Wonen en Ruimte

Sarie vertelt over woningbouw in Diemen

Woningbouw in Diemen Beeld: Marc Lammerts

Mede dankzij D66 in het college heeft Diemen veel bereikt op het gebied van woningbouw, zoals de realisatie van de nieuwe woonwijken Holland Park en Plantage de Sniep. Toch is er net als in heel Nederland ook in onze gemeente een nijpend tekort aan nieuwe woningen. Vandaar dat er moet worden bijgebouwd. D66 zet in op middeldure huurwoningen en sociale woningbouw. We bouwen vooral in Holland Park en zonder het groene buitengebied aan te tasten.

Bouwen in de beschikbare ruimte

In Diemen en omgeving is de ruimte schaars. We willen niet alleen wonen in de beschikbare ruimte, maar ook sporten, ontspannen in het groen, en voldoen aan de klimaatopgave. D66 vindt het belangrijk om de open ruimtes en vrije natuur te behouden. Dat betekent dat we geen woningen willen bouwen in het groene buitengebied van Diemen.

In de afgelopen jaren is er mede dankzij D66 in het college veel bereikt op het gebied van woningbouw, zoals het realiseren van Holland Park en Plantage de Sniep. Veel mensen hebben daardoor een prettige woning gevonden in Diemen. Maar het woningtekort is dermate groot dat er ook in Diemen gebouwd moet worden. D66 wil Holland Park en de Campus verder ontwikkelen. Daarnaast zetten we in op kleinschalige woningbouw binnen de bebouwde kom. Het resultaat moet altijd leiden tot een leefbare wijk waar het prettig wonen en verblijven is.

Betaalbare woningen

D66 wil dat iedereen in Diemen fijn kan wonen: jongeren, starters, gezinnen en ouderen. D66 wil inzetten op middeldure huurwoningen en sociale woningbouw, omdat de vraag hiernaar het grootst is. Voor nieuwe woningbouwprojecten moet er een verdeling gaan gelden van 40% sociale woningen, 40% middeldure en huurwoningen, en 20% vrije sector of betaalbare koop. Dat is volgens D66 een sterke verbetering op de huidige percentages van 30% sociaal, 20% middelduur, en 50% vrije sector. De maximale huurprijzen willen we bovendien vastleggen in de bestemmingsplannen, zodat middeldure huur ook echt middeldure huur blijft.

In de huidige woningmarkt kunnen mensen met een middeninkomen, zoals agenten en leraren, steeds moeilijker aan een woning komen. Zij verrichten belangrijk werk voor de samenleving, maar vallen vaak tussen wal en schip bij het vinden van een betaalbare woning. Zij hebben geen recht op een sociale huurwoning, en de vrije sector is onbetaalbaar. Toch moet Diemen ook voor deze middengroepen een aantrekkelijke woonplaats zijn. Daarom staat D66 pal voor meer woningen in het middensegment.

De wachttijd voor een sociale huurwoning is veel te lang. D66 vindt dat de gemeente meer sociale woningen moet bouwen. Inwoners van Diemen krijgen zo veel mogelijk voorrang. Dat betekent dat 30% van de sociale woningen gereserveerd blijft voor Diemenaren. Zo maken ook Diemense starters kans op een huis. Op die manier behouden we de sociale cohesie in ons dorp. Hierbij is een goede spreiding van de sociale woningbouw over de verschillende wijken van Diemen van belang. Ook moeten de nieuwe woningen passen in de buurt. D66 wil dat bestaande sociale huur ook sociale huur blijft. Met woningcorporaties spreken we af dat sociale huurwoningen behouden blijven.

Ten slotte wil D66 dat de koopwoningen die we bouwen voornamelijk betaalbare woningen zijn, bijvoorbeeld starterswoningen of seniorenwoningen. Dit kan door klein te bouwen en ervoor te zorgen dat woningen terecht komen bij bewoners en niet bij investeerders.

