Veiligheid in de stad

Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Niet alleen grotere vraagstukken als criminaliteit, inbraken, illegale wietplantages en overlast van verwarde personen, maar ook kleine irritaties als foutparkeren en zwerfvuil geven een onveilig gevoel. Wij willen graag scholen, wijkteams, ondernemers, de brandweer en de bewoners actief betrekken als het gaat om de veiligheid in de stad en de wijken.

Veiligheid is voor ons het fundament waarop een open en vrije samenleving is gebouwd. Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. Daarom dient de overheid te zorgen voor veiligheid. Maar met veiligheidsinterventies kan de overheid de individuele vrijheid ook onevenredig onder druk zetten en inperken. Wij zorgen ervoor dat de maatregelen die we nemen op het gebied van veiligheid ten dienste blijven staan van onze vrijheid. Bij het zorgen voor een veilig Zoetermeer, borgen we de privacy van de inwoners.

Onze inzet:

 • Wij investeren eerst en vooral in preventie. Wij zorgen voor onderhoud van de openbare ruimte, goede verlichting, veilige fietspaden, het aanpakken van ‘enge plekken’, om daarmee de fysieke veiligheid in stad, wijk en buurt te bevorderen.
 • Wij bevorderen de weerbaarheid van mensen wier veiligheid gemakkelijk in het geding kan raken, bijvoorbeeld ouderen, kinderen, hulpbehoevenden en laaggeletterden. Wij ondersteunen hen in het herkennen en vermijden van onveilige situaties en het ontwikkelen van assertiviteit, niet alleen in de fysieke, maar ook in de digitale wereld.
 • Wij betrekken inwoners bij het bevorderen van de veiligheid in de stad. Wij zetten in op sociale veiligheid, op het herkennen en erkennen van gevoelens van onveiligheid van medebewoners en het daarmee rekening houden. Wij spreken inwoners aan op mede- eigenaarschap van en medeverantwoordelijkheid voor het leefklimaat in wijk en stad.
 • Wij willen een vrolijke en veilige jaarwisseling voor iedereen in Zoetermeer. Helaas is dat nu niet altijd het geval. Op sommige plekken worden we jaarlijks opgeschrikt door geweld, agressie, schade en menselijk leed. Wij willen daarom goed kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld vuurwerkshows die we samen organiseren, samen betalen en waar we samen van genieten. Dit kunnen ook alternatieven zonder vuurwerk zijn, zoals een droneshow of muziekoptredens.
 • Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking tussen politie, woningcorporaties, gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties om leefbaarheid en veiligheid te versterken.
 • We stimuleren een goede en efficiënte samenwerking en communicatie tussen BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de politie, met respect voor ieders rol in de stad.
 • In aanvulling op het bovenstaande investeren wij in toezicht en handhaving. Een preventieve aanpak werkt alleen als er daarnaast ook een repressieve aanpak is. Wij zetten ons in voor meer capaciteit in de basisteams van de politie, zodat wijkagenten weer de tijd krijgen om hun rol als aanspreekpunt in de wijk te vervullen. Wij ijveren in het bijzonder voor meer aandacht van wijkagenten voor de jeugd.
 • Samen met scholen, ouders van leerlingen, jongerenwerkers en politie maken we afspraken om het op straat dragen van messen door jongeren aan te pakken.
 • Samen met partners in de stad (zoals ILOZ), wijkagenten, jongerenwerkers, docenten en hulpverleners maken we afspraken om radicalisering onder jongeren vroegtijdig te signaleren en een halt toe te roepen.
 • We doen onderzoek naar de omvang van seksueel geweld onder jongeren in Zoetermeer en ontwikkelen zo nodig een plan van aanpak. Dat doen we samen met jeugdzorg, voor opvang en slachtofferhulp.
 • Wij continueren de gerichte inzet van de politie op het aanpakken van ondermijning (criminaliteit waarbij de grenzen tussen legale en criminele activiteiten vervagen: criminelen die bedrijven oprichten, vergunningen aanvragen, in onroerend investeren, geld witwassen). We onderschrijven het ‘manifest ondermijnende criminaliteit’.
 • D66 is voor het reguleren van wietteelt en uiteindelijk legalisering van softdrugs. Wij zijn van mening dat daarmee de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik worden verminderd en de overlast en criminaliteit die gepaard gaat met illegale wietteelt wordt beperkt. Legale verkooppunten geven minder overlast en criminaliteit. We verkennen de mogelijkheid voor het openen van een 2e coffeeshop in de stad en stellen Zoetermeer beschikbaar voor landelijke experimenten voor het legaliseren van softdrugs.