Leefbaar Zundert

De komende periode zet D66 Zundert zich in om de leefbaarheid van de dorpskernen te vergroten. Goede onderwijshuisvesting, voor iedereen sportmogelijkheden, voldoende woningen, veilige oversteekplaatsen en fietsverbindingen en waar nodig mensen een steuntje in de rug geven.

Onze standpunten op hoofdlijnen voor het thema leefbaar Zundert.

  • Goede onderwijshuisvesting in elke dorpskern.
  • Een sturende rol voor de gemeente bij woningbouw.
  • Mobiliteit inzetten om verkeersveiligheid te vergroten.
  • Digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil.

Goede onderwijshuisvesting in elke dorpskern.

Vrij zijn begint met onderwijs. D66 blijft zich hard maken voor doordecentralisatie van de onderwijsgelden zodat scholen zelf kunnen bepalen hoe het budget wordt besteed naar behoefte van de gebruikers, waardoor er kwalitatief beter onderwijs kan plaatsvinden. De huisvestingsopgave, om in alle kernen van de gemeente alle randvoorwaarden te scheppen, voor kwalitatief onderwijs hebben de afgelopen raadsperiode veelvuldig de politieke agenda bepaald. Er zijn veel stappen in de juiste richting gezet. D66 streeft ernaar om aan het einde van de aanstaande raadsperiode twee nieuwe eigentijdse schoolgebouwen opgeleverd te hebben

Een sturende rol voor de gemeente bij woningbouw.

De gemeente Zundert mag een actieve rol spelen bij de aanpak van de woningcrisis, door meer startersleningen aan te bieden en een meer sturende rol te spelen bij het tegengaan van de overspannen woningmarkt. Zundert moet de opkoop van nieuwe woningen door beleggers tegengaan door zelfbewoningsplicht in te voeren.

Mobiliteit inzetten om verkeersveiligheid te vergroten.

Het meest verantwoorde en gezonde vervoersmiddel in de gemeente is de fiets. D66 zet in op veilige en mooie fietsverbindingen, zoals tussen Zundert en Breda via een route langs de Aa of Weerijs, of naar de sportparken.  
30 km zones en overzichtelijke oversteekplaatsen zodat basisscholen bereikbaar zijn, zijn uitgangspunt bij herinrichtingen van straten in de dorpskernen. Wij hebben de ambitie om een rechtstreekse busverbinding te faciliteren tussen Breda en Antwerpen en onderzoeken graag wat de mogelijkheden zijn om de lijnbus via de randweg te laten rijden in plaats van door de Veldstraat.

Digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil.

Ook in onze gemeente is sprake van steeds meer digitalisering. Voor D66 Zundert is het belangrijk dat deze digitalisering een doel dient ten aanzien van de burger. Het uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening is digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil. Internet is een basisbehoefte waarbij er continu aandacht is voor digitale veiligheid. Contact met de gemeente verloopt steeds vaker digitaal, waarbij er extra aandacht is voor mensen met beperkte computervaardigheid, mensen met een beperking of laaggeletterden. Onze website voldoet dan ook aan de eisen zoals die gesteld worden in het tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid.