D66 stelt vragen over Albert Hein Rolde

We hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Aa en Hunze over de Albert Heijn in Rolde

Overwegende dat:

– De D66 fractie vanaf april 2022 op meerdere momenten vragen heeft gesteld over de ontwikkelingen rond het pand waarin nu de Albert Heijn in Rolde is gevestigd,
– Hierop steeds het antwoord was “dat weten we niet, daar gaan we niet over, we zijn niet geïnformeerd en het is een particulier initiatief”,
– We tijdens de beantwoording van de mondelinge vragen hebben gevraagd ons omtrent verdere ontwikkelingen rondom dit in het dorp Rolde gevoelig liggende pand en haar directe omgeving (denkt u aan het perceel van het voormalige hotel Erkelens) proactief bij te praten,
D66 in de Schakel van 4 januari 2023 leest dat er al op 29 december 2022 achteraf een vergunning is verstrekt voor de verbouwing zonder dat we zijn geïnformeerd over onze vragen omtrent het voldoen aan het vigerende bestemmingsplan met betrekking tot de dakvoet, reclame uitingen op de zwarte gevels en het welstandsadvies hieromtrent,
– We nu waarnemen dat er op het voormalige terrein van Erkelens een grote parkeerplaats wordt aangelegd zonder dat u ons actief heeft geïnformeerd,
– We van mening zijn dat goed besturen een goede samenwerking tussen het college van B en W en de raad vereist,
– D66 in deze kwestie de indruk krijgt dat het college de waarde van samenwerking met de raad niet ziet en dit ons vol treurnis stemt,
– Er nu een beeld kan ontstaan dat de boodschap naar ondernemers lijkt te zijn “Doe maar waar je zin in hebt, wij college van B en W strijken naderhand mogelijke plooien wel glad”,
– We deze mogelijke beeldvorming betreuren omdat dan al snel het idee kan ontstaan van willekeur of cliëntelisme.

Deze overwegingen brengen ons bij de volgende vragen:

– Wilt u de openstaande mondelinge vragen als gesteld in de raadsvergadering van 29 september alsnog beantwoorden? Zo nee waarom niet?
– Is er een vergunning voor de parkeerplaats in wording aangevraagd? Zo ja, waar is deze dan aan getoetst?
– De huidige bestemming van het perceel is een horeca/hotel bestemming, een parkeerplaats is hier in onze visie strijdig mee. Is er derhalve een bestemmingsplanaanpassing nodig of kan de omgevingsvergunning zondermeer worden verstrekt?
– Past de invulling van het gebied zoals deze nu vorm krijgt bij de Dorpsvisie Rolde?
– Is er al een vergunning voor de te verbouwen supermarkt ingediend c.q. verstrekt? Zo ja was daar een bestemmingsplanwijziging voor nodig? Zo ja maakt de nu in wording zijnde parkeerplaats daar dan deel van uit en past die in de totaalplannen? Zo nee, hoe zit het dan wel?
– Als er wel al een vergunning is afgegeven hoe verhoudt die zich dan met de in aanleg zijnde parkeerplaats die over de gehele noordgevel aansluit op de bestaande winkel
– Kunnen we door de aanleg van de parkeerplaats en de gevelwijzigingen concluderen dat ver- / nieuwbouw van de supermarkt voorlopig geen beslag zal krijgen en hoe verhoudt zich dat dan met de looptijd van een mogelijk al verleende omgevingsvergunning?
– In de reconstructie van het Rolder centrum is uitgegaan van de shared space gedachte en de straat zou autoluw worden gemaakt. Ook het parkeren zou worden ontmoedigd. De enorme parkeerplaats zal het omgekeerde bewerkstelligen en zeker in het toeristenseizoen een grote aantrekkende werking hebben. Hoe verhoudt zich deze ontwikkeling met de dorpsvisie Rolde en het shared space concept dat een grote investering is geweest?
– De in en uitrit van deze enorme parkeerplaats op de Grolloërstraat zal repercussies hebben voor verkeersveiligheid. Wie is hier voor verantwoordelijk/aansprakelijk?
– Is er overleg geweest met omwonenden omdat deze overlast zullen ondervinden door toenemende verkeersdruk en koplampenoverlast?
Zo ja, hoe heeft dit overleg er uit gezien en zo nee, waarom niet?
– Kan de D66 fractie in de toekomst rekenen op de toezeggingen haar door het college gedaan? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van D66,
Arie Fonk
Marita de Groot