Bestuur en burger

Vlag Diemen

De vlag van Diemen Beeld: Marc Lammerts

D66 staat in Diemen voor een betrouwbaar, open en stabiel bestuur. De burgers moeten makkelijk bij de gemeente terecht kunnen. Informatie dient helder en begrijpelijk te zijn. Voor D66 heeft de gemeente geen hoger belang dan het op betrouwbare manier dienen van haar inwoners en ondernemers. D66 voert een politiek die Diemen verder brengt.

Betrouwbare gemeente

De gemeente, dat zijn we met zijn allen. Wat D66 betreft heeft de gemeente geen hoger belang dan het op betrouwbare manier dienen van haar inwoners en ondernemers. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad nemen besluiten over budget en belasting, voorzieningen en verordeningen. Deze besluiten hebben gevolgen voor iedereen in Diemen. Daarom is het van groot belang om ieders rechten, belangen en wensen goed in beeld te krijgen. Door goed te luisteren kan de gemeente betere afwegingen en keuzes maken. Het nut en de noodzaak van een besluit moeten altijd helder zijn voor alle betrokkenen.

D66 wil dat inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium bij plannen betrokken worden. Zo kan bijvoorbeeld een gesprek met senioren, starters of rolstoelgebruikers grote invloed hebben op het gebruikersgemak van een openbare ruimte die opnieuw moet worden ingericht.

Transparante gemeente

D66 maakt de gemeente open en transparant. Informatie wordt openbaar en vindbaar voor Diemenaren. Vanaf 1 mei 2022 moeten gemeenten nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Dan treedt de nieuwe “Wet open overheid” in werking. D66 heeft zich hiervoor landelijk ingezet. Deze wet verplicht gemeenten om documenten actief openbaar te maken. Zoals o.a. wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken en klachten. We zijn blij dat deze informatie voor alle Diemenaren beter toegankelijk en makkelijker vindbaar wordt.

Informatie moet ook te begrijpen zijn. We zorgen ervoor dat ook Diemenaren die laaggeletterd zijn de belangrijkste informatie (bijvoorbeeld over zorg, een uitkering of een beslissing van de gemeente) makkelijk kunnen begrijpen. D66 wil dat de belangrijkste informatie over bijvoorbeeld zorg of uitkeringen ook voor laaggeletterde Diemenaren goed te begrijpen is. Digitale informatie en formulieren moeten makkelijk in het gebruik zijn, ook voor Diemenaren met een beperking.

Dienstverlenende gemeente

D66 wil dat de gemeente inwoners goede dienstverlening biedt. Of je nu een vraag hebt, een paspoort wil aanvragen of een vergunning nodig hebt, je moet snel en prettig geholpen worden. In de meeste gevallen kan dat 24/7 digitaal. Dat is voor de meeste mensen het snelste, makkelijkste en voor de gemeente het goedkoopst. Voor Diemenaren die dat lastig vinden, of die een ingewikkelde vraag hebben, blijft het altijd mogelijk om persoonlijk contact te hebben met een ambtenaar. We trainen onze ambtenaren om mensen goed van dienst te zijn en uit te gaan van vertrouwen.

Toegankelijke gemeente

Diemen is een middelgrote gemeente waarin de lijnen tussen bestuur en burger kort zijn. Dat moeten we vooral zo houden, ook nu de gemeente aan het groeien is.

Daarbij moet de gemeente de inwoners goed informeren, met eenvoudige, duidelijke en vindbare informatie via de website, krant en sociale media.

Inwoners aan zet

Bij burgerparticipatie worden inwoners en ondernemers betrokken bij besluitvorming vanuit de gemeente. Voor D66 is het essentieel dat iedereen kan meepraten, ook juist groepen die dat uit zichzelf misschien minder snel doen. D66 is de initiatiefnemer van de jongerenraad, die nu al sinds 2015 de gemeenteraad met succes adviseert. Dankzij D66 in het college is er een Diversiteitsnetwerk opgericht dat in gesprek gaat met de politiek. We willen ook dat het gesprek mét ouderen gevoerd wordt en dat er niet alleen óver ouderen gesproken wordt. Daarom wil D66 een bredere vertegenwoordiging van Diemense ouderen in het bestaande ouderenoverleg.

Omgekeerd kan natuurlijk ook. Inwoners of ondernemers die zelf een initiatief ontwikkelen en hiermee bij de gemeente aankloppen. D66 juicht dit toe en wil dat de gemeente kansrijke initiatieven financieel en praktisch ondersteunt. Zoals bijvoorbeeld een in eigen beheer nemen van een groenstrook om er een vlinderidylle of buurttuin van te maken.

Ook willen we dat inwoners van Diemen de mogelijkheid krijgen om in het uiterste geval besluiten van de gemeenteraad tegen te houden. Dit kan in de vorm van een correctief referendum, voortbouwend op de verordening raadgevend referendum die de gemeente Diemen nu al heeft.

Vrijwilligerswerk in Diemen

Vrijwilligers zijn ook in Diemen het cement van onze samenleving. Vrijwilligerswerk draagt bij aan verbinding tussen de inwoners en verdient waardering en ondersteuning vanuit de gemeente. Met Diemen voor elkaar, de Buurthulpdienst, de activiteiten van Stichting Welzijn Diemen, en onze cultuur en sport, heeft Diemen een solide structuur voor vrijwilligerswerk. Tijdens de coronamaatregelen en beperkingen hebben veel Diemenaren eens te meer ervaren hoe waardevol dat is. D66 vindt het belangrijk deze structuur te behouden en ook te stimuleren dat bij het vrijwilligerswerk vraag en aanbod elkaar beter weten te vinden. Dat vergt een inclusieve blik van de gemeente en een investering in interculturele vaardigheden bij onze vrijwilligers.