Motie D66 opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers raadsbreed gesteund

Rick over minderjarige asielzoekers

Algemene beschouwingen 2022 Beeld: Sarie Muijs

Tijdens de algemene beschouwingen heeft D66 een motie ingediend over alleenstaande minderjarige asielzoekers. De hele raad steunde het idee van D66 dat alle kinderen in Nederland ten minste een fatsoenlijke slaapplek verdienen. En dat Diemen zich moet inzetten om hier een bijdrage aan te leveren.

Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er zijn veel problemen in de asielketen, maar er is één groep wiens situatie misschien wel het meest schrijnend is. Alleenstaande minderjarige asielzoekers of vreemdelingen (AMV’s). Zij zijn extra kwetsbaar. Deze kinderen komen uit gevaarlijke situaties, komen terecht in een onbekend land en hebben geen ouders die voor hen kunnen zorgen.

Op dit moment is er voor hen geen goede opvang beschikbaar. Ter Apel zit overvol. Er is daar plek voor 55 kinderen, maar er verblijven soms wel 300 kinderen. Hierdoor is er regelmatig geen bed, waardoor kinderen op plastic stoeltjes of op de grond moeten slapen.

Het rijk heeft alle gemeenten daarom om hulp gevraagd om extra opvang voor deze groep te organiseren. D66 vind het onbestaanbaar dat er in Nederland kinderen op de grond moeten slapen omdat er nergens plek voor hen is. Daarom hebben wij de onderstaande motie ingediend. We zijn heel blij dat deze motie door de hele raad en door het college wordt gesteund.

De motie

De raad in vergadering bijeen op 3 november 2022,

Gehoord: het verzoek van staatsecretaris Eric van den Burg aan elke gemeente om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) op te vangen.

Constaterende dat:

 • Er op dit moment alleenstaande kinderen in Nederland verblijven zonder goede zorg of zelfs een fatsoenlijk slaapplek;
 • Er op alle vlakken in de asielketen te weinig plekken beschikbaar zijn, of het nu gaat om opvanggezinnen, proces opvanglocaties, kleinschalige opvanglocaties op beschermde opvang;
 • Meerdere organisaties – waaronder Unicef, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, de Kinderombudsman en de Inspectie Justitie en Veiligheid – hebben aangegeven dat de situatie onhoudbaar is;
 • De rechter heeft geoordeeld dat deze kinderen recht hebben op betere opvang.

Overwegende dat:

 • Tot nu toe vrijwel geen enkele gemeente ruimte heeft geboden voor de opvang van deze zeer kwetsbare groep;
 • Als dit zo blijft, er geen verandering mogelijk is en kinderen op de grond moeten blijven slapen;
 • Er altijd redenen zijn om iets niet te doen, maar we in Diemen juist proberen te zoeken naar wat we wél kunnen doen.

Tevens overwegende dat:

 • Diemen al een grote inzet heeft geleverd in de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de tijdelijke opvang van asielzoekers;
 • De druk op de ambtelijke organisatie in Diemen zeer hoog is, waardoor grootschalige ambtelijke inzet nu niet mogelijk is;
 • Ook een kleine bijdrage voor de groep AMV’ers al van groot belang kan zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • Te onderzoeken op welke manier we in Diemen kleinschalig opvang kunnen bieden voor een klein aantal AMV’ers, bijvoorbeeld in de vorm van pleegzorg;
 • Diemenaren die hier een rol in kunnen spelen, daarbij te laten ondersteunen;
 • In onze regio te blijven zoeken naar andere manieren om een bijdrage te leveren aan de opvang van deze groep kinderen.

Andere moties

De motie van D66 was niet de enige motie die werd ingediend. Hieronder vindt je de andere ingediende moties en de reden waarom D66 daar voor of tegen heeft gestemd.

 • Motie van GL om te onderzoeken hoe particuliere verhuurders van sociale woningbouw hun woningen verdelen. D66 was hiervoor en heeft deze motie mede ondertekend. We vinden het belangrijk dat de toegang tot sociale huur goed geregeld is en zijn benieuwd naar de uitkomst van de gesprekken die het college hierover gaat voeren.
 • Motie van GL om te onderzoeken of middeldure huurwoningen via een centraal systeem in Diemen te verdelen. D66 was hier tegen omdat we nog te veel onduidelijkheden zagen in hoe zo’n systeem zou moeten werken. De motie is wel aangenomen.
 • De PvdA had een motie voorbereid over menstuatiearmoede die door de hele raad is medeondertekend, ook door D66. Door geldgebrek heeft niet iedereen geld voor menstruatieporducten zoals tampons en maandverband. Het plan is om op scholen en gemeentegebouwen dit gratis in de toiletten beschikbaar te stellen, zodat mensen daar zonder schaamte gebruik van kunnen maken.
 • De VVD had een motie ingediend om de afvalstoffenheffing van gezinnen en meerpersoonshuishoudens te verhogen, zodat éénpersoonshuishoudens minder hoeven te betalen. D66 was hier tegen omdat de VVD geen argumenten noemde waarom het huidige verschil niet groot genoeg zou zijn. Deze motie is niet aangenomen.
 • Tenslotte had Ons Diemen een motie ingediend dat Diemen tegen de bovengrondse aanleg van de IJmeerlijn is. In de regio zijn plannen om in Almere meer huizen te bouwen. Om dat mogelijk te maken zou er op termijn een metroverbinding tussen Almere en Amsterdam moeten komen. Deze metroverbinding zou door Diemen gaan lopen. Diemen is hier niet op voorhand tegen, maar deze metro zou niet bovengronds dwars door Diemen moeten lopen. Met deze motie geeft de hele raad een signaal af aan de regio dat de belangen van Diemen moeten worden meegenomen in de ontwerpen.