook op het gebied van gezondheid kansengelijkheid realiseren. Dat betekent dat we ons in Diemen sterk maken voor een gezonde leefstijl van onze inwoners.

Op scholen willen we meer aandacht voor gedrag dat de gezondheid bevordert. Genoeg bewegen is voor iedereen een aanbeveling om gezond te blijven. Om dat te bevorderen wil D66 ruime fietspaden en stoepen met uitdagende hardlooproutes. Verspreid over de verschillende wijken in Diemen wil D66 speel- en fitness toestellen plaatsen. Zo kun je dicht bij huis en zonder kosten zelf wat aan je gezondheid doen. Bij preventie is het ook van belang om verslaving tegen te gaan. D66 wil hiervoor actief campagne voeren met voorlichting op scholen, buurthuizen en zorginstellingen. We stellen alles in het werk om dealen in Diemen onmogelijk te maken.

Stichting Welzijn Diemen speelt hier een belangrijke rol in. D66 is erg blij dat Diemen een eigen welzijnsorganisatie heeft die de situatie in Diemen goed kent. Het aanbod kan versterkt worden door hun inzet verder toe te spitsen op de verschillende wijken en het op een aantrekkelijke manier te presenteren voor de diverse doelgroepen. Huisartsen moeten dit aanbod kennen en waar nodig samenwerken met de aanbieders. De gezondheidsmakelaar kan hierbij helpen.

Eenvoudige toegang tot zorg

D66 wil iedereen vrijlaten. Waar mogelijk moeten mensen zelf intensief bij hun zorg- en ondersteuningsplannen betrokken zijn en samen met hulpverleners en naasten, de meest passende oplossingen vinden. De gemeente heeft een faciliterende rol. Maar niet iedereen kan of wil dat. In zo’n geval staat de gemeente klaar om te ondersteunen. Soms hebben mensen (psychische) hulp nodig zonder dit zelf te beseffen. Dan moet de gemeente tijdelijk de regie overnemen en de (bemoei)zorg organiseren.

Voor D66 blijft een belangrijk punt van aandacht dat hulp eenvoudig aan te vragen moet zijn en dat informatie snel te vinden en makkelijk leesbaar is (ook voor laaggeletterden).

Jongeren en jeugdzorg

D66 wil dat Diemen voor jongeren een fijne, gezonde en veilige plek is om op te groeien. Aantrekkelijke activiteiten die voor en door jongeren worden georganiseerd spelen een belangrijke rol. Jongerenwerk moet vooral vorm krijgen in overleg met de jongerenwerkers en andere betrokkenen, zoals wijkagenten, buurtcentra en natuurlijk de jongeren zelf.

Bij kinderen en jongeren is preventie extra belangrijk. Door flink te investeren in de eerste 1000 dagen van een kind kan er grote winst worden behaald in hun verdere gezondheid. Maar denk ook aan het voorkomen van overgewicht bij jongeren door hier aandacht aan te besteden op school (JOGG-aanpak), de rookvrije generatie en het voorkomen van drugsgebruik onder jongeren. Prioriteit blijft eveneens het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling Lekker sporten helpt uiteraard ook bij het gezond blijven. In het hoofdstuk sport en recreatie staat hier meer over.

Voor kinderen die extra hulp nodig hebben is er jeugdzorg. Financiële tekorten mogen geen reden zijn om kinderen de juiste zorg te onthouden. Tegelijkertijd zien we dat in de afgelopen jaren de vraag naar jeugdzorg zo sterk is toegenomen, dat dit de gemeente voor problemen stelt. D66 wil allereerst dat het Rijk hier verantwoordelijkheid voor neemt. Maar de gemeente heeft hier ook een rol in. D66 wil inzetten op preventie en waar mogelijk problemen de-medicaliseren. Hierbij is het noodzakelijk dat jongerenwerk en jeugdzorg actief met elkaar in verbinding staan, zodat problemen niet onnodig oplopen en in een vroeg stadium worden bijgestuurd. En een goede en heldere overdracht tussen hulpverleners kan veel ellende voorkomen. Essentieel is ook om de zorg goed aan te besteden, zonder perverse prikkels voor de zorgaanbieders.

