Samen leven en elkaar ondersteunen

Het is het mooiste als je zo veel mogelijk je eigen weg in het leven kunt kiezen. Maar als dat niet lukt, moet je op hulp kunnen rekenen. Wanneer je behoefte hebt aan jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning, kun je een beroep doen op de gemeente. Wat ons betreft, organiseert de gemeente dat laagdrempelig, in de buurt, klantvriendelijk, samenhangend, op een toegankelijke manier en niet verkokerd.

Jeugdhulp

Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren prettig, veilig en gelukkig kunnen opgroeien. Toch komt het voor dat jongeren in aanraking komen met geweld of misbruik, dat ze gebukt gaan onder schulden of ziekten in het gezin, of te maken krijgen met psychische problemen. Deze jongeren hebben recht op hulp. De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdzorg en jeugdbescherming, en ook voor consultatiebureaus.

Als het niet goed dreigt te gaan, is het belangrijk er zo vroeg mogelijk iets aan te doen. Medewerkers van consultatiebureaus, huisartsen en leraren zien problemen vaak vroegtijdig aankomen. Het is belangrijk hen te helpen daarop in te spelen.

Wij willen kinderen zo veel mogelijk gelijke kansen geven. Daarom bieden we kwetsbare kinderen en jongeren in lastige (thuis)situaties hulp en steun. Daarbij gaat het om tijdigheid en om maatwerk. Het gaat om een samenhangend ondersteuningsaanbod, liefst in de eigen leefomgeving, om zoveel mogelijk gewoon mee te kunnen blijven doen. Dat vraagt om samenwerking van jeugdzorg, scholen en andere hulpverleners, en een integrale aanpak.

Onze inzet:

 • Wij zorgen ervoor dat zorg beschikbaar is op het moment dat die hard nodig is. Daartoe pakken wij wachtlijsten aan. Dit doen we door de samenwerking binnen de regio Haaglanden verder te verbeteren.
 • Wij onderzoeken of we samenwerking in de jeugdzorg kunnen bevorderen door hiervoor één loket per wijk te organiseren, met een lokaal aanbod van lichtere jeugdzorg en waar nodig een verwijsfunctie naar regionaal beschikbare zwaardere of meer specialistische jeugdzorg.
 • Wij zetten nog meer in op het vroegtijdig signaleren van problemen. Daartoe gaan we in gesprek met huisartsen, scholen, sportverenigingen en andere organisaties, en ook met jongeren zelf.
 • Wij starten een pilot schuldsanering voor jongeren. Daarbij neemt de gemeente de schulden over, en brengt de jongere onder begeleiding en toezicht zijn financiën weer op orde. We bouwen daarbij voort op de ervaringen met de ‘Buddy-app’.
 • Wij zorgen ervoor dat kinderen niet tussen wal en schip vallen zodra ze achttien jaar worden en ze geen beroep op jeugdzorg meer kunnen doen. Wij zoeken oplossingen in initiatieven als Team8tien, waarbij een integraal team vanuit de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet zich inzet om knelpunten op individueel niveau op te lossen.
 • We voeren één gemeentelijk programma voor jeugdbeleid binnen de gemeente in, om met een breder perspectief beleid te maken voor onze jeugd. Jeugdhulp maakt hier onderdeel van uit, maar bijvoorbeeld ook preventie.
 • We gaan verder met het nemen van maatregelen om de effectiviteit en efficiency van de jeugdzorg te vergroten. We blijven ons inzetten om de afdracht van het Rijk naar de gemeente te vergroten.
 • Wij willen dat kinderen met ‘lichtere’ problemen snel geholpen worden en kinderen met ‘zwaardere’ problemen niet op een (lange) wachtlijst terechtkomen.

Ouderenzorg

Wie ouder wordt, wil graag zo lang mogelijk grip blijven houden op het eigen leven. Voor sommigen betekent dat zo lang mogelijk zelfstandig blijven en voor anderen een goede en betaalbare verzorging. Om dat mogelijk te maken, is meer aandacht nodig voor het toegankelijk en levensloopbestendig maken van voorzieningen en van de gebouwde omgeving, zodat ouderen zo lang mogelijk midden in de samenleving kunnen blijven staan. Ook moeten mensen veel meer in de gelegenheid worden gesteld elkaar als mantelzorger te helpen.

Onze inzet:

 • Wij bevorderen in samenwerking met woningcorporaties en projectontwikkelaars de realisatie van meer levensloopbestendige woningen en van woonvormen waarin een zorgaanbod gemakkelijk beschikbaar is.
 • Om langer thuis wonen mogelijk te maken, starten we een pilot om ouderen van domotica te voorzien via de Wmo.
 • Wij garanderen een laagdrempelige gemeentelijke dienstverlening en een Wmo-loket dat gemakkelijk bereikbaar is, zowel fysiek, telefonisch, digitaal als met een tekstmedium.
 • Wij faciliteren dat mantelzorgers en andere buurtbewoners met elkaar in contact komen, en ondersteunen ‘respijtzorg’, waarbij anderen tijdelijk zorgtaken van mantelzorgers overnemen, zodat die even vrijaf hebben.
 • We helpen ouderen weerbaar te zijn in de snel veranderende (digitale) wereld, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken over financiële uitbuiting en ander misbruik van hun omstandigheden en door cursussen aan te bieden.

Wijkgericht werken

De wijk is het gebied waar veel zaken in het leven samenkomen: boodschappen doen en naar school gaan, een wandeling maken of op een terras zitten, een huisarts of een kapper bezoeken. De wijk is waar we elkaar treffen. Wil de gemeente de inwoners ontmoeten, dan kan dat het beste daar, in een wijkcentrum, een stadsboerderij of een bibliotheek. Een effectieve en vertrouwde overheid die dicht bij de burgers staat, is een wijkgerichte overheid die wijkgericht werkt.

