Samen Leven

Iedereen is gelijk

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas waarheid als we er naar leven. Als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, op straat, op school en op het werk. Door grenzen te stellen en ons uit te spreken. Door barrières weg te nemen en springplanken te bieden. Naar een open, vrije samenleving met échte kansen voor iedereen. Daarom is D66 voorstander van de ontwikkeling van beleid ter acceptatie en emancipatie van minderheden, zoals de LHBTQI+ inwoners.

Gezondheid centraal

Wat D66 Zwijndrecht betreft wordt positieve (mentale) gezondheid centraal gesteld bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Gezondheid wordt daarom een vast onderdeel in alle besluitvormende voorstellen. Het voorkomen van (mentale) gezondheidsproblemen is belangrijk. Om te beginnen voor de personen die het betreft, maar ook voor de maatschappij. Als we (mentale) gezondheid versterken en verbeteren kunnen mensen beter functioneren en meedoen in hun omgeving, gezin, school of werksituatie. Daar wordt iedereen gelukkiger van.

Jeugdzorg: normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren

In Zwijndrecht hebben we al stappen gezet om de Jeugdzorg te verbeteren door deze te normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren. Hiermee gaan we verder en het liefst nog sneller. We zorgen ervoor dat kinderen, jongeren en gezinnen niet onnodig een etiketje krijgen en worden geproblematiseerd. Dit doen we door mét hen te praten, in plaats van over hen. Want pas als je kinderen, jongeren en gezinnen volledig betrekt, krijg je zicht op de problematiek en kun je passende hulp aanbieden. Het Vivera Sociaal wijkteam willen we nog sterker positioneren voor sociaal maatschappelijke vraagstukken zoals Jeugdzorg.

Vooruitstrevend minimabeleid

Onder aanvoering van D66 Zwijndrecht zijn stappen gezet in het bestrijden van armoede. Maar nog steeds groeien in Zwijndrecht kinderen op in armoede en hebben mensen te maken met schuldenproblematiek. Daarom is het tijd voor meer gedurfde stappen. Wij pleiten ervoor om als gemeente schulden van inwoners over te nemen, om een incassotraject en het verder oplopen van de schulden te voorkomen. Inwoners worden daarna goed begeleid om hun leven weer op de rit te krijgen. Wanneer dit is gelukt, worden de overgenomen schulden in een passend tempo terugbetaald.

Gastvrije gemeente

Zwijndrecht is een gastvrije gemeente waarin iedereen wordt opgenomen. Om te zorgen dat nieuwkomers zich snel thuis voelen en om snelle inburgering te ondersteunen, is meedoen aan onderwijs, sport, cultuur en werk van belang. Daarom krijgen nieuwkomers de sport- en cultuurpas en begeleiding. Op die manier kunnen ze laagdrempelig met sport en cultuur, maar ook met vrijwilligerswerk, kennismaken.

Iedereen moet mee kunnen doen

Daarom willen wij dat de gemeente zich aansluit bij het VN-verdrag Handicap. Hiermee gaat de gemeente de verplichting aan om merkbare vooruitgang te boeken op terreinen als toegankelijkheid, passend wonen, werk en onderwijs, een toereikend inkomen en passende zorg, vervoer en vrijetijdsbesteding.