Verkiezingsprogramma Amsterdam Noord

Noord is een bijzonder stadsdeel met een heel eigen karakter. Wonen, werken en maken gaan gaan er hand in hand en zitten in het DNA van het stadsdeel. De bewoner, de ondernemer en de creatieveling: ze maken allemaal Noord. Het stadsdeel blijft mede daardoor volop in ontwikkeling en ze groeit enorm. Van 100.000 inwoners naar 140.000 in 2040 en naar 160.000 tot 180.00 daarna. Dit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen met zich mee.
D66 wil dat iedereen – van jarenlange Noordeling tot nieuwkomer en van ondernemer tot broedplaats – mee kan blijven doen. Om nu én in de toekomst Noord een levendig stadsdeel te houden met een prettig woonklimaat, ruimte en kansen voor iedereen en aandacht voor onderlinge diversiteit is het belangrijk om te investeren in woningen voor iedereen, een veilige en gedeelde openbare ruimte, onderwijs, publieke voorzieningen en maatschappelijke faciliteiten, een goede infrastructuur en veel groen. Voor D66 blijft ook de komende periode de balans tussen oud en nieuw voorop staan, zodat Noord voor al haar bewoners een thuis blijft, waar je met plezier opgroeit en iedereen kansen krijgt.

Thuis in Noord

Amsterdam Noord groeit en is in verandering. D66 zet erop in om de kansen die dit brengt te benutten en tegelijkertijd het goede wat Noord heeft en uniek maakt te behouden.


●  Het bouwen van nieuwe wijken en het inpassen van projecten in bestaande buurten doen we wat D66 betreft zeer zorgvuldig. We zetten daarbij in op een betere balans binnen wijken en zorgen voor meer middenhuur. Zodat er voor iedereen een passende, betaalbare woning is;

●  Nieuwe woningbouw realiseren we door te verdichten met ruimte voor groen en stenige industriële gebieden langs het IJ transformeren we tot groene wonen-werken gebieden;

●  Noord kent vele culturele activiteiten en cultuurinstellingen van de Tolhuistuin en EYE aan de IJoever tot werkplaats Molenwijk van Framer Framed en de Theaterstraat in de Banne, maar wat D66 betreft wordt de culturele infrastructuur in Noord nog steviger. We zetten erop in dat kunst en cultuur voor iedere Noordeling toegankelijk en bereikbaar is en focussen op aanbod dat verder gaat dan de IJoever. We stimuleren nieuwe initiatieven en initiatieven die een duidelijke verbinding hebben met het Stadsdeel en we koesteren creatieve broedplaatsen;

●  We zetten in op nog betere verbinding met de rest van de stad en de omgeving. De Noord/Zuidlijn wordt aan beide kanten doorgetrokken; in noordelijke richting tot Zaandam en in zuidelijke richting via Schiphol tot station Hoofddorp. Er komen twee fietsbruggen over het IJ. Een van de bruggen wordt aan de oostkant gepositioneerd; vanaf het KNSM- eiland naar de Johan van Hasseltweg. De andere brug vinden we aan de westkant; tussen de Houthavens en de NDSM-werf. D66 ondersteunt het initiatief voor een kabelbaan over het IJ;

●  D66 zet daarnaast in om binnen Noord de verbindingen te verbeteren. Het moet veel makkelijker worden om met het ov van Noordwest naar Noordoost te reizen;

●  Bestaande wijken mogen niet onbereikbaar worden door de geparkeerde auto’s van nieuwe bewoners en forenzen. Het parkeerregime in Noord zal daarom vóór 2030 worden heroverwogen.

Opgroeien in Noord

De sociaal-economische verschillen tussen wijken in Amsterdam-Noord is groot en dat zien we op alle vlakken terug. Waar je geboren wordt, maakt nog te vaak een verschil voor welke kansen je krijgt en hoe gezond je leeft. D66 zet in op ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dat begint bij de jeugd en jongeren.


●  D66 investeert in Noord in het groener en gezonder maken van de leefomgeving door sportfaciliteiten in de openbare ruimte en groen en heeft ervoor gezorgd dat veel schoolpleinen groener en uitdagender zijn;

●  Er is in Noord een groot lerarentekort en gebrek aan kinderopvang, D66 maakt zich er met specifieke plannen hard voor dit aan te pakken (zie hoofdstuk Onderwijs);

●  We zetten in op extra middelen voor de buurtteams, die welzijnswerk en scholen met elkaar verbinden om de weerbaarheid van jongeren te vergroten;

●  Het is van belang om ongelijk te investeren, zodat juist de plekken die meer investeringen nodig hebben, ook die hulp krijgen.

Kansen krijgen in Noord

Te veel kinderen groeien in Noord op in armoede. In bepaalde wijken in Noord is een gebrek aan maatschappelijke faciliteiten.


●  In bestaande woonwijken in Noord moeten meer maatschappelijke faciliteiten komen;

●  Noord verandert volop. Het is van belang dat iedereen kan meeprofiteren van de groei en verandering van Noord. Het is noodzakelijk om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit heel Noord hierbij tijdig en goed te betrekken, zowel in de voorbereiding als bij de besluitvorming;

●  We zorgen voor betere toegang tot devices voor kwetsbare gezinnen en zetten in op het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterheid door docenten, (huis)artsen, werkgevers, verwijzers, etc.;

●  D66 wil zorgen voor een goed en laagdrempelig toegankelijk aanbod om hulp te kunnen vragen. Dit gaat het beste via buurthuizen, ouder- en kindteams, bibliotheken en scholen.

Duurzaam en groen Noord

Voor een toekomstbestendig stadsdeel moet er geïnvesteerd worden in de verduurzaming van het Stadsdeel. Cruciaal daarbij is dat bij beslissingen ook leefbaarheid en gezondheid worden meegewogen en dat iedereen in het proces van klimaattransitie wordt meegenomen en de kans krijgt mee te doen. Het groen dat Noord rijk is moet behouden worden en in Nieuwe wijken aandacht krijgen.


● We verbeteren en behouden ruimtelijke kwaliteiten van voorzieningen en de leefbaarheid in het bijzonder het Noorderpark, NDSM-werf en de groengebieden in Noord;

●  In de bestaande wijken geven we groen een impuls. Bijvoorbeeld de stenige industriegebieden langs het IJ;

●  De Waterlandse Zeedijk gaan we beter beschermen tegen zwaar verkeer;

●  We stimuleren het installeren van zonnepanelen en gasloos wonen;

●  We maken Noord klimaatbestendig door meer groen, minder tegels en goede afwatering.