Zorg moet nabij zijn. De eerstelijnszorg van huisartsen, apothekers, wijkverpleging en thuiszorg hoort in elke wijk beschikbaar te zijn. Op stedelijk niveau vinden we het behoud van een basisziekenhuis met een afdeling voor spoedeisende hulp essentieel.

Onze inzet:

 • Wij zien de zes inZet inlooppunten als “huizen van de wijk” en ondersteunen deze ontmoetingsplekken waar burgers terecht kunnen met vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over toegang tot zorg of over de inzet van het persoonsgebonden budget. Daar kunnen inwoners ook toegang krijgen tot de gemeentelijke dienstverlening of, al dan niet voor hun ontwikkeling, verwezen worden naar welzijnsorganisaties.
 • Wij bevorderen meer samenwerking op wijkniveau tussen gemeentelijke sociale wijkteams (hierin zitten maatschappelijke organisaties, wijkagent en wijkregisseur), wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen om sociale problematiek vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Daarvoor doen we een beroep op het Wijkzorgnetwerk Zoetermeer.
 • Met laagdrempelige inlooppunten zorgen we ervoor dat iedereen met een (acute) hulpvraag gemakkelijk en snel kan stellen.

Preventie

Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Preventie verdient meer aandacht. Van belang is niet alleen meer voorlichting over gezondheid en welzijn, gericht op specifieke doelgroepen, maar ook meer aandacht voor een omgeving die uitnodigt gezond te leven en meer te bewegen.

Onze inzet:

 • Wij ontwikkelen en implementeren plannen om de publieke omgeving zo in te richten dat het makkelijker wordt voor mensen om vaker te bewegen en gezonde keuzes te maken.
 • Wij nemen aanvullende maatregelen om het roken onder jongeren nog meer te ontmoedigen, bijvoorbeeld door op meer plaatsen waar jongeren komen een rookverbod in te stellen.
 • We sluiten met organisaties in de geestelijke gezondheidszorg een lokaal ‘preventieakkoord mentale gezondheid’ om meer aandacht te genereren voor jongeren en jongvolwassenen die psychisch kwetsbaar zijn of onder grote psychische druk leven, met als doel hun weerbaarheid te versterken.
 • We ondersteunen het verwerven van digitale vaardigheden, in het bijzonder om te faciliteren dat meer mensen gebruik kunnen maken van de vele e-health initiatieven.

Divers, inclusief en zorgzaam

Wij zijn allemaal verschillend, qua leeftijd, afkomst, capaciteiten, overtuigingen en meningen. Wij gaan verder dan het accepteren van verschillen: wij omarmen ze. Een samenleving heeft diversiteit nodig om tot bloei te komen. Wij staan voor een open samenleving, waar iedereen welkom is die mee wil doen en waar iedereen de kans daartoe krijgt.

Zoetermeer kent talloze vrijwilligers en mantelzorgers en allerhande maatschappelijke en levensbeschouwelijke vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor andere mensen. Die leveren een geweldige bijdrage aan onze samenleving. Inwoners die anderen zorg en ondersteuning bieden, verdienen aandacht en waar nodig hulp. Wij ondersteunen de inzet van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het opvangen van nieuwkomers, die mensen helpen hun draai te vinden en mee te doen in de samenleving, en die verschillende gemeenschappen in de stad met elkaar verbinden. Om het effect van hun inzet te vergroten, bevorderen wij hun samenwerking onderling en met professionele zorgaanbieders.

Onze inzet:

 • Wij nemen vanuit gemeente een coördinerende rol om meer samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties tot stand te brengen.
 • Bij aanbestedingen van dienstverlening in zorg en welzijn stimuleren wij via de aanbestedingsvoorwaarden dat contractanten samenwerken met vrijwilligersorganisaties met wortels in de Zoetermeerse samenleving.
 • Wij blijven ondersteuning bieden aan maatschappelijke initiatieven die nieuwkomers in Nederland, waaronder vluchtelingen, helpen met Nederlands leren, een sociaal netwerk opbouwen en inburgeren. Tegelijkertijd respecteren wij de persoonlijke levenssfeer van mensen, hun culturele eigenheid en hun privacy, en houden we daar bijvoorbeeld rekening mee waar het gaat om verzameling en gebruik van persoonsgegevens.
 • Wij gaan in gesprek met belangenorganisaties van de LHBTIQ+ gemeenschap over mogelijkheden om LHBTIQ+ acceptatie (en ook zelfacceptatie) te bevorderen, bijvoorbeeld in samenwerking met scholen, verenigingen, uitgaansgelegenheden, maatschappelijke organisaties en de politie. Als inclusief werkgever geeft de gemeente het goede voorbeeld.
 • Wij zorgen voor consequente aandacht voor toegankelijkheid bij plannen voor nieuwbouw en renovatie van publieke gebouwen, onder meer door versterking van de positie van de Toegankelijkheidsraad. Daartoe onderzoeken we of meer budget of meer ambtelijke ondersteuning nodig is.
 • Wij zorgen daarnaast voor toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen, van de openbare ruimte, van openbaar vervoer en van de gemeentelijke digitale voorzieningen.
 • Wij zetten ons in om de rol van meisjes en vrouwen in de maatschappij te versterken, wij zorgen dat de veiligheid en vrijheid van vrouwen wordt gewaarborgd. Daarnaast zorgen wij voor de juiste voorlichting en zorg om het toekomstperspectief van meisjes en jonge vrouwen te bevorderen.