Klimaat en Duurzaamheid

Rick Poelwijk vertelt
over het klimaat

Zonnepanelen op het dak in Diemen Noord Beeld: Marc Lammerts

De klimaatcrisis stelt ons voor grote uitdagingen en vraagt om verandering. Het college heef mede dankzij D66 besloten dat Diemen al eerder dan afgesproken in het nationale klimaatakkoord fossielvrij wil zijn. We willen daarom hard aan de slag met de energietransitie en onze leefomgeving zo inrichten dat we beter om kunnen gaan met weerextremen. Diemen en de wereld leefbaar houden begint nu.

Klimaatneutraal

In het nationale klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Mede op aandringen van D66 is besloten dat Diemen ernaar streeft om al in 2040 een fossielvrije gemeente te zijn. Om dat doel te halen moet er nu veel gebeuren. We moeten een omslag maken van fossiele energiebronnen naar duurzame vormen van energie. Daarom investeren we in isolatie, duurzame elektriciteit en duurzame warmte.

Duurzame elektriciteit

D66 wil dat het stroomverbruik van Diemense huishoudens duurzaam wordt opgewekt op Diemens grondgebied. Daarom willen we dat goed wordt uitgezocht op welke plekken Diemen duurzame stroom kan opwekken. We zijn hierin zorgvuldig, maar niet afwachtend. Het plaatsen van windmolens zien we als een mogelijkheid, omdat windmolens relatief veel stroom kunnen opwekken op een beperkte ruimte. Wel willen we in Diemen alleen windmolens plaatsen als dat veilig kan, geen onevenredige impact heeft op de natuur en ze op voldoende afstand van de bebouwde omgeving geplaatst kunnen worden.

Bovendien vinden we het belangrijk dat we eerst een zorgvuldig participatietraject doorlopen voordat we een definitief besluit nemen. De uitkomst kan altijd zijn dat Diemen geen geschikte plekken heeft voor grootschalige energieopwekking, maar we willen windmolens en zonneparken niet bij voorbaat uitsluiten zonder dat de mogelijkheden goed onderzocht zijn.

Ten slotte vinden we dat Diemenaren moeten meeprofiteren van de opbrengsten van eventuele zonneparken of windmolens. We maken daarom werk van lokaal eigenaarschap.

Zonnepanelen moeten geplaatst worden op de daken van huizen en Diemense bedrijven. Op die manier kan ruimte optimaal benut worden. D66 wil zonnepanelen in principe niet op de grond plaatsen, en zeker niet in het groen. Zonnepanelen op de grond vinden we alleen bespreekbaar als dat gecombineerd wordt met andere vormen van ruimtegebruik.

Duurzame warmte

Alleen duurzame stroom is niet genoeg. We moeten ook onze woningen op een duurzame manier verwarmen. De eerste stap is altijd isoleren. Daarom blijven we huizenbezitters en huurders met subsidies stimuleren om isolerende maatregelen te nemen. Ook wil D66 afspraken maken met woningbouwcorporaties over het sneller verduurzamen van hun woningen. Dat is mogelijk nu het kabinet de verhuurderheffing gaat afschaffen.

Duurzame warmte betekent dat ook Diemen op termijn van het gas af moet. We verwarmen onze huizen en kantoren dan individueel met elektrische warmtepompen, of collectief via duurzame warmtenetten. We realiseren ons dat deze verandering vaak ingrijpend is. Tegelijkertijd biedt de warmtetransitie kansen voor meer comfortabele en energiezuinige woningen.

D66 wil dat inwoners zorgvuldig betrokken worden bij de warmtetransitie, zeker als het gaat om veranderingen in hun eigen wijk. Daarnaast moet Diemen goed blijven kijken naar andere gemeenten die vooroplopen, zodat we van hen kunnen leren. Ten slotte zijn we tegen het gebruik van houtige biomassa om op grote schaal warmte op te wekken. Daarom blijven we tegen de biomassacentrale van Vattenfall.

Nieuwe technieken

D66 vindt het belangrijk om open te staan voor innovatie. Geothermie, aquathermie en waterstof worden gezien als ontwikkelingen die ons in de toekomst mogelijk kunnen helpen in de energietransitie. Daarom willen we in Diemen ruimte bieden om hiermee te experimenteren. Deze technieken zijn op dit moment echter nog niet op grote schaal toepasbaar. Het is nu nog te onzeker om hierop te kunnen bouwen. Daarom maken we voor onze plannen voor Diemen nu gebruik van technieken die op dit moment al werken.

Naast innovatie in energiebronnen is er ook innovatie nodig in de opslag van stroom. Het elektriciteitsnet in onze regio heeft nog maar beperkte capaciteit. Dat bemoeilijkt uitbreiding en teruglevering van duurzaam opgewekte stroom. We willen daarom onderzoeken hoe duurzame energie die door woningen wordt opgewekt op wijkniveau kan worden opgeslagen.

Wijken aanpassen aan klimaatverandering

Klimaatverandering is niet alleen iets van de toekomst. Het is nu al zichtbaar. We hebben vaker te maken met extremere hitte en regenval. Dat betekent dat we onze omgeving moeten inrichten om daarmee om te gaan. We gaan door met het ontstenen van de openbare ruimte, tuinen en daken. Hierdoor wordt de regen beter afgevoerd en de hitte beter geabsorbeerd. Groen in de wijk biedt verkoeling. We willen daarom meer hoogwaardige groene plekken creëren, zoals Tiny Forests. Daarnaast willen we onderzoeken of en hoe we veel meer groene daken en groene gevels kunnen maken, o.a. in combinatie met zonnepanelen. Zo houden we onze omgeving aantrekkelijk en leefbaar, ook bij grotere weerextremen.

Laat alle inwoners meedoen

De energietransitie en verduurzaming is niet alleen iets van de gemeente. D66 vindt het belangrijk dat we alle inwoners van Diemen betrekken bij deze grote verandering. We willen dan ook blijven investeren in initiatieven als Daarom Duurzaam Diemen. Tot nu toe waren er vooral voor woningeigenaren mogelijkheden om met hulp van de gemeente te investeren in hun woning. D66 wil dat de gemeente zich ook richt op huurders en verhuurders.

We moeten ervoor zorgen dat alle Diemenaren mee kunnen doen aan de energietransitie. Er mag geen energiearmoede voorkomen. Dat betekent dat Diemenaren met een laag inkomen niet de dupe mogen worden van hoge energiekosten, omdat zij niet kunnen investeren in woningisolatie of duurzame energievoorzieningen. Daarom moeten inwoners met een lager inkomen subsidie krijgen voor het isoleren en verduurzamen van hun huis.