Pleidooi raad voor bereikbare (ziekenhuis)zorg

De zes fracties in de Brummense gemeenteraad hebben zich deze week duidelijk en eensgezind uitgesproken over de toekomst van het regionale ziekenhuis in Zutphen. Aanleiding was een gesprek, samen met raadsleden van andere omliggende gemeenten, met de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis. Daarin maakten de raadsleden zich sterk voor het belang van bereikbare zorg voor alle inwoners in deze regio. Er moet snel duidelijkheid komen over de toekomst van de ziekenhuiszorg in onze regio! Dit in belang van inwoners, medewerkers van het ziekenhuis en andere betrokkenen.

In een kort statement namens de zes fracties in de Brummense gemeenteraad liet raadslid Merijn van As (D66) weten dat samenwerking de sleutel is naar een uitkomst waarbij volwaardige regionale zorg centraal staat. “Als alle partijen voornemens zijn om samen te werken om dit te bereiken, dan geloven wij dat we dit kunnen bereiken.” Daarbij verwees hij niet alleen naar het ziekenhuisbestuur, maar ook naar alle andere partijen die hierbij betrokken zijn. 

Elke seconde telt

De raadsleden van de gemeente Brummen realiseren zich dat ze niet zelf aan de knoppen draaien. “We zijn volksvertegenwoordigers en komen op voor de belangen van onze inwoners. Het ziekenhuis-bestuur heeft besluiten genomen die direct van invloed zijn op onze inwoners. Elke seconde kan bij ziekenhuiszorg letterlijk van levensbelang zijn. Daarnaast is de informatievoorziening niet goed gegaan en er is veel onrust ontstaan. Nog los van de grotere druk die op huisartsen en verloskundigenpraktijken in onze gemeente kan ontstaan,” aldus de Brummense raadsleden. “Inwoners mogen van gemeenteraadsleden verwachten dat we voor hun belangen opkomen. Maar als het er om gaat, gaan we als gemeenteraad niet over het runnen van een ziekenhuis. We willen dus ook geen verkeerde verwachtingen wekken.” 

”We houden vinger aan de pols, over enkele weken spreken we opnieuw met het ziekenhuisbestuur van Gelre”

Merijn van As (Gemeenteraadslid D66)

Vervolggesprek

De Brummense raadsleden hebben een constructief gesprek gevoerd met de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis. Daarbij zijn de zorgen van de raadsleden niet geheel zijn weggenomen. “We hebben geluisterd naar het ziekenhuisbestuur. En we hebben vanuit verschillende invalshoeken vragen gesteld. Daarbij is ons duidelijk geworden dat nog niet alles in beton is gegoten,” laat de Brummense gemeenteraad weten. Het bestuur van het ziekenhuis heeft de gemeentebestuurders verteld in de komende tijd meer duidelijkheid en uitleg te geven over de toekomst van het ziekenhuis en de verdere verdeling van zorg over de ziekenhuislocaties. Nog voor de zomer vindt er een vervolgoverleg plaats tussen ziekenhuis en de gemeentelijke raadsleden in Zutphen en omgeving.