Prettig Wonen

Invoering zelfbewoningsplicht

Er wordt zo snel mogelijk een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Op die manier voorkomen we dat beleggers woningen kopen en deze vervolgens voor hoge prijzen doorverhuren. Daarmee zorgen we ervoor dat particuliere huizenkopers een eerlijke kans hebben op de woningmarkt in de gemeente Zwijndrecht en vergroten we de leefbaarheid van wijken. Kopers die zelf in het huis wonen zullen meer investeren in een goede band met de buurt, een prettige wijk om in te wonen en een goed onderhouden woning.

Woningbouw

D66 Zwijndrecht wil een passend woningaanbod, waarbij nieuw te bouwen woningen goed aansluiten bij de vraag uit de maatschappij. Daarom zetten wij ons in voor bouwen in het middensegment, gericht op jongvolwassenen en jonge gezinnen. Wanneer nieuwe woningen voor ouderen gebouwd worden moet dit gericht zijn op woonvormen waar mensen prettig ouder worden. Bijvoorbeeld woonhofjes met een gezamenlijke tuin.

Betere sociale huurwoningen

Zwijndrecht heeft van alle Drechtsteden de meeste sociale huurwoningen. Die verdeling moet eerlijker. Daarom willen we dat er alleen nieuwe sociale huurwoningen in Zwijndrecht worden gebouwd wanneer deze de oude sociale huurwoningen vervangen. Er komen geen extra sociale huurwoningen. In plaats van nieuwe woningen moet juist geïnvesteerd worden in het sneller verbeteren van de huidige sociale huurwoningen.

Duurzame woningbouw

Nieuwe huizen worden energiezuinig gebouwd (nul op de meter of beter), zowel bij nieuw te bouwen koopwoningen als nieuwe sociale huurwoningen. D66 Zwijndrecht wil dat we daarbij verder gaan dan de wettelijke vereisten voor duurzame bouw. Bijvoorbeeld door circulair te bouwen met gebruik van duurzame materialen. Ook moeten aan de voorkant duidelijke afspraken gemaakt worden over de realisatie van hoogwaardig publiek groen. Deze opgave gaan we samen met ontwikkelaars, netbeheerders en medeoverheden zoals provincie en het Rijk invullen.

Groene renovatie

Bij de renovatie van sociale huurwoningen is duurzaamheid het uitgangspunt. Dit moet voor de bewoners een lagere energierekening opleveren, zodat we energiearmoede verminderen. Daarnaast moet bij grootschalige renovaties aandacht zijn voor de groene woonomgeving, zoals het realiseren van bomen en hoogwaardig groen. Zowel op, in, als om het gebouw. Dit pakken we samen met de woningbouwcorporaties op, waarbij we nadrukkelijk naar het Rijk kijken voor een bijdrage.

Bebouwing buitengebied

De woningbouwopgave vraagt om een zorgvuldige afweging. D66 Zwijndrecht is terughoudend ten opzichte van bebouwing in het buitengebied. Want eenmaal bebouwd kun je niet meer terug. Maar we willen ook voorkomen dat ieder stuk groen binnen de bebouwde omgeving volgebouwd wordt. Ons uitgangspunt is dat we meer natuur aan het buitengebied toe te voegen, natuurgebieden met elkaar te verbinden en geen natuur op te offeren voor woningbouw. Daarnaast willen we bekijken op welke manier we natuur aan het buitengebied kunnen toevoegen en hoe we natuurgebieden met elkaar kunnen verbinden

Prettige buitenruimte

Vervuiling op straat zorgt ervoor dat de leefbaarheid snel achteruitgaat. Schone straten en wijken vindt D66 Zwijndrecht daarom belangrijk. We willen stimuleren dat inwoners hun steentje bijdragen. Ook willen we dat de gemeente zorgt voor voldoende publieke vuilnisbakken en handhaving bij vervuiling en overlast. Parken maken we aantrekkelijk en netjes, zodat je daar prettig kunt sporten en recreëren. Met duurzame verlichting moet het er ook ’s avonds netjes en veilig zijn.

Groene leefomgeving

Zwijndrecht is aangesloten bij operatie steenbreek. De missie daarvan is de trend van verstening te stoppen, zowel in de publieke als private ruimte. Hiermee willen we onze leefomgeving duurzaam vergroenen. Zo vergroten we de biodiversiteit. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Om het groen te kunnen onderhouden moeten structureel meer middelen beschikbaar worden gesteld voor beheer en onderhoud van publiek groen.

Kleine bossen

Naast operatie steenbreek, zet D66 Zwijndrecht zich in voor de ontwikkeling van kleine bossen, Tiny Forest, in de gemeente. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan en daarom uitermate geschikt voor de dichtbevolkte bebouwde kom van Zwijndrecht. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Schone lucht

Dankzij D66 is de gemeente Zwijndrecht aangesloten bij het schone luchtakkoord. Ook inwoners kunnen daarbij helpen door het stoken van openhaarden en vuurkorven te verminderen. D66 Zwijndrecht wil dat de gemeente dit stimuleert. Bijvoorbeeld met een actie waarbij de houtskoolbarbecue ingeruild kan worden voor een elektrische.