Ieder kind kan meedoen

Door de huidige energiecrisis en de aanhoudende hoge inflatie is het voor steeds meer inwoners moeilijk om financieel rond te komen en staat o.a. deelname van kinderen aan sport en cultuur onder druk. D66 vindt het kunnen deelnemen aan sport en cultuur voor ieder kind cruciaal. Immers draagt sport en cultuur bij aan een gezonder en vitaler leven. D66 wil dat ieder kind in Brummen waarvan de ouders financieel minder draagkrachtig zijn, moeten kunnen deelnemen aan sport en cultuur. D66 neemt het initiatief d.m.v. het indienen van een motie die het college oproept om het mogelijk te maken dat ieder kind in de gemeente Brummen, waarvan de ouders
financieel minder daadkrachtig zijn, kan deelnemen aan sport en cultuur.

‘’Kan ik mijn kind laten deelnemen aan sport of cultuur terwijl er financieel geen ruimte is? Die keuze zouden ouders niet moeten hoeven maken. Ieder kind moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur’.’

Op 15 december 2022 behandeld de gemeenteraad het minimabeleid voor het jaar 2023. In de “nota minimaregelingen 2023” die wordt aangeboden wordt voorgesteld om in het jaar 2023 meer inwoners dan voorheen te gaan ondersteunen door de inkomensgrens te verhogen naar 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. D66 staat in principe achter deze keuze.

Wij realiseren ons dat er altijd inwoners zullen zijn die buiten een regeling vallen, ook al draai je de knop hoger dan 130%. Ouders van kinderen die financieel minder daadkrachtig zijn staan voor een keuze ‘Kan ik mijn kind wel of niet laten deelnemen aan sport en cultuur? Dit vinden wij onacceptabel. D66 vindt het belangrijk dat er voor deze specifieke groep inwoners tot 17 jaar oud een extra vangnet wordt ingericht.

We vragen in onze motie aan het college te inventariseren op welke wijze vorm gegeven kan worden aan dat ieder kind kan deelnemen aan sport en cultuur, waarin eventuele aansluiting bij
het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt meegenomen. Ook vragen we het college om de raad te informeren over de voortgang in jaar 2023.

De motie is tijdens de behandeling in de raadsvergadering aangenomen!

Beeld: D66