In de jeugdzorg en het jeugdwerk moet de focus extra worden gericht op de grote overgangsfases in het leven van jongeren, zoals de overgang van de basis- naar de middelbare school of het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Jongeren die net volwassen worden moeten vaak ineens van alles zelf regelen, zonder de ondersteuning die ze eerst nog kregen. Dit kan leiden tot grote problemen, zoals schulden of zelfs dakloosheid. Daarom wil D66 dat de ondersteuning voor kwetsbare jongeren doorloopt totdat ze hun zaken op orde hebben.

Ouderen

D66 wil dat Diemen voor ouderen een fijne en vertrouwde plek is om te wonen en leven. De gemeente biedt hulp en ondersteuning waar nodig. Er moeten voldoende levensbestendige woningen beschikbaar zijn, waardoor ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Door activiteiten in buurthuizen en een rijk cultuuraanbod, valt er dicht bij huis het nodige te beleven en wordt eenzaamheid tegengegaan. Buren en vrijwilligers kunnen ook veel betekenen. Zo is er de website Diemenvoorelkaar.nl. Deze website biedt ouderen en andere hulpbehoevenden de mogelijkheid om makkelijk in contact te komen met vrijwilligers voor bijvoorbeeld een klusje in huis.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar. Toegewijd en liefdevol zorgen zij, vaak gedurende een langere periode, voor een naaste uit hun omgeving. Het is begrijpelijk dat hen dit ook te veel kan worden. Mantelzorgers kunnen ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Deze hulp moet breder bekend worden. Maar D66 wil ook dat mantelzorgers meer mogelijkheden krijgen om tijdelijk van hun zware taak te worden ontlast, de zogenoemde respijtzorg. Ook komen we organisaties die mantelzorgers ondersteunen tegemoet. Met advies, maar ook met subsidie.

Mantelzorgers verdienen respect en waardering. D66 wil dat ook tonen door het mantelzorgcompliment. Maar we willen vooral dat de gemeente samen met mantelzorgers in gesprek gaat, om zo nog beter zicht te krijgen op de manier waarop zij het beste kunnen worden ondersteund.

Statushouders

Net als alle andere inwoners, verdienen statushouders gelijke kansen om zichzelf te ontplooien en mee te draaien in onze samenleving. De gemeente moet daartoe genoeg mogelijkheden bieden, zoals een goed aanbod van taalcursussen, hulp bij integratie en waar nodig laagdrempelige toegang tot zorg.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Dit speelt bij alle leeftijden, maar vooral bij jongeren en ouderen. Het heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, met als gevolg dat mensen minder zelfredzaam zijn en hun gezondheid achteruitgaat. Daarom wil D66 eenzaamheid tegengegaan en isolement zo veel mogelijk voorkomen. We signaleren eenzaamheid en willen dat Diemen een laagdrempelig aanbod heeft voor iedereen die eenzaam is. We trainen professionals om het gesprek aan te gaan en Diemenaren te ondersteunen bij het maken van contact. We investeren in aantrekkelijke activiteiten voor jongeren. Voor eenzame ouderen moeten er genoeg activiteiten in buurthuizen zijn en een rijk cultuuraanbod. Ons theater De Omval en de bibliotheek zijn ook niet ver uit de buurt. Waar mogelijk moeten we de oorzaak van de eenzaamheid wegnemen. Zo willen we dat ouderen toegang hebben tot computercursussen, zodat ook digitaal contact kan worden onderhouden. Mensen die moeite hebben met contact maken ondersteunen we hierbij vanuit het aanbod van Stichting Welzijn Diemen. En we zorgen dat ouderen en mensen met een beperking in Diemen mobiel kunnen zijn. Dit is mogelijk door een toegankelijke openbare ruimte, een goed OV en door te experimenteren met seniorentaxi’s die bemand worden door vrijwilligers.