Werk, inkomen en armoede

Kunst lamp

Kunstwerk De Lamp bij het begin van de Stammerdijk, ontworpen door Jeroen Henneman (2017) Beeld: Marc Lammerts

Tot de beginselen van D66 behoort dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Dat betekent dat we niemand laten vallen. Mede dankzij D66 doet Diemen al meer dan veel andere gemeenten om armoede tegen te gaan. Maar volgens ons is dat nog niet genoeg. Corona, torenhoge huren en stijgende energieprijzen zijn er de oorzaak van dat een deel van de Diemenaren het moeilijk heeft.

Begeleiding naar werk

Voor D66 is het belangrijk om Diemenaren die een moeilijke periode doormaken perspectief te bieden. Dat kan door te helpen bij het vinden van betaald werk. Hierbij spelen lokale ondernemers in Diemen en omgeving een belangrijke rol. Iemand die niet in één keer de stap naar betaald werk kan maken, willen we de mogelijkheid bieden om naast een uitkering bij te verdienen. Diemenaren voor wie betaald werk (nog) niet mogelijk is, stimuleren we om op een andere manier voeling te houden met de samenleving, zoals vrijwilligerswerk of dagbesteding. Op die manier blijven ze betrokken bij de maatschappij en is de stap naar betaald werk minder groot.

Eenvoudig hulp krijgen van de gemeente

Armoede is in deze tijd een steeds groter probleem. D66 is blij dat Diemen veel doet om die te bestrijden. Zo bestaat er de Doe-mee-regeling, die zorgt dat ook arme kinderen kunnen sporten of een laptop kunnen krijgen als zij naar de middelbare school gaan. Maar we weten dat 40% van de kinderen die recht heeft op deze regeling, hier geen gebruik van maakt. Mogelijk omdat hun ouders niet weten dat de regeling bestaat, of omdat het aanvragen te ingewikkeld is. Dat moet anders. Daarom is D66 voorstander van automatische toekenning of kwijtschelding voor mensen waarvan we weten dat ze recht hebben op zo’n regeling.

Wanneer dat niet mogelijk is moet informatie over hulp eenvoudig verkrijgbaar zijn, zowel online als via het sociaal team. Het moet makkelijk leesbaar zijn, ook voor laaggeletterden. Natuurlijk is het belangrijkste dat de regeling zonder onnodige drempels eenvoudig aan te vragen moet zijn, digitaal en aan het loket.

Bijstand

De bijstand is een van de belangrijkste manieren om extreme armoede te voorkomen.

Het is van groot belang dat de ambtenaren bij de gemeente meedenken met Diemenaren in de bijstand. Hierbij is soms maatwerk nodig. D66 wil ook dat zij uitgaan van vertrouwen. Fraude moet natuurlijk bestreden worden, maar een foutje of vergissing moet kunnen zonder zware gevolgen. En het mag duidelijk zijn dat we geen geld terugeisen als iemand een tas met boodschappen cadeau heeft gekregen.

Voor D66 past hierbij ook dat Diemenaren met een uitkering niet gestraft worden als zij verliefd worden of iemand tijdelijk in huis nemen die geen dak boven het hoofd heeft.
In navolging van de gemeente Tilburg wil D66 in Diemen een proef starten waarbij tijdelijk samenwonen geen gevolgen heeft voor de uitkering. We willen ook dat er niet gekort wordt op de uitkering als volwassen kinderen thuis blijven wonen, want dit leidt onvermijdelijk tot dak- en thuisloosheid bij jongeren. Gelukkig wil het nieuwe kabinet dit ook niet. Totdat dit wettelijk geregeld is wil D66 het in Diemen oplossen met maatwerk.

Kinderen

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, ook als hun ouders het niet breed hebben. Kinderen moeten financieel ondersteund worden bij sport-, cultuur- en schoolactiviteiten. Scholen moeten zorgen dat elk kind mee kan doen met alle activiteiten, ook als ouders geen vrijwillige schoolbijdrage kunnen betalen.

Er moet bijzondere aandacht van de gemeente zijn om gezinnen uit de armoede te helpen. Dit geldt in het bijzonder voor de gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Dat betekent dat de gemeente actief hulp moet bieden bij schulden, huisvesting en andere problemen.

Oorzaken armoede wegnemen

Voorkomen is beter dan genezen. Het is dus zaak om met vereende kracht de oorzaken van armoede te bestrijden. Een van de belangrijke oorzaken van armoede zijn schulden. Laagdrempelige en snelle hulp is dan essentieel. D66 wil het mogelijk maken dat de gemeente Diemen schulden van inwoners opkoopt en hen een betalingsregeling aanbiedt. Verder moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Inwoners die een rekening niet kunnen betalen moeten in eerste instantie hulp krijgen en geen aanmaning met extra kosten.

Energiearmoede kunnen we bestrijden door Diemenaren te helpen bij het verduurzamen van hun huis, zodat zij geen hoge stookkosten meer hebben. We sporen woningcorporaties aan om te isoleren.

Laaggeletterdheid en een gebrek aan digitale vaardigheden zijn ook vaak de oorzaak van armoede. In zulke gevallen moeten we behulpzaam zijn bij het beter leren lezen, rekenen en omgaan met de computer. Hier ligt een belangrijke taak voor de bibliotheek.

Dak- en thuislozen

Door het tekort aan betaalbare woningen wordt ook in Diemen dak- en thuisloosheid een steeds groter probleem. D66 vindt het verschrikkelijk dat zoiets gebeurt in een rijk land als Nederland. We willen huisuitzettingen voorkomen door in een vroeg stadium hulp te bieden aan onze inwoners met schulden. Verder zorgen we met maatwerk in de bijstand dat de kostendelersnorm nooit een reden is dat iemand op straat komt te staan. Als het eenmaal mis is gegaan en mensen toch dak- of thuisloos zijn geraakt, moeten zij zo snel mogelijk hulp krijgen. Dat betekent dat de noodopvang ook beschikbaar moet worden voor zelfredzame daklozen die geen andere mogelijkheden hebben. D66 wil dat mensen in nood zo snel mogelijk weer passende huisvesting krijgen, zodat hun problemen niet verder oplopen en gewerkt kan worden aan een blijvende oplossing Het is in de huidige situatie echter heel moeilijk om snel een woning te vinden, ook als de urgentie groot is. Daarom moet de gemeente zoeken naar originele maatwerkoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke woonruimte om op adem te komen. Of het delen van beschikbare woningen, waarbij we kunnen samenwerken met andere gemeenten.