Doorstroming

Er is niet alleen een tekort aan woningen, ook de doorstroming zit muurvast. Door meer betaalbare woningen in het middensegment, kunnen mensen in een sociale huurwoning doorstromen. Dat is gunstig voor een volgende generatie Diemense starters.

Met een passende verhuisvergoeding en het behoud van de huur, stimuleren we ouderen om te verhuizen van eengezinswoningen naar een kleinere en voor senioren meer geschikte woning. Dat geldt ook voor anderen die naar een kleinere (goedkopere) woning willen verhuizen.

Reguleren

D66 denkt dat de gemeente de huidige woningmarkt beter moet reguleren. Woningen zijn bedoeld om te wonen, en niet om geld mee te verdienen. In Diemen werken we daarom al met een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. D66 wil daarnaast ook een opkoopbescherming invoeren, waarmee we voorkomen dat hele blokken woningen worden opgekocht door investeerders.
Diemen staat niet op zichzelf. We maken deel uit van een woningmarktregio die met dezelfde problematiek kampt als Diemen. Nieuwe regelgeving over wonen maken we dus bij voorkeur in regionaal verband.

Inwoners uit Diemen verhuizen naar andere gemeenten in de regio en andersom. Tegelijkertijd moeten we erop toezien dat Diemenaren in Diemen een woning kunnen krijgen. Daarom willen we dat corporaties volledig gebruik blijven maken van de 30% lokale voorrang die zij Diemenaren kunnen geven. Op dit moment wordt bovendien een wetswijziging voorbereid die het mogelijk maakt om een deel van de nieuwbouwkoopwoningen aan eigen inwoners toe te wijzen. Als die mogelijkheid beschikbaar komt, wil D66 dat Diemen daar gebruik van maakt.

Park Spoorzicht, Weilanddriehoek, Spoordriehoek

In Diemen zijn er drie groene gebieden die vaak worden genoemd als locaties voor toekomstige ontwikkeling van woningbouw of voorzieningen: Park Spoorzicht, de Weilanddriehoek en de Spoordriehoek.

D66 wil niet bouwen in Park Spoorzicht, omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat dit niet mogelijk is zonder de natuur ernstig te beschadigen. Daarom willen we Park Spoorzicht groen houden, en investeren in de natuur en recreatiemogelijkheden.
Vanwege de groenfunctie van de Weilanddriehoek vinden we deze locatie niet geschikt voor woningbouw. Dieren gebruiken dit gebied als verbinding tussen het PEN-bos en het Diemerbos. Deze ecologische verbinding willen we behouden. Wel wil D66 onderzoeken of in de toekomst groen- en sportvoorzieningen hier te combineren zijn.

De Spoordriehoek is volgens D66 op zich een aantrekkelijk gebied voor ontwikkeling van woningen of (sport)voorzieningen. Maar aansluiting van het gebied op de rest van Diemen kost heel veel geld. Er zijn waarschijnlijk twee afzonderlijke tunnels nodig om het gebied bereikbaar te maken, wat al snel tientallen miljoenen kost. Als het gebied met een beperkte investering van de gemeente Diemen bereikbaar wordt, willen we dit gebied ontwikkelen.

Kaartje Diemen

Kaart van Diemen Beeld: Marc Lammerts

Uitbreiding van het voorzieningenniveau

Meer woningen bouwen betekent ook meer inwoners. Om Diemen een fijne, leefbare gemeente te houden zijn er dan ook meer voorzieningen nodig. Dankzij de actieve inzet van D66 zijn er in Diemen goede voorzieningen. Zoals een uitgebreid aanbod van sport, cultuur en recreatie. De renovatie van Theater de Omval en de bibliotheek zijn hier goede voorbeelden van. D66 wil dat de voorzieningen meegroeien met het aantal inwoners. Daarom willen we investeren in onder andere een middelbare school, voldoende nieuwe basisscholen, vernieuwing van het Duranbad, meer cultureel aanbod en attractieve mogelijkheden om te ontspannen in de buitenlucht.