Levendig Brabant 2030

Besluitvorming

Voorzitter,

De ambities binnen de sectoren cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd van dit beleidskader Levendig Brabant 2030 bieden volgens D66 een constructieve basis voor de uitvoeringsagenda. En graag onderstrepen wij het belang om die vier sectoren nauw met elkaar te verbinden.

Naast deze integrale blik, vraagt D66 ook vandaag weer extra aandacht voor de cultuursector: de sector die er volgens ons vaak bekaaid vanaf komt.

De basis op orde

Voorzitter, dit kader start met het belang van kunst en cultuur. Daar zijn we blij mee. D66 hecht veel waarde aan een stevige cultuursector voor iedere Brabander, van jong tot oud. Het is positief dat Brabanders vooraf mee hebben kunnen denken. Deze manier van participeren komt het culturele ecosysteem ten goede en is dan ook de voedingsbodem voor ‘de basis op orde’. En die ‘basis’ is wat D66 betreft, meteen een van de belangrijkste onderdelen uit dit beleidskader. Want een ecosysteem zonder een sterke basis werkt vervreemdend en ontwrichtend. Daarom vraagt D66 aandacht voor de volgende punten:

1. Cultuureducatie
Naast incidentele grote evenementen in Brabant, zoals de Vuelta, moeten we blijven denken aan de basis: namelijk aan onze kinderen, onze toekomst. Helaas lijken kunst- en cultuureducatie op scholen vaak niet zo vanzelfsprekend als sport. D66 Brabant wil dat er geen financiële drempels zijn voor deelname. Hoe kan de provincie samen met gemeenten deze drempels weghalen? Wat ons betreft zetten we daarbij vooral in op cultuureducatie (en ook beweging) onder schooltijd.

Voorzitter, we hebben over Cultuureducatie een motie achter de hand, omdat we ons zorgen maken over de voortgang van Cultuureducatie met Kwaliteit na 2024. Deelt de gedeputeerde onze zorgen? Wat kan hij er aan doen om die zorgen weg te nemen?

2. Amateurkunst
Zeer belangrijk! Laagdrempelig, voor jong en oud. Amateurkunst brengt sociale cohesie in wijk, dorp en stad. En laten we de jonge talenten, die door willen, de mogelijkheid bieden zich verder te bekwamen, zodat ook onze orkesten en musea weer nieuwe aanwas krijgen.

3. Onze jonge makers
D66 wil aandacht voor deze doelgroep. Zij moeten kansen krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen via experimenten en cross-over projecten. De denk- en innovatiekracht van makers kunnen we goed inzetten bij maatschappelijke opgaven in bijvoorbeeld de zorg, natuur en klimaat. Met aandacht voor inclusie en diversiteit. En dat leidt weer tot een goed woon- en werkklimaat en draagt bij aan het welzijn van mensen.

Een kwetsbaar fundament

Kortom, voorzitter, D66 is redelijk tevreden over de inhoud van dit beleidskader. Tegelijkertijd maken wij ons ook zorgen. De basis die op orde moet zijn, rust namelijk op een kwetsbaar fundament. We zagen het pijnlijk duidelijk in de coronatijd. De ontstane problemen in de sector, en vergeet daarbij ook de freelancers niet, tonen de kwetsbaarheid van dat Brabantse fundament. Cultuur werd gemist, omdat het er even niet meer was. Er vielen gaten. Muzieklessen en sportabonnementen stopten, professionals in de cultuursector zochten een andere baan. Als provincie moeten we daar oog voor hebben, juist nu.

Vrije tijd

Brabant kan zich als recreatieprovincie, nog meer profileren door verbindingen te leggen met de vier genoemde sectoren. Die suggestie heeft D66 in de Staten al eens gedaan m.b.t. de Zuiderwaterlinie: erfgoed, wandelen en fietsen combineren. En dan in samenwerking met Gelderland, Limburg, en onze zuiderburen, België.

Geen mooie woorden, zonder financiële daden

Tot slot voorzitter. D66 vindt het confronterend om te lezen dat de begroting niet aansluit bij de uitgezette koers. GS geven zelf aan dat de financiële vrije ruimte te beperkt is om gegarandeerd “beweging te stimuleren”. Bij mooie woorden horen ook financiële daden. Zeker voor de cultuursector.

Tot zover voorzitter