D66 stelt vragen over Woonvisie in Aa en Hunze

Overweging

Op 8 december 2022 is de raad bijgepraat over de woonvisie. Daar hoorde de D66 fractie dat het aantal te bouwen woningen, in de woonvisie vastgesteld op 400, naar 1040 zou worden opgehoogd. Deze woningtaakstelling werd in partities over de dorpen verdeeld.
De fractie van D66 is verheugd over het feit dat er eindelijk richting is gegeven aan de ambities voor woningbouw in de gemeente Aa en Hunze en hoopt dat het college nu voortvarend aan de slag zal gaan met de uitvoering.
We hebben op 8 december en daarvoor herhaaldelijk aangedrongen op duidelijkheid over de stand van zaken met betrekking tot de woningbouwplannen. Helaas tot op heden zonder concreet resultaat.
Steeds als het onderwerp woningbouw op de agenda van de raad staat is er grote belangstelling van inwoners. Hieruit maken wij op dat het een belangrijk onderwerp is voor onze inwoners dat urgentie verdient. Op dit gevoel voor urgentie hebben wij het college nog niet kunnen betrappen. Wellicht is de uitwerking van de plannen achter de schermen in een vergevorderd stadium, maar hierover zijn wij nog niet geïnformeerd.
Om die reden zijn we zelf aan de slag gegaan. Wij hebben voor landschapsarchitect gespeeld om de woningbouwopgave waar we voor staan concreet te maken en om met elkaar in beeld te brengen hoe we deze opgave aan kunnen gaan en welke overwegingen daarbij een rol spelen. We zijn tot de volgende criteria gekomen voor het aanwijzen van mogelijke woningbouwlocaties:
• We bouwen niet in of aan beoogd of bestaand natuurgebied.
• We bouwen zoveel mogelijk in of aan de kern vast.
• We bouwen zoveel mogelijk aan bestaande ontsluitingswegen.
• De waterbelangen worden gewaarborgd door middel van de watertoets.
Op de bijgevoegde kaart zijn locaties die aan deze criteria voldoen en daardoor mogelijk geschikt zijn voor woningbouw met groen gemarkeerd.

Vragen

– Is er inmiddels een bruikbare kaart met gemeentelijke kadastrale eigendommen waarmee in kaart gebracht kan worden welke voor woningbouw geschikte locaties de gemeente al in haar bezit heeft? Zo ja, kan deze kaart ons worden toegezonden? Zo nee, waarom niet?
– Deelt het college onze mening dat het de hoogste tijd is om geschikte locaties te zoeken en dat de bijgevoegde kaart met mogelijk voor woningbouw geschikte percelen nuttig is in dit proces? Zo nee, waarom niet?
– Gaat de gemeente proactief aan de slag met het aanwijzen van voorkeurslocaties en het vestigen van voorkeursrecht? Zo nee, waarom niet?
– Is het college nog steeds van mening dat woningbouw in de vier grote kernen geconcentreerd zou moeten worden? Zo ja, waar worden de 300 woningen in Rolde, 250 in Annen, 175 in Gieten, 165 in Gasselte / Gasselternijveen en 150 vrij te programmeren woningen gebouwd? Zo nee, waar en hoeveel woningen worden er per dorpslocatie gebouwd?
– Welke criteria worden gehanteerd om deze woningbouwlocaties landschappelijk in te passen?
– Blijft het percentage sociale huurwoningen 30%, dat wil zeggen ruim 300 woningen? Zo nee, welk percentage wordt het dan wel?
– Hoe rijmt u deze woningbouwopgave met de inspanningsambitie van de woningcorporaties om tot 2030 slechts 70 tot 100 woningen bij te bouwen?
– Zijn de woningbouwcorporaties wel geëquipeerd om ruim 300 woningen het daglicht te laten zien voor een betaalbare huurprijs?
– Uitgaande van 30% sociale huurwoningen zullen de overige 700 woningen buiten de woningbouwcorporaties tot stand moeten komen. Hoe en met wie wilt u dit vorm gaan geven?
– Wij raden we u ten zeerste aan en verzoeken u een eigen woningbedrijf in overweging te nemen. Een eigen woningbedrijf geeft grip op de soort woningen en de toedeling aan de diverse groepen woningzoekenden. Wilt u een eigen woningbedrijf in overweging nemen? Zo ja, in welke vorm? Zo nee, waarom niet?

Omdat we in schriftelijke vragen mede om het overzichtelijk te houden niet meer dan 10 vragen willen stellen eindigt hier op dit onderwerp deel 1. Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van D66,
Arie Fonk
Marita de Groot