D66 Diemen vraagt aandacht voor sportverenigingen

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in Trouw over sportverenigingen. In het artikel staat dat veel sportverenigingen dreigen om te vallen door lege clubkassen, een tekort aan vrijwilligers en ingewikkelde regels. Ook het Diemernieuws heeft hier een artikel over geplaatst.

Waarom deze vragen?

Sarie Muijs, raadslid voor D66 Diemen: “wij willen graag weten of de problemen die Trouw beschrijft ook bij Diemense sportverenigingen spelen. En als dat zo is, willen wij weten welke maatregelen we kunnen nemen om hen te ondersteunen. Het is belangrijk om het sportaanbod in Diemen stevig overeind te houden”.
 
“D66 vindt sportverenigingen onmisbaar voor Diemen”, vult Rick Poelwijk aan. “Het zijn plekken waar inwoners van Diemen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen sporten. We doen als gemeente al veel voor sport in Diemen. Maar als sportverenigingen het zwaar hebben, willen we hen een extra steuntje in de rug geven.”

Rick

We doen als gemeente al veel voor sport in Diemen. Maar als sportverenigingen het zwaar hebben, willen we hen een extra steuntje in de rug geven.

Rick Poelwijk

De schriftelijke vragen

Geacht college van burgemeester en wethouders,
 
D66 Diemen wil u graag de volgende schriftelijke vragen stellen.

D66 Diemen vindt sport van groot belang voor Diemen. Sport zorgt immers voor ontspanning en draagt bij aan een gezond leven. Bovendien is het ook bij uitstek de gelegenheid voor het leggen van sociale contacten. Sportverenigingen zijn hiervoor essentieel. 
 
Wij maken ons dan ook zorgen over het artikel in Trouw ‘Sportverenigingen dreigen massaal om te vallen’ en het daarin genoemde rapport van het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB). Daaruit blijkt dat voor veel sportverenigingen in Nederland de financiële problemen zo groot zijn dat ze het voortbestaan van de vereniging bedreigen. Volgens het onderzoek raken clubkassen leeg, is er een nijpend tekort aan vrijwilligers en belemmert groeiende bureaucratie het bestuur. De helft van de sportverenigingen komt daardoor de komende 5 jaar in de problemen.

Daarom stelt D66 de volgende vragen:

 • Is dit ook in Diemen een risico? Zo ja, heeft het college in beeld voor welke sportverenigingen dat zo is?
 • Is het college van mening dat er maatregelen in Diemen nodig zijn, bijvoorbeeld om de bureaucratie te beperkenof om de inkomsten van sportverenigingen te verhogen? Waarom wel of niet?

De antwoorden

Het college zit er gelukkig bovenop. Onze wethouder houdt goed contact met de sportverenigingen en heeft hierdoor goed inzicht in hoe het met de verschillende verenigingen gaat. Dankzij het effectieve beleid in Diemen gaat het met onze sportverenigingen relatief goed.

D66 Diemen is dan blij met de antwoorden die het college gegeven heeft:

 • Is dit ook in Diemen een risico? Zo ja, heeft het college in beeld voor welke sportverenigingen dat zo is?:
  Er is ook een risico dat Diemense sportverenigingen in de toekomst in de problemen komen. Echter, we hebben nu geen signalen dat verenigingen dreigen om te vallen. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het scheppen van goede randvoorwaarden. Door de renovatie en uitbreiding van de nieuwe sporthal en de herinrichting van het sportpark is de sportinfrastructuur verbeterd. Wel weten wij dat het hebben van voldoende vrijwilligers een kwetsbaar punt is bij verenigingen.

  De afgelopen maand is er een vragenlijst rondgestuurd onder sportverenigingen door een student van de Hogeschool van Amsterdam. De vragenlijst is afgenomen om zicht te houden op hoe het met de verenigingen gaat en waar men tegenaan loopt. De vragenlijst is verstuurd naar 21 verenigingen, 16 verenigingen hebben deze vragenlijst volledig beantwoord. Een aantal verenigingen heeft een deel van de vragenlijst beantwoord. Bij de onderstaande antwoorden hebben we gebruik gemaakt van de inzichten op de volgende drie onderwerpen: financiën, vrijwilligers en bureaucratie.

  Financiën
  De verenigingen geven aan op dit moment geen financiële problemen te hebben. Op de vraag ‘Hoe beoordeelt u de financiële situatie van uw vereniging?’ reageren 4 verenigingen met ‘voldoende’, 1 vereniging met ‘voldoende/goed’, 10 verenigingen met ‘goed’ en 2 verenigingen met ‘zeer goed’.Geen vereniging heeft de vraag met ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ beantwoord. Wij trekken op basis van deze antwoorden de conclusie dat verenigingen op dit moment geen financiële zorgen hebben. Ook stellen wij de verenigingen regelmatig op de hoogte dat de gemeente financiële middelen beschikbaar heeft voor een bijdrage aan o.a. evenementen, onderzoeken en materialen. Hierop wordt door verenigingen in beperkte mate een beroep gedaan.

  Vrijwilligers
  Het overgrote deel van de verenigingen geeft in de vragenlijst aan nu voldoende vrijwilligers te hebben. Dat is positief. Echter, geven de verenigingen in de vragenlijst ook aan dat het behoud van vrijwilligers en de werving van nieuwe vrijwilligers een probleem is. Wij zijn ons al langer bewust van deze ontwikkeling. Binnen onze mogelijkheden proberen wij verenigingen daarbij te helpen. Per 1 maart 2023 is daarom een sportparkmanager in dienst gekomen bij Stichting Welzijn Diemen. Deze sportparkmanager ondersteunt en ontlast verenigingen op het sportpark. Ook is vrijwilligersbeleid een belangrijk onderwerp van gesprek tussen verenigingen en de gemeente. Het tekort aan vrijwilligers blijft een belangrijk punt van aandacht in ons toekomstig beleid.

  Bureaucratie
  Wij proberen het contact met de verenigingen zo laagdrempelig mogelijk te houden en regeldruk te beperken. Verenigingen kunnen deelnemen aan de sportraad. Dit is een overleg tussen verenigingen en gemeente dat vier keer per jaar plaatsvindt. In dit overleg worden o.a. de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving besproken. Gedurende het jaar is er regelmatig (één-op-één) contact tussen verenigingen en de gemeente. Ook is de sportparkmanager er om verenigingen te ondersteunen met wet- en regelgeving. Echter, verenigingen zijn ook gebonden aan regels van de Rijksoverheid en de sportbonden. Het gevoel van een toenemende regeldruk is in de vragenlijst niet expliciet uitgevraagd, maar er is bij het onderzoek door geen vereniging benoemd dat zij een toenemende regeldruk ervaren.

 • Is het college van mening dat er maatregelen in Diemen nodig zijn, bijvoorbeeld om de bureaucratie te beperken of om de inkomsten van sportverenigingen te verhogen? Waarom wel of niet?
  Op dit moment zien wij geen aanleiding om extra maatregelen te nemen om de sportverenigingen te ondersteunen. Naar ons inzien voldoet het huidige beleid en de inzet voldoende om verenigingen zo vitaal als mogelijk te houden. Een voorbeeld hiervan is onze beperkte indexering van 3% waardoor de huurtarieven laag zijn gebleven. Dit is conform de aanbeveling uit het rapport van de RVVB. Ook blijven we met verenigingen in gesprek, onder andere via de sportraad. Zo zijn wij snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij verenigingen en kunnen we indien nodig snel handelen.

We blijven met verenigingen in gesprek, onder andere via de sportraad

Jeroen Klaasse, wethouder sport, namens het college van B&W