D66 stelt vragen over hulp bij stijgende energierekeningen

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over hoe het college kwetsbare groepen in Diemen kan helpen met de stijgende energierekeningen. De partij vraagt in het bijzonder naar de energietoeslag en de situatie van mensen in de schuldhulpverlening. Onitcha Ramautarsing en Sarie Muijs dienden de vragen in. Muijs: “In Diemen zetten we ons in voor een ruimhartig armoedebeleid. Juist in moeilijke tijden als deze, moeten we de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zo goed mogelijk ondersteunen.”

Achtergrond

“Verschillende media berichten dagelijks over de verschillende manieren waarop burgers in het najaar van 2022 in de knel (dreigen) te komen.”, schrijft de fractie. “De kwetsbare burger, maar ook groepen die dachten hun schaapjes op het droge te hebben.”
 
D66 wil daarom weten of alle Diemenaren die recht hebben op de energietoeslag, die ook daadwerkelijk aanvragen. En of het college een extra inspanning gaat verrichten om de mensen te bereiken die dat mogelijk nog niet hebben gedaan.
 
De partij stelt ook enkele vragen over schuldhulpverlening. “De NOS berichtte onlangs over burgers die dreigen uit de schuldhulpverlening gezet te worden vanwege inflatie en de stijgende energierekeningen. Is dit ook in Diemen een risico?”, en “zo ja, kan het college aangeven welke maatregelen reeds genomen worden dan wel genomen kunnen worden omdit te voorkomen?”
 
Onitcha Ramautarsing zegt daarover: “Mensen in de schuldhulpverlening werken vanuit een moeilijke situatie aan een nieuwe start. Wij willen niet dat die nieuwe start hen ontnomen wordt door de extreme omstandigheden van dit moment.”

De vragen

Daarom stelt D66 Diemen de volgende vragen aan het college:

 • Kan het college aangeven hoeveel huishoudens tot nu toe een aanvraag hebben gedaan voor een energietoeslag? Hoe verhoudt dat aantal zich tot de verwachting? 
 • Heeft het college de indruk dat alle Diemenaren die het nodig hebben nu een aanvraag hebben gedaan? Zo niet, hoe wil het college die groep alsnog bereiken? 
 • Is er nog steeds (bericht op www.diemen.nl in juli) sprake van een overschrijding van de beslistermijn van energietoeslag aanvragen? Wat zijn hier de gevolgen van voor de Diemenaren en hoe gaat het college hiermee om? 
 • De NOS berichtte onlangs over burgers die dreigen uit de schuldhulpverlening gezet te worden vanwege inflatie en de stijgende energierekeningen. Is dit ook in Diemen een risico? 
 • Zo ja, kan het college aangeven welke maatregelen reeds genomen worden danwel genomen kunnen worden om dit te voorkomen? 
 • In hoeverre kan de oprichting van een noodhulpfonds (vergelijkbaar met het Fonds Bijzondere Noden in Amsterdam) een bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede in Diemen?

De antwoorden

Update 14-10-2022
Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord. Uit de antwoorden blijkt dat het college hier bovenop zit. We zijn erg blij dat het college ook serieus kijkt naar onze suggestie van een Noodfonds.

 • Kan het college aangeven hoeveel huishoudens tot nu toe een aanvraag hebben gedaan voor een energietoeslag? Hoe verhoudt dat aantal zich tot de verwachting? 
  Op 26 september 2022 waren er 543 energietoeslagen ambtshalve verstrekt. Deze inwoners hoefden geen aanvraag te doen omdat hun gegevens bekend zijn bij de gemeente. Daarnaast waren er 817 aanvragen gedaan, in totaal dus 1360. Van alle afgehandelde aanvragen is 83% toegekend aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De overige 17% is afgewezen. De verwachting van het aantal aanvragen is gebaseerd op de middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Het Rijk heeft op basis van het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum vastgesteld hoeveel geld gemeenten krijgen voor het uitkeren van de energietoeslag. Op basis van de uitkering van het Rijk in mei 2022, was de verwachting dat minimaal 1700 huishoudens in Diemen in aanmerking zouden komen voor de energietoeslag van € 800. In september 2022 is een aanvullende uitkering beschikbaar gekomen om de energietoeslag te verhogen naar € 1300. Op basis van deze aanvulling is de verwachting bijgesteld naar ruim 1500 huishoudens. Omdat de gemeente Diemen een ruimere inkomensnorm hanteert, kan het aantal aanvragen hoger uitvallen.

 • Heeft het college de indruk dat alle Diemenaren die het nodig hebben nu een aanvraag hebben gedaan? Zo niet, hoe wil het college die groep alsnog bereiken? 
  Nee. Omdat er nog altijd wekelijks 20 tot 40 aanvragen gedaan worden, is de indruk dat nog niet alle Diemenaren die recht hebben een aanvraag hebben gedaan. We kunnen niet inschatten hoeveel mensen nog gaan aanvragen. Sinds 1 oktober 2022 is de energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1300. Ook is de aanvraagperiode verlengd tot en met 31 mei 2023. Via de lokale media en ketenpartners is hier aandacht aan besteed en zijn inwoners opgeroepen om alsnog een aanvraag te doen. Benadrukt is dat inwoners de energietoeslag niet hoeven terug te betalen, wanneer ze de aanvraag eerlijk invullen. Tot en met mei 2023 zal er blijvende aandacht besteed worden aan het bereiken van inwoners die nog recht hebben op de energietoeslag.

 • Is er nog steeds (bericht op www.diemen.nl in juli) sprake van een overschrijding van de beslistermijn van energietoeslag aanvragen? Wat zijn hier de gevolgen van voor de Diemenaren en hoe gaat het college hiermee om?
  Er is geen sprake meer van overschrijdingen van de beslistermijn. Op 26 september 2022 was 81% van de 817 aanvragen afgehandeld. Op dat moment waren er 22 aanvragen niet binnen acht weken afgehandeld, omdat de aanvraag niet volledig was. Deze inwoners is verzocht om de aanvraag aan te vullen en de beslistermijn is opgeschort met acht weken.
   
 • De NOS berichtte onlangs over burgers die dreigen uit de schuldhulpverlening gezet te worden vanwege inflatie en de stijgende energierekeningen. Is dit ook in Diemen een risico? 
  Alle inwoners die in de schuldhulpverlening zitten, hebben moeite om hun maandelijkse budget rond te krijgen vanwege de inflatie en stijgende energieprijzen. Wanneer er onvoldoende geld overblijft om de schuldenregeling na te komen, kan deze regeling mislukken. In Diemen worden alle mogelijke middelen ingezet om elke schuldenregeling te laten slagen. Op dit moment is er geen dreiging voor cliënten om uit de schuldhulpverlening gezet te worden.

 • Zo ja, kan het college aangeven welke maatregelen reeds genomen worden danwel genomen kunnen worden om dit te voorkomen? 
  Momenteel onderzoekt de gemeente welke maatregelen nog meer genomen kunnen worden om een schuldenregeling te doen slagen bij structurele betalingsproblemen als gevolg van prijsstijgingen.

 • In hoeverre kan de oprichting van een noodhulpfonds (vergelijkbaar met het Fonds Bijzondere Noden in Amsterdam) een bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede in Diemen?
  De gemeente heeft een verkennend gesprek gevoerd met Stichting Urgente Noden Nederland. Zij kunnen een draagvlakonderzoek uitvoeren over het nut, de noodzaak, de wenselijkheid en de haalbaarheid van een noodhulpbureau in de gemeente Diemen. Een gemiddeld draagvlakonderzoek duurt 4 tot 6 maanden. Het college gaat nog een besluit nemen over de uitvoering van een draagvlakonderzoek.