Motie: meer woningen voor Diemenaren

D66 Diemen heeft samen met Ons Diemen een motie ingediend om ook middeldure huurwoningen voor 30% met voorrang toe te wijzen aan inwoners van Diemen. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen door de raad. Het college gaat er nu mee aan de slag.

Wat is er aan de hand?

Er is in Diemen, net als in de rest van Nederland, een groot tekort aan woningen. Om ervoor te zorgen dat ook Diemenaren een kans maken op een woning is het bij sociale huurwoningen al zo dat er 30% van de woningen met voorrang toegewezen worden aan Diemenaren. Dat is al het maximale percentage dat wettelijk gezien gereserveerd mag worden voor de eigen inwoners.

D66 Diemen is hier een groot voorstander van. We vinden het belangrijk dat Diemenaren die dat willen in Diemen kunnen blijven wonen. Zodat bijvoorbeeld de kinderen van Diemenaren een woning kunnen vinden. Of dat inwoners bij een scheiding in de buurt van hun kinderen kunnen blijven wonen.

Middeldure huurwoningen (tussen de €800 en de €1100 huur per maand) werden tot nu toe willekeurig toegekend door de projectontwikkelaar. Het college is begonnen met een pilot in Holland Park West om samen met de projectontwikkelaar BPD/Dura ook de middeldure huurwoningen voor 30% met voorrang toe te wijzen aan Diemenaren. D66 vindt dit een hele mooie pilot, omdat deze de kansen voor Diemenaren op een woning vergroot.

Daarom heeft D66 een motie opgesteld om zo’n zelfde afspraak te proberen te maken met de bouwers van de Hof van Saan (een heel mooi woningbouwproject op het oude terrein van Saan voor 140 woningen). De fracties van Ons Diemen, Groenlinks, VVD en de Onafhankelijke Partij Diemen hebben de motie mede ingediend. De motie werd met brede steun in de raad aangenomen, alleen de Ouderenpartij Diemen stemde tegen. Het college heeft de motie omarmd en gaat ermee aan de slag.

In dezelfde vergadering heeft de raad met enthousiasme ingestemd met het bestemmingsplan voor de Hof van Saan, waarmee dit mooie plan definitief goedgekeurd is.

Rick

We stemmen voor deze motie omdat we denken dat dit de kansen vergroot van Diemenaren die in Diemen willen blijven wonen

Rick Poelwijk

De motie

Voorrangsregeling middeldure huur

Deze motie hoort bij Bestemmingsplan Hof van Saan

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

We stellen vast dat:

  • De woningen in “Hof van Saan” voor 20% uit middeldure huurwoningen gaan bestaan;
  • Het college voor het ontwikkelgebied “Holland Park West” een pilot wil starten om 30% van de nieuw te verhuren of vrijkomende middeldure huurwoningen met voorrang te verhuren aan Diemenaren, of aan mensen die werken in de sectoren onderwijs, zorg, brandweer of politie;
  • En dat dit de doorstroom in Diemen kan bevorderen;
  • Een vergelijkbare pilot nog niet vorm wordt gegeven voor “Hof van Saan”.

We vinden dat:

  • Vrijkomende woningen in Diemen voor een belangrijk deel terecht moeten komen bij huidige inwoners van Diemen of mensen met cruciale beroepen;
  • We alle mogelijkheden (privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instrumenten) hiervoor moeten gebruiken.

We roepen het college daarom op om in overleg te treden met de initiatiefnemer van “Hof van Saan”, over een vergelijkbare voorrangsregeling zoals die op dit moment voor “Holland Park West” wordt vormgegeven.