motie kwalitatief onderhoud openbare ruimte

Een aantrekkelijke openbare ruimte bereik je niet door alleen dure herinrichtingsprojecten uit te voeren. Een investering is alleen de moeite waard als je er vervolgens zuinig mee omgaat. Net zoals je een nieuwe auto bij de dealer laat onderhouden en bij schade de auto laat repareren met de juiste onderdelen.

D66 ziet dat dit in Boxtel nog te vaak mis gaat. Na afloop van een herinrichtingsproject worden aanpassingen en reparaties van beschadigingen zo goedkoop mogelijk uitgevoerd waardoor de dure investering deels teniet wordt gedaan.

D66 diende daarom onderstaande motie in. De wethouder gaf aan dat dit wel degelijk al gebeurde. Daar is D66 het niet mee eens maar de afspraak is gemaakt om hier nader over te praten waarop D66 de motie heeft ingetrokken.

Motie

Constaterende dat

  • de overgang van projectmatige herinrichtingen naar regulier onderhoud nu niet goed op elkaar afgestemd lijken te zijn
  • aanpassingen en reparaties aan de openbare ruimte nu regelmatig afbreuk doen aan de openbare ruimte

Overwegende dat

  • dit zonde is van de investeringen die gedaan worden in deze openbare ruimte
  • een goede openbare ruimte bijdraagt aan de lokale economie en bovendien inwoners uitnodigt om er zuinig mee om te gaan.

Verzoekt het college

  • Bij herinrichtingsprojecten een MJOP op te stellen waarin staat hoe onderhoud, reparaties en eventuele aanpassingen uitgevoerd moeten worden.
  • Voldoende budget te reserveren binnen een projectbegroting voor onderhoud en aanpassingen na oplevering van het project
  • Een voorstel te doen in de begroting 2024