Groener Zundert

D66 Zundert vindt groen in alle facetten belangrijk. Niet alleen groen in de zin van voldoende bomen, planten of bloemen in de omgeving, maar ook circulariteit, klimaatadaptatie en duurzaam beleid.

Onze standpunten op hoofdlijnen binnen het thema groener Zundert.

  • Meerjarenvisie ‘GROEN’ als leidraad voor uitvoeringsprogramma’s.
  • Verbeteren kwaliteit groen in de dorpen.
  • Toevoegen van kleine landschapselementen aan het buitengebied.

Meerjarenvisie ‘GROEN’ als leidraad voor uitvoeringsprogramma’s.

D66 Zundert wil een groenere samenleving realiseren waarin we ons geen zorgen hoeven te maken over klimaat en natuur. Voor D66 is het essentieel om een meerjarenvisie te ontwikkelen op groen, welke als leidraad kan dienen bij de besluiten van het College en de Raad. Voor D66 gaat het dan om ‘groen’ in de breedste zin, zoals een prettige woon en werkomgeving, drager van biodiversiteit (inheemse beplanting, bloemrijke randen), regulator voor extreme hitte (verkoelend effect van bomen) en voor schone lucht (bomen zuiveren fijnstof). Als kwekersgemeente moeten de dorpen en het buitengebied een zichtbare groene uitstraling krijgen. Daar hoort wat ons betreft binnen het College een portefeuille Groen bij.

Verbeteren kwaliteit groen in de dorpen.

D66 Zundert wil in de bestaande groenvoorzieningen natuurwaarden accenten geven door het aanleggen van poelen, bloemrijke gazons, houtwallen, vogelbosjes en wilde plantentuinen. Klimaatadaptatie moet verder gestimuleerd worden onder inwoners en bedrijven door in te zetten op groene daken, infiltratiezones, opvangbekkens en half-open verhardingen, zodat overtollige regenwater afgevoerd en opgeslagen kan worden.  De herplantplicht moet plaatsvinden in de nabije omgeving van de gekapte boom en moet niet elders plaatsvinden op een niet zichtbare plaats. De bestaande groenvoorzieningen moeten beter onderhouden worden en het achterstallig onderhoud moet drastisch worden aangepakt.

Toevoegen van kleine landschapselementen aan het buitengebied.

Het buitengebied moet naast zijn agrarische functie ook belangrijk zijn voor bijvoorbeeld dag- en bedrijfsrecreatie, voor natuurbeheer, voor het verkeer en als leefgebied voor planten en dieren. Enerzijds door het stimuleren van woonprojecten met een moestuin, volkstuin en natuureducatie. Anderzijds door het creëren van gebieden waar natuur, recreatie, educatie samenkomen, zoals bijvoorbeeld wandelpaadjes die vanuit de dorpskernen een lusje door het buitengebied maken. Ook ziet D66 mogelijkheden om kleine landschapselementen toe te voegen aan het bestaande gebied, bijvoorbeeld houtsingels en drinkpoelen. Maak op deze manier de natuurgebieden groter en creëer een natuurlijke verbinding met biodiversiteit en een grote natuurwaarde voor Zundert. Het buitengebied moet inwoners en ondernemers de kans geven om zich te vestigen en de natuur met het wonen en ondernemen te verenigen op een verantwoorde toekomstbestendige manier.

D66 Zundert wil in de lijn van het manifest “Iedereen heeft recht op een groenere samenleving” meewerken door onze tuinen en buurten te vergroenen en onze woningen natuur inclusief te maken. Wij zetten in op ‘groen voor grijs’ en het vergroten van de biodiversiteit.

“Onze ambitie is voor ieder huishouden een boom.”