Economie en ondernemerschap

Markt

De markt op het Diemerplein Beeld: Marc Lammerts

Een sterke lokale economie is belangrijk voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in Diemen. D66 voelt zich betrokken bij onze lokale bedrijven, ondernemers en de Diemense ZZP’ers. We willen dat Diemen een aantrekkelijke vestigingsplek is en blijft. Daarom is, mede op aandringen van D66, in de afgelopen jaren de reclamebelasting afgeschaft. We vinden het van belang om de Diemense economie in te richten voor de toekomst: circulariteit moet de norm worden.

Ondernemers en ZZP’ers

Ondernemers vormen het hart van de economie. Volgens D66 moeten ze van de gemeente de nodige ruimte krijgen en positief tegemoet getreden worden. Het uitgangspunt moet altijd zo veel mogelijk zijn ‘ja, mits’. We kijken of het mogelijk is om de regeldruk te verminderen, zoals het afschaffen van bepaalde vergunningen.
Diemen heeft veel ZZP’ers. D66 wil dat er hier voldoende aantrekkelijke ZZP-werkplekken zijn. Daarnaast willen we dat de gemeente het ZAAI-traject voortzet, een jaarlijks terugkerend coachprogramma voor startende Diemense ondernemers.

Bedrijventerreinen en kantoren

D66 pleit voor het behoud van mogelijkheden voor industrie en ondernemingen op de Diemense bedrijventerreinen. Werk dat op deze locaties plaatsvindt, kan vaak niet makkelijk ergens anders. Bieden we deze ruimte niet, dan is het risico groot dat ze de regio uitgedrukt worden. Dat wil D66 voorkomen. We willen de vestiging van creatieve industrie aanmoedigen. Zo faciliteren we bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen, waarin ondernemers elkaar ontmoeten en gemakkelijk kunnen samenwerken.

Veel kantoorgebouwen in Diemen zijn de afgelopen jaren gesloopt of hebben een andere bestemming gekregen. Desondanks is het belangrijk dat we enige ruimte voor kantoren overhouden. D66 wil daarom Bergwijkpark-Zuid als kantorengebied behouden.

D66 wil investeren in groene bedrijventerreinen. We planten bomen, leggen groen aan en stimuleren zonnepanelen op de daken. Dit bevordert een goede werkomgeving en tegelijkertijd helpen we het klimaat.

Ondernemen en corona

Veel ondernemers hebben de grote tegenslagen tijdens de coronapandemie kunnen overleven. Zij zorgen voor bedrijvigheid, innovatie en banen. Bij het economisch herstel is ondersteuning en hulp door de gemeente daarom heel belangrijk. Zoals tijdelijke ontheffingen van bepaalde regels en schuldhulp voor ondernemers in problemen. Ook willen we de corona-adviesgesprekken met ondernemers na corona omvormen tot algemene adviesgesprekken en enige tijd laten doorlopen.

Circulaire economie

Onze economie moet verduurzamen. D66 wil toewerken naar een circulaire economie. Dat betekent dat we ons niet alleen beter moeten richten op het gebruik van onze grondstoffen maar evenzeer op de manier waarop we die kunnen hergebruiken. D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Dat kan door zelf circulair in te kopen of circulariteit als toetsingscriterium te hanteren bij bouwprojecten.

Circulariteit moet ook de norm worden in ons afvalbeleid. Afval zien we als grondstof. Bij zorgvuldig inzamelen kan er heel veel uitgehaald worden. Ons doel blijft een inzamelsysteem waarbij service voor inwoners samengaat met hoogwaardige gescheiden afvalstromen.

Datacenters

In Diemen lopen er op dit moment twee trajecten voor het uitbreiden of vestigen van een datacenter. Volgens D66 moet dat voorlopig de laatste uitbreiding van datacenters in onze gemeente zijn. We zien het belang van goede digitale infrastructuur- maar hebben ook oog voor de nadelen, zoals het grote energieverbruik en de belasting voor ons stroomnetwerk.