Verkeer en vervoer

Tram

De tram die voorbij de graffiti muurschildering van de trekvaart rijdt, gemaakt door Tim Rodermansen (2020) Beeld: Marc Lammerts

Diemen heeft een zeer gunstige ligging, met tal van verschillende vervoersknooppunten in de nabije omgeving. We zijn uitstekend aangesloten op fiets-, auto-, trein-, metro- en busverbindingen. Deze goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Diemen. Dat moet vooral zo blijven en waar mogelijk nog worden verbeterd. Tegelijkertijd willen we ook de nadelen die met al dit verkeer gepaard gaan, zoals fijnstof en geluidsoverlast, zo veel mogelijk beperken.

Fiets

D66 wil dat binnen Diemen de fiets het makkelijkste en meest voor de hand liggende vervoersmiddel is. De fiets moet ruim baan krijgen. Dat houdt in dat we bij de herinrichting van onze openbare ruimte de fiets als uitgangspunt nemen, en dat de fietsinfrastructuur wordt verbeterd. Dat kan bijvoorbeeld door een nieuwe fietsverbinding vanaf punt Sniep richting Diemen-Zuid.

Omdat we fietsen aanmoedigen, moet dat overal in Diemen zo veilig mogelijk kunnen. Vandaar dat D66 wil nagaan of de maximumsnelheid binnen de hele bebouwde kom verlaagd kan worden naar 30 km/u.

OV

D66 wil goede OV-verbindingen, met goed en duurzaam materiaal. Daar beslist Diemen niet alleen over. Het is daarom belangrijk dat we onze stem in de vervoerregio duidelijk laten horen, zodat de voor Diemen belangrijke verbindingen als bus 44, tram 19 en metro 53 in stand worden gehouden. En dat er gebruik wordt gemaakt van elektrische bussen. Het OV moet een aantrekkelijke, betaalbare optie blijven, zeker voor de korte afstanden tussen Diemen en het centrum van Amsterdam.

Fijnstof

De goede bereikbaarheid van Diemen heeft ook nadelen. Het vele verkeer dat om en door Diemen heen komt brengt veel fijnstof en andere schadelijke uitstoot met zich mee. De belangrijkste veroorzaker daarvan is het verkeer op de snelwegen rond Diemen. D66 pleit er daarom al lange tijd voor om de snelheid op de Ring A10 te verlagen naar 80 km/u. Dat standpunt blijven we uitdragen. Bovendien willen we onderzoeken op welke manier Diemen een milieuzone kan instellen voor zeer oude of vervuilende voertuigen. Zo wordt de uitstoot van fijnstof teruggebracht en zorgen we voor een gezondere leefomgeving voor de inwoners van Diemen. Ten slotte willen we dat het openbaar vervoer en de vuilniswagens zo veel mogelijk elektrisch gaan rijden.

Duurzame mobiliteit

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente duurzame mobiliteit faciliteert. Infrastructuur voor laadpalen moet voldoende beschikbaar en makkelijk aan te vragen zijn. Bovendien willen we ruimte blijven bieden aan (elektrisch) deelvervoer. Wel blijven we er scherp op dat bijvoorbeeld deelscooters geen overmatige overlast veroorzaken bij parkeren.

Parkeren

D66 vindt het van belang dat Diemenaren hun auto goed kwijt kunnen. In principe hanteren we blauwe zones, met betaald parkeren in bepaalde drukbezochte gebieden. Zo zorgen we dat bewoners in hun buurt kunnen parkeren, en ook winkels en andere voorzieningen voldoende vrije parkeerruimte in de buurt beschikbaar hebben. Bovendien willen we dat de bezoekersregeling bekender en makkelijker toegankelijk wordt, zodat ook bezoekers eenvoudig kunnen parkeren.

Belangrijk uitgangspunt voor D66 blijft dat het parkeerbeleid in Diemen niet moet dienen als inkomstenbron voor de gemeente. We handhaven dat het Diemense parkeerbeleid slechts kostendekkend is.