Onderwijs en kinderopvang

Onitcha vertelt over kansengelijkheid in het onderwijs in Diemen

De nieuwe school de Kersenboom in Plantage de Sniep Beeld: Marc Lammerts

Kansengelijkheid begint in het onderwijs. Goed onderwijs geeft iedereen de mogelijkheid zijn talenten te ontdekken, zijn plek in de samenleving te vinden en het beste uit zichzelf te halen. D66 heeft zich hier de afgelopen jaren in Diemen hard voor gemaakt. We richten ons op sterke, brede basisscholen, waar niet alleen onderwijs centraal staat, maar ook ruimte is voor na- en buitenschoolse activiteiten. De komende jaren moeten we schoolgebouwen vernieuwen en moeten we nog meer scholen bijbouwen in een groeiend Diemen. D66 blijft zich inzetten voor een middelbare school in Diemen.

Gelijke kansen

De achtergrond van een kind, zijn financiële situatie en het opleidingsniveau van zijn ouders, mogen geen verschil maken voor de kansen die een kind krijgt op school. Helaas zien we nog te vaak dat dat dit wel het geval is. Daarom wil D66 investeren in initiatieven die hier iets tegen doen. Zo willen we dat ook kinderen op de basisschool een computer kunnen krijgen van de gemeente als hun ouders daar geen geld voor hebben. Dat kan nu alleen voor kinderen die naar de middelbare school gaan. Daarnaast willen we samen met scholen huiswerkbegeleiding breder toegankelijk maken. Ook willen we de zomerschool voortzetten. En door ons aan te sluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie kunnen we leren van andere gemeenten.

Goede onderwijshuisvesting

In Diemen zorgen we dat de onderwijshuisvesting op orde is. Dat betekent genoeg ruimte voor Diemense leerlingen, in kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen. Als een nieuwe basisschool noodzakelijk is voor het groeiende aantal leerlingen, wil D66 deze graag realiseren op de plek van Het Atelier, wanneer deze naar de nieuwbouw in Holland Park is verhuisd. Als schoolgebouwen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, willen we deze gebouwen renoveren of vervangen door nieuwbouw.

Sterke, brede scholen

Brede scholen gaan verder dan alleen onderwijs. Op landelijk niveau pleit D66 voor gratis kinderopvang als onderdeel van de rijke schooldag. Dat ondersteunen wij. Bovendien moeten er, ook met het groeiende inwoneraantal van Diemen, voldoende kinderopvangplekken beschikbaar zijn. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar hebben toegang tot voorschoolse voorzieningen. Zo wordt bevorderd dat kinderen met uiteenlopende achtergronden van jongs af aan met elkaar in contact komen. De kinderen kunnen spelenderwijs hun talenten ontwikkelen en eventuele (taal-)achterstanden worden tegengegaan.

D66 is voorstander van het gebruik van schoolgebouwen buiten de schooltijden. Zo vindt D66 dat de gebouwen in de avonduren moeten functioneren als ontmoetingscentrum in de wijk, met activiteiten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de wijkbewoners. De basisschool wordt daarmee nog meer de spil in de wijk.

Meer dan basisvakken

Zowel binnen als buiten lessen op school om zorgen we dat kinderen in contact komen met kunst, cultuur en sport. Dit hoort ook bij een rijke schooldag. We zorgen dat instellingen als De Omval of sportverenigingen voldoende samenwerken met de Diemense basisscholen. Ook ondersteunt de gemeente natuur- en milieueducatie op de basisscholen met o.a. schooltuinen en bezoeken aan het Diemerbos. Verder is er oog voor thema’s als diversiteit en inclusie, respect, democratie en de ongelijkheid in de wereld. Op school moet een veilig schoolklimaat zijn zonder pestgedrag.

Passend onderwijs

Mentale of fysieke beperkingen mogen geen obstakel zijn om onderwijs te krijgen op het niveau dat bij een kind past. D66 wil dat jeugdzorgaanbieders en scholen nauw samenwerken om elk kind optimaal te begeleiden. We moeten het gat tussen regulier en speciaal onderwijs kleiner maken door meer uitwisseling van leerkrachten en kennis. Aandacht voor dyslexie, taalproblematiek en hoogbegaafdheid moeten een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs zijn. Kinderen mogen onder geen beding onnodig en doelloos thuiszitten. Als passend onderwijs binnen een onderwijsinstelling niet mogelijk is, moet er dagbesteding beschikbaar zijn die gericht is op de maximale ontplooiingskansen.

Lerarentekort

Een school valt of staat met de leerkrachten die er lesgeven. En juist daar is een groot tekort. Diemen kan dat tekort niet zelf oplossen. Wel kunnen we het voor leraren zo aantrekkelijk mogelijk maken om in Diemen te werken. Daarom wil D66 leraren voorrang geven op woonruimte in Diemen, als dat bijdraagt om een vacature in te vullen. En D66 wil dat de gemeente samenwerkt met de schoolbesturen om meer leerkrachten naar de Diemense scholen te trekken.

Middelbare school

D66 is groot voorstander van een middelbare school in Diemen. Het is een voorziening die past bij het inwoneraantal van Diemen, en zorgt voor verbinding binnen de gemeente. In 2019 is samen met de OSB een eerste poging gedaan om een middelbare school in Diemen te realiseren. Hoewel er voldoende aanmeldingen waren, was de verdeling tussen de leerniveaus te onevenwichtig om met de school te starten. Wat D66 betreft betekent uitstel geen afstel. Wij willen in gesprek blijven met de OSB zodat we de tweede poging wél succesvol kunnen maken. Als gemeente zorgen we dat er voldoende financiering is en dat er een locatie beschikbaar blijft voor de middelbare school.

Diemense leerlingen zitten nu en in de toekomst ook op de vele verschillende middelbare scholen in de omringende gemeenten. D66 vindt het belangrijk dat we investeren in contacten met middelbare scholen buiten Diemen. Op die manier zien we erop toe dat er ook in andere gemeenten plek blijft voor Diemense leerlingen. Het draagt er ook toe bij dat de gemeente vroegtijdig op de hoogte is als zich problemen voordoen en er bijvoorbeeld zorg nodig is.