Veiligheid en handhaving

Politie

Het politiebureau in Diemen Centrum Beeld: Marc Lammerts

Iedereen moet zich in Diemen veilig voelen. Uitgangspunt van D66 is om zo veel mogelijk in te zetten op het voorkomen van criminaliteit. Problemen dienen in een vroeg stadium te worden gesignaleerd. Dat kan niet zonder onze inwoners en ondernemers. Door de ligging heeft Diemen regelmatig te maken met grootstedelijke problemen, zoals mensenhandel, drugshandel en woonfraude. In zulke gevallen is D66 voor een harde aanpak. Ter bestrijding moeten w al onze middelen zo gericht en effectief mogelijk inzetten.

Algemene preventie

Het uitgangspunt van D66 is dat we altijd zo veel mogelijk inzetten op het voorkomen van criminaliteit. Preventie is vaak effectiever dan repressie. Dat betekent dat we een sociaal beleid voeren, waarbij wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld onderwijs en in het versterken van de sociale cohesie in de diverse wijken. Zo wordt het voor criminelen minder aantrekkelijk om zich in Diemen te vestigen. De gemeente vervult hierin een belangrijke rol en zet in op de zelfredzaamheid van onze inwoners. Dat kan gaan om deelname aan Burgernet, buurtpreventie of het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Op die manier werken gemeente en inwoners gezamenlijk aan een veilig Diemen.

Preventieve aanpak jeugdcriminaliteit

Vooral kwetsbare jongeren lopen het risico om in aanraking te komen met (georganiseerde) criminaliteit. Daarom blijven we gebruik maken van buurtcoaches, zodat bij de eerste signalen zo snel mogelijk actie kan worden ondernomen. Afhankelijk van wat nodig is zetten we in op handhaving, zorg of andere begeleiding op maat. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van expertise uit de Top400-aanpak, een speciaal programma voor (vooral) jonge veelplegers. Zo moet worden voorkomen dat een verkeerde keuze op jonge leeftijd de rest van je leven bepaalt. We bieden jongeren in Diemen een tweede kans. Soms ook letterlijk, doordat we jongeren die vanwege verkeerde keuzes in het verleden geen stageplek kunnen krijgen, een stageplek aanbieden bij de gemeente.

Straatcriminaliteit

Straatcriminaliteit, zoals overvallen, straatintimidatie en inbraken, hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van de slachtoffers en de omwonenden. Ook hier starten we met preventie. Zoals een veilige inrichting van de openbare ruimte en goede voorlichting over inbraakpreventie. Wanneer dat niet afdoende is zetten we politie en BOA’s gericht in. Bijvoorbeeld door ’s avonds te surveilleren op risicovolle plekken. Indien nodig kan er tijdelijk gebruik worden gemaakt van ingehuurde beveiligers. In het uiterste geval kan er ook cameratoezicht worden ingezet. D66 is hier voorzichtig mee, omdat dit geen onevenredige inbreuk mag maken op de privacy van omwonenden en passanten. Wanneer andere middelen echter niet voldoen, kan het effectief zijn om criminaliteit tegen te gaan.

Ondermijnende criminaliteit

Van ondermijnende criminaliteit is sprake als onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. Dit heeft een ontwrichtend effect op onze samenleving en op het vertrouwen in de overheid. D66 wil dat hiertegen hard wordt opgetreden. Mensenhandel en drugscriminaliteit zijn ernstige vormen van ondermijnende criminaliteit, die onze gemeentegrenzen overstijgen. We willen daarom samenwerken met andere gemeenten in de (veiligheids-)regio. Zo delen we kennis en informatie via het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Ook blijft het multidisciplinaire opsporingsteam Scheerlicht actief, waarbij verschillende afdelingen en organisaties met elkaar samenwerken. De integrale aanpak van Scheerlicht blijkt zeer effectief en resulteerde onder meer in het vrijkomen van illegaal verhuurde woningen. Uiteindelijk willen we Scheerlicht omvormen van een repressieve – naar een preventieve aanpak. Ondermijnende criminaliteit mag immers geen voet aan de grond krijgen in Diemen.

Huiselijk geweld

De coronacrisis heeft de problemen rond huiselijk geweld vergroot. Slachtoffers van dergelijk geweld mogen we niet uit het oog verliezen. We blijven samenwerken met Veilig Thuis en zorgen dat zij zo effectief mogelijk kunnen reageren op aanwijzingen van huiselijk geweld. We zorgen dat onder andere het Brede Hoed team, de leerplichtambtenaar en de wijkagenten genoeg oog hebben voor signalen van huiselijk geweld.

Online veiligheid

In dit digitale tijdperk neemt cybercrime hand over hand toe. D66 vindt het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de risico’s en zich hiertegen beter leert wapenen. D66 is voor meer voorlichting op basisscholen en in de bibliotheek over internetgebruik en de gevaren van nepnieuws. Om te voorkomen dat ouderen het slachtoffer worden van cybercrime, moeten zij meer hulp krijgen om digitaal vaardiger te worden, zodat zij bijvoorbeeld het veel voorkomende ‘phishing’ beter herkennen.

Politie en BOA’s

D66 wil dat we in Diemen blijven investeren in voldoende capaciteit van zowel politie als BOA’s om goed te kunnen handhaven. Zij spelen immers een belangrijke rol in het bestrijden van overlast en criminaliteit en het leefbaar en veilig houden van de Diemense wijken. D66 wil dat de inzetbaarheid van BOA’s minstens meegroeit met het inwonersaantal van onze gemeente. Daarmee zorgen we dat de effectiviteit van handhaving ook in een groeiend Diemen op peil blijft. Bij het introduceren van nieuwe veiligheidsmaatregelen moet er altijd goed worden overwogen of het een taak is voor de politie of de BOA’s.

Brandveiligheid en brandweer

Veiligheid betekent ook een brandveilige omgeving en een brandweer die adequaat op noodgevallen reageert. Daarom moet erop worden toegezien dat de brandweer zowel voldoende beroepskrachten als vrijwilligers paraat heeft. Ook vinden we het belangrijk dat inwoners van Diemen voldoende worden voorgelicht over brandveiligheid in de eigen woning.

Vuurwerk

D66 is in Diemen voor het invoeren van een algemeen verkoopverbod op zwaar vuurwerk. We geven de voorkeur aan een centraal, door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow. Omdat het uitsluitend op lokaal niveau invoeren van een vuurwerkverbod niet handhaafbaar is, volgt D66 hierin de landelijke regelgeving.