Kansengelijkheid, diversiteit en inclusie

Onitcha vertelt over kansengelijkheid

Fotoproject De vier jaargetijden (2019), bewonersgroep De Flatmakers Beeld: Marc Lammerts

D66 staat voor een open, vrije samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht geloof, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of culturele achtergrond. Het mag ook geen enkel verschil maken wat voor opleiding je hebt, tot welke generatie je behoort en of je een beperking hebt. D66 zet zich hier in Diemen al jaren voor in. Zo zijn we officieel “Regenbooggemeente” en is mede dankzij D66 de nota “Diemen divers en inclusief” inmiddels staand beleid. De praktijk leert echter dat het streven naar inclusiviteit en kansengelijkheid nooit een gelopen race is. We moeten het met elkaar organiseren. Door ruimte te geven, te verbinden op wat we samen delen en rekening te houden met onze verschillen.

Kansengelijkheid

D66 vindt dat iedereen in Diemen gelijke kansen moet hebben. Op het gebied van werk, school, wonen en leven. Helaas is dat nu nog niet zo. Daarom moeten we soms ongelijk investeren om gelijke kansen te creëren. Dit geldt met name voor onderwijs, maar ook sport, kunst en cultuur, en wonen. D66 juicht het daarom toe als Diemen zich aansluit bij de Gelijke Kansen Alliantie, een samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten dat met vereende kracht gelijke kansen in het onderwijs nastreeft.

Diversiteitsnetwerken

Acceptatie en inclusie is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Daarom is het belangrijk dat we netwerken van inwoners met ervaring in de praktijk ondersteunen. Een voorbeeld van zo’n netwerk van ervaringsdeskundigen is Pink Diemen, dat mede is ontstaan als resultaat van het door D66 gevoerde LHBTI+-beleid. Maar ook het Netwerk Diversiteit in Diemen waar verschillende betrokkenen kennis en ideeën uitwisselen. Door middels dit netwerk de betrokken verenigingen en burgerinitiatieven verder te versterken kunnen Diemenaren samen met de gemeente werken aan inclusie. Diemenaren die op het gebied van inclusie of kansengelijkheid iets willen organiseren moeten hierin door de gemeente worden ondersteund.

Toegankelijkheid

Een inclusief Diemen is een toegankelijk Diemen. De werkelijkheid is dat ons dorp op diverse plekken ontoegankelijk is voor mensen met een beperking. We willen daarom dat er nadrukkelijk rekening gehouden wordt met mensen in een rolstoel, met een rollator of een andere beperking. Met name bij het bouwen of renoveren van woningen en openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Zo willen we hinderlijke en onnodige belemmeringen voorkomen, zoals hoogteverschillen bij OV-haltes of oversteekplaatsen, ontoegankelijke doorgangen of geparkeerde fietsen die de stoep blokkeren. D66 wil dat de gemeente samen met plaatselijke ervaringsdeskundigen de toegankelijkheid beoordeelt en waar nodig verbetert.

D66 wil dat Diemen niet alleen een fysiek toegankelijke gemeente is, maar ook sociaal. Daarom willen we bijvoorbeeld dat Diemen een dementievriendelijke gemeente wordt. En we willen hard optreden tegen discriminatie en uitsluiting door samen te werken met het Meldpunt Discriminatie en goede voorlichting geven op scholen en in buurthuizen.

Laaggeletterdheid

Om mee te kunnen doen in de huidige samenleving is het essentieel om goed te kunnen lezen en schrijven en met de computer overweg te kunnen. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Naar schatting heeft ongeveer 20% van de Diemenaren hier problemen mee. Daarom wil D66 dat zij hier ook op latere leeftijd hulp en onderwijs voor kunnen krijgen. Brieven van de gemeente en de website moeten eenvoudig leesbaar zijn.

Het goede voorbeeld

D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat om kansengelijkheid en inclusie. Zo spannen we ons in om het personeel bij de gemeente een afspiegeling te laten zijn van de Diemense samenleving. Ook willen we de ambtenaren trainen in bewustwording van (de eigen) vooroordelen en hoe je als ambtenaar kan bijdragen aan gelijke kansen voor alle Diemenaren.

D66 wil uitdragen dat Diemen een inclusieve gemeente is. Zo zijn we al vijf jaar officieel een Regenbooggemeente. Dit houdt in dat de gemeente de belangen van LHBTI+-inwoners actief behartigt en er voorlichting over geeft in scholen, sportverenigingen en zorgcentra.

Ontwikkelings-samenwerking

Kansengelijkheid als doelstelling beperkt zich natuurlijk niet tot de gemeentegrenzen. D66 juicht lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking toe. Zo dragen de activiteiten van Vivos en Stichting Elsengroen bij aan meer bewustzijn van de ongelijkheid in de wereld. D66 wil het huidige gemeentelijke budget van €1 per inwoner hiervoor beter benutten. Dat doen we door lokale initiatieven, zoals sponsorlopen, te ondersteunen. De financiële bijdragen die hiermee worden ingezameld kunnen voor een lokale gemeenschap elders op de wereld net het verschil